Willem Bakker - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 29 juni 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat (GOL)

Constaterende:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018: Brabant op koers

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Constaterende dat:

Read More