PERSBERICHT: Brabantse PVV stelt vragen over flankerend beleid veehouderij

De brief waarin Agrifirm, Rabobank, Vion en ZLTO de provincie Noord-Brabant opriepen om betere voorwaarden te scheppen voor boeren om tot versnelde verduurzaming van de veehouderij te komen deed afgelopen vrijdag veel stof opwaaien tijdens de commissievergadering van provinciale staten.

Deze partners waarschuwen de leden van provinciale staten voor de belabberde manier waarop gedeputeerde staten van Noord-Brabant het flankerend beleid voor de transitie van de veehouderij hebben vormgegeven. Het verraste de PVV dat gedeputeerde Spierings niet op de hoogte was van de stevige kritiek die deze partners op het flankerend beleid hebben en heeft hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant heeft een alarmerende brief¹ ontvangen van diverse Agrobusinesspartners, actief in de Provincie Noord-Brabant. De partners hebben zorgen over de negatieve effecten en remmende werking van onderdelen van het voorgenomen beleid en doen een oproep om het flankerende beleid aan te passen.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Is dit college – zoals opgeroepen in de brief¹ – bereid om een krachtige samenwerking te zoeken met bestaande landelijke initiatieven? Zo ja, met welke initiatieven en op welke manier?
2. De brief¹ waarschuwt dat één van de meest contraproductieve effecten van het voorgenomen beleid is dat de ontwikkeling van duurzame ketenconcepten zoals 1-Ster Beter Leven, een substantieel volumeverlies zal gaan laten zien. Herkent GS zich in het geschetste beeld? Zo nee, waarom niet?
3. Deelt dit college de mening dat door het stadeleringsbeleid een ongelijke situatie tussen Noord-Brabant en andere regio's in Nederland ontstaat? Zo ja, is dit college bereid om daartegen maatregelen te treffen? Zo ja, welke?
4. In de brief bieden de Agropartners aan om mee te denken over het invullen van een marktgerichte innovatie-aanpak. Is dat college bereid om deze partners daarbij te betrekken? Zo nee, waarom niet?
5. In het artikel² ‘Brief agrofoodbedrijven splijt Provinciale Staten Brabant’ van de Boerderij staat: “In een reactie zegt landbouw-gedeputeerde Anne-Marie Spiering het jammer te vinden dat er blijkbaar twee werelden bestaan. Ze heeft met alle belangrijke partijen in de agrarische sector gesproken in aanloop tot de versnelde verduurzaming en is verrast over de kritiek die de vier agrobedrijven nu hebben op het plan. “
Hoe kan het dat dit college niet op de hoogte is van de stellingnamen van deze belangrijke partners uit de agrarische sector?
6. De PVV-fractie is van mening dat dit flankerend beleid ondeugdelijk, ondoordacht en schurkachtig is. Ondanks dit flankerend beleid zullen honderden familiebedrijven moeten stoppen, jonge boeren die het bedrijf willen overnemen kunnen het bedrijf niet voortzetten. Honderden families komen onder de armoedegrens te leven en innovaties in het verbeteren van dierwelzijn en energiebesparing worden een halt toegeroepen omdat er enkel gewerkt gaat worden met de meest gangbare technieken.
Herkent GS zich in dit geschetste beeld? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

¹ https://www.zlto.nl/stream/brief-provinciale-en-gedeputeerde-staten-provincie-noord-brabant-26-10-2017.pdf 

² http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2017/10/Brief-agrobedrijven-splijt-Provinciale-Staten-Brabant-203980E/ 

 

Beantwoording: pdfBrief_ontwikkeling_flankerend_beleid_beantwoording_dd_21-11-2017.pdf