PVV Noord-Brabant heeft “de versnelling van het Brabants Energieakkoord” doorgerekend: zinloos, peperduur en knettergek

Het Brabantse provinciebestuur heeft voorgesteld om de "energietransitie" te versnellen. Deze transitie is bedoeld om energie te besparen en fossiele brandstoffen te vervangen door "duurzame energie", hetgeen een lagere uitstoot van het broeikasgas CO2 moet opleveren en daarmee opwarming van de aarde moet voorkomen. Deze versnelling komt bovenop het "Nationale Energieakkoord voor Duurzame Groei"
 
Dat dit beleid van versnelling volstrekt krankzinnig is, blijkt wanneer je de verschillende maatregelen doorrekent naar de kosten om tot het door het provinciebestuur gewenste resultaat te komen.
In totaal moet er met de Brabantse versnelling 2,8 miljoen ton CO2 per jaar extra bespaard worden. Dit gaat gerealiseerd worden door onder meer isolatie, biomassastook, zonnepanelen, elektrische auto's en windmolens.
 
In de voorlichting en beeldvorming gaat het vaak om windmolens, zon en elektrische auto's. Op basis van het zojuist verschenen IBO (interdepartementabel beleidsonderzoek) rapport "Kostenefficiëntie beleidsmaatregelen CO2-beperking" komen de volgende kosten (verwachte stand 2020) per vermeden miljoen ton CO2 naar voren:

Read More

Onderstaand is een reactie van Brabants' PVV statenlid Harry van den Berg op een intiatiefvoorstel van GroenLinks om de energietransitie (lees: nog veel meer windmolens e.d.) te versnellen. Deze reactie is naar enkele andere partijen gestuurd, die werden gevraagd om mee te denken over het initiatiefvoorstel. De PVV heeft dat gedaan en vermoedt dat de initiatiefnemer met de uitkomsten niet blij is....
 
Beste allen,
 
Initiatieven zijn meestal zeer te prijzen. In dit geval wil ik u slechts de volgende linkjes meegeven ter informatie en voor uw oordeelsvorming. Onderaan nog wat algemene opmerkingen:
 
1: Arnold Mulder (Rijks Universiteit Groningen) over het EU-ETS emissiehandelssysteem:
 
2: Ir. Theo Wolters over de kosten van het initiële energiieakkoord 
 
3: Statisticus Bjorn Lomborg over de effecten op het klimaat van alle voorgestelde maatrgelen bij "Parijs"
 
4: (video) Mede-oprichter van Greenpeace over deze organisatie en haar "waarheden", alsmede de onzekerheden in het klimaatonderzoek. Overigens een prachtig half uurtje televisie!
 
5: (video) Marcel Crok, adviseur van Henk Kamp, scheikundige, wetenschapsjournalist en auteur "De Staat van het Klimaat", dat ook door bijvoorbeeld Diederik Samsom werd geroemd, in video's waarin hij de actuele stand van zaken op klimaatgebied doorneemt:
 
6: biomassa, bij Essent/RWE is dat in Geertruidenberg >80% vers gekapt Amerikaans natuurbos met massavernietiging van ecosystemen inhoudt. Goedgekeurd door het Green Gold Label, waarin alle 3 bestuurders werkzaam zijn in de biomassa-industrie en 2 zelfs voor RWE zélf werken: oogst, certificering, verwerking, verbranding en subsidieontvangst in één hand. Hoe schoon is dat?
 
7: mijn column over Greenpeace en klimaatzaken op vrijspreker.nl:
 

Read More

Bjorn Lomborg, Deens wetenschapper, heeft uitgerekend wat alle voorstellen tot 2030, die op de klimaatconferentie in Parijs door alle deelnemers worden ingediend, theoretisch zal opleveren. Het resultaat is ontluisterend: 0,048 graden in 2100 in het meest optimale scenario. Zou je al die maatregelen ook na 2030 voortzetten, dan win je 0,17 graad in 2100: dat is helemaal niets.

Voor de EU rekent hij op een kostenplaatje van 235 miljard euro per jaar voor het gehele klimaatbeleid, ofwel 19.000 miljard euro tot het jaar 2100 met een theoretische, niet daadwerkelijk meetbare temperatuurdemping van 0,05 graden: een ronduit misdadige verkwanseling van onze welvaart.

Lomborg gelooft in een grote invloed van de mens op de opwarming van de aarde en is dus geen “klimaatontkenner”. Hij is een “Ecomodernist”, die stelt dat klimaatmaatregelen zoals zonnepanelen en windenergie peperduur zijn, maar geen effect sorteren. Als we de tientallen miljarden euro’s kostende Nederlandse windenergieplannen nemen, dan zien we dat voor al dat geld een sneue duizendste van een graad wordt bespaard volgens de kengetallen van het VN-klimaatpanel IPCC. Zonne-energie zet even weinig zoden aan de dijk.

Alsof dit nog niet erg genoeg is, worden alle besparingen door zonne- en windenergie teniet gedaan door een andere grote pijler in het Nederlands Energieakkoord: de extreem vervuilende biomassa, dat in werkelijkheid 30-50% méér CO2 uitstoot dan kolen, maar in de boekhouding niet. De vrijgespeelde CO2 is verhandelbaar binnen het ETS-emissiehandelssysteem, waar de peperduur gerealiseerde CO2-certificaten voor een paar euro door een buitenlandse bruinkoolboer kunnen worden opgekocht.

Read More