PERSBERICHT: PVV Brabant "Provinciebestuur holt achter IPO aan"

Geacht college,

Op 15 december 2017 werd in een themavergadering door de afgevaardigden namens PS als IPO-toezichthouder (de zogeheten AV-leden IPO) bij PS hun opinie gevraagd over de IPO-begroting 2018.

Gezien de discussie in slechts één termijn werd afgedaan wil de PVV-fractie het college via deze route nog enkele vraagstukken op dit dossier voorleggen.

Dit betekent dat wij de volgende vragen voor het college hebben:

1. De afgevaardigden namens PS in het AV IPO hebben PS naar hun visie gevraagd over de IPO-begroting 2018. Deze begroting is in omvang met de helft gegroeid ten opzichte van 2017. Waar het IPO wordt geacht een belangenbehartiger met een smalle doch betekenisvolle agenda te zijn, weerspiegelt de begroting 2018 en de bijbehorende begrotingsplannen dit op geen enkele wijze.

Volgens gedeputeerde Pauli, het portefeuillehoudende collegelid IPO-bestuur, kan het middenbestuur met de stevige inzet van het IPO flink worden versterkt.

- Sinds wanneer is het een doelstelling op zich om het middenbestuur te versterken in plaats van de belangen voor burgers en bedrijven tegen zo laag mogelijke kosten borgen?

- Op welke wijze is het kritiekloos en met oogkleppen achter de IPO-agenda -feitelijk de agenda van Brussel) aanlopen goed voor de Brabantse belastingbetalers?

- Spreekt de gedeputeerde namens het voltallige college met dit statement?

- Op welke wijze is het uitgeven van miljoenen meer belastinggeld via het IPO meerwaarde voor Brabantse belastingbetalers?

- Kan het college aangeven waar de smalle doch betekenisvolle agenda van het IPO is gebleven?

- Kan het college aangeven waarom IPO als belangenbeartiger er zo'n politieke agenda op moet nahouden?

2. Gedeputeerde Pauli toonde zich in de vergadering bijzonder in zijn nopjes toen hij sprak over de stevige IPO inzet op retail en MKB.
Op welke wijze kijkt het college aan tegen de grote inzet op retail/MKB onder meer waardoor de bijdrage aan het IPO zowel in termen van financiële bijdrage alsook personele detachering groeit versus de 150m€ strooigeld voor economie van de gedeputeerde zoals in het bestuursakkoord van deze bestuursperiode is opgenomen?

3. Is het college net als de PVV van mening dat het IPO een hinderpaal is in het realiseren van doelen waar de Brabanders echt iets aan hebben, al was het maar vanwege het klakkeloos achter de Brusselse klimaathysterie aanlopen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid het lidmaatschap van het IPO op te zeggen?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

 

Beantwoording: pdfCollege_holt_achter_IPO_aan_beantwoording_9-1-2018.pdf