Geacht college,

Nu uit onafhankelijk onderzoek (Ammoniak in Nederland – Enkele kritische kanttekeningen) is gebleken dat 30 jaar ammoniakbeleid geen meetbaar effect heeft op de hoeveelheid ammoniak in de lucht is voor zes agrarische vakbonden de maat vol: nieuwe maatregelen om ammoniak te reduceren moeten onderbouwd worden en aantoonbaar leiden tot reductie.
De PVV vindt het onredelijk en onbehoorlijk om aan boeren en tuinders dure maatregelen op te blijven leggen, zonder dat deze enig effect sorteren.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV-Brabant wil pas op de plaats bij ammoniakbeleid

Geacht college,

Akkerbouwers, varkenshouders en melkveehouders vinden het mestbeleid nadelig en niet nuttig voor hun bedrijf. Het beleid zou minder ingewikkeld en flexibeler moeten worden.
Boeren, als ook de PVV, vrezen bovendien dat de bodemvruchtbaarheid van akkerbouwpercelen door het huidige mestbeleid achteruit gaat.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Noord-Brabant net als boeren ontevreden over mestbeleid

Geacht college,

download 2

De PVV Noord-Brabant is er teleurgesteld over dat het aantal drugsdumpingen in Brabant vorig jaar is toegenomen tot een recordhoogte. Vooral in het oosten van Brabant had de politie de handen vol en landelijk is Brabant de nummer één drugsprovincie, in alle opzichten¹.
Brabant is nu nog altijd de mooiste provincie, maar door het lakse beleid van GS is Brabant hard op weg om het afvoerputje van Nederland te worden.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Statenvragen 'Weer meer drugsdumpingen in Brabant'

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant is teleurgesteld dat de provincie wil aansturen op de bouw van megastallen. Door de komst van deze megastallen zullen de traditionele, kleine familie- en gezinsbedrijven verdwijnen. De PVV Noord-Brabant is van mening dat kleine familie- en gezinsbedrijven in de landbouw thuishoren in Brabant.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Brabant stelt vragen over mogelijke komst megastallen

Geacht college,

De PVV-fractie heeft kennis genomen van het artikel: ”Akkerbouwers hebben liefst onbehandelde mest.”¹ in de Boerderij.
In het artikel zegt akkerbouwer en LTO-bestuurder Dirk-Jan Beuling dat akkerbouwers het liefst onbehandelde mest gebruiken.
Maar deze LTO-bestuurder staat niet alleen in zijn kritiek. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft zich ook al uitgesproken tegen de verplichte bewerking van alle mest².
De PVV Noord-Brabant is blij met deze onderbouwde tegengeluiden op het mestbeleid van Gedeputeerde Staten.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: Brabantse PVV stelt vragen over verplichte bewerking van mest

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant heeft met belangstelling kennis genomen van het artikel “Samen sterk in Brabant” in het Brabants Dagblad van 21 februari jl.[1] In het artikel staat dat Rolf Overdiep zich de komende tijd gaat bezig houden met het verbeteren van de samenwerking binnen Samen Sterk in Brabant (SSIB).
De PVV-fractie is zeer bezorgd over de escalatie van de drugsdumpingen in Brabant[2] en wil benadrukken dat van het “verbeteren van de samenwerking” nog meer prioriteit zou moeten worden gemaakt, zeker ook nu blijkt dat het Brabantse drinkwater in gevaar dreigt te komen.[3]

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Noord-Brabant: "Samen sterk in Brabant tegen de tsunami van drugsdumpingen"

De Brabantse PVV-fractie wil van het provinciebestuur (VVD, SP, D66, PvdA) weten of het klopt dat in de nieuwste plannen van het Groen Ontwikkelfonds een aantal kleine percelen, die precies op het voorkeurstracé van de voorlopig geschrapte Noord-Oostcorridor (Ruit Eindhoven) lijken te liggen, voor "natuur"ontwikkeling aangewezen zijn.

De partij wil weten wat de consequenties zijn van de aanleg van deze "natuur", indien een volgende provinciale staten de laatst ontbrekende schakel in de Ruit Eindhoven alsnog wil aanleggen. De PVV maakt zich zorgen over deze "misselijke grap", die de aanpak van de bereikbaarheid van Eindhoven nog langer zou kunnen frustreren.

Lees meer: PVV Brabant: Coalitie met VVD wil nepnatuur precies op beoogd tracé Ruit Eindhoven

De PVV Noord-Brabant is woedend over de uitspraken die gedeputeerde Johan van den Hout deed tijdens het Omroep Brabant-tv-programma KRAAKvan 2 april 2017.
Tijdens het interview kreeg de gedeputeerde voorgelegd “of wat de boeren doen erger is dan wat drugscriminelen doen?” Daarop antwoorde de gedeputeerde met:” Ja, dat is op veel grotere schaal.”

De fractie van de Partij voor de Vrijheid vindt deze uitspraken schandalig en heeft hierover vandaag bijgaande vragen aan het provinciebestuur gesteld.

Lees meer: Persbericht: Brabantse PVV laaiend over schandalige uitspraken gedeputeerde Van den Hout

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant verbaast zich over de uitspraken van gedeputeerde Johan van den Hout tijdens de themavergadering landbouw op 10 maart 2017 over de PAS-ontwikkelruimte.Deze uitspraken zijn tegenstrijdig met eerdere uitspraken van de gedeputeerde in de PS-vergadering van 10 juli 2015.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Statenvragen PAS ontwikkelruimte en parkeerplaatsen

Inbreng PS Stichting Automotive Campus

Voorliggend besluit ziet op het uiten van wensen en bedenkingen door PS bij deelname in de Stichting Automotive Campus. Voor alle duidelijkheid ligt de uitvoeringstaak- en bevoegdheid bij
GS, waarmee de inhoud van de ontwikkeling van de Automotive Campus nu niet aan de orde is, kaderstelling en financiering zijn in een eerder fase door PS behandeld in het programma werklocaties.

Lees meer: Inbreng PS Stichting Automotive Campus

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
In het Brabants Dagblad d.d. 8 maart 2017(1) is te lezen: ‘’De provincie lijkt meer geld aan het Brabantse gastronomiejaar 2018 uit te gaan geven dan eerder gesteld. Volgens de Bossche burgemeester Ton Rombouts doet de provincie flink 'van dittem', waarbij hij zijn duim over de ring- en wijsvinger wreef.’’ In navolging van onze Statenvragen d.d. 17 mei 2016(2), deze vervolgvragen over de het Europese gastronomiejaar 2018.

Lees meer: Persbericht PVV Noord-Brabant: Statenvragen Europese gastronomiejaar

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant is woedend dat er alweer een grote hoeveelheid drugsafval is gedumpt in het buitengebied van Bergen op Zoom . Onze fractie vraagt al maandenlang of het college maatregelen wil nemen om deze dumpingen te stoppen. In de beantwoording[1] van de eerdere vragen van de PVV-fractie over drugsdumpingen toont het college geen ambitie om controlerende maatregelen te treffen, het blijft beperkt tot “bevorderen dat huidige partners de meerwaarde van de SSIB blijven inzien” en de samenwerking te intensiveren. Daarnaast neemt het college enkel kennis van de door de PVV-fractie aangedragen suggesties, maar noemt geen concrete maatregelen.

Maar nu is het genoeg, de PVV-fractie eist dat dit college direct concrete maatregelen treft.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Brabant: "Genoeg is genoeg, nu actie tegen drugsdumpingen"

Geacht college,

De PVV-fractie heeft kennis genomen van het artikel “Meeste boeren emigreren naar Duitsland” in de Boerderij. Volgens dit artikel emigreren de meeste boeren vanuit onze provincie.
De PVV Noord-Brabant is van mening dat kleine familie- en gezinsbedrijven in de landbouw thuishoren in Brabant en dat deze boeren een groot en belangrijk aandeel hebben in de natuur en het beheren daarvan. Het wegtrekken van kleine familie- en gezinsbedrijven zal tevens onherroepelijk zorgen voor schaalvergroting en meer grootschalige bedrijvigheid binnen de Brabantse agrarische sector, met alle gevolgen van dien.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Noord-Brabant bezorgd over vele emigrerende boeren

De provincie Noord-Brabant klopt zichzelf regelmatig op de borst als het gaat om maatregelen die Gedeputeerde Staten nemen in het belang van dierenwelzijn. Ook ondernemers in de agrarische sector die zich hard maken voor dierenwelzijn maken kans op een zogenaamde ‘agrofoodpluim’.

Ondanks al deze opzichtige borstklopperij, vinden er ieder jaar helaas nog vele dierproeven plaats in Brabantse bedrijven. De PVV Noord-Brabant wil aan deze ouderwetse en dieronvriendelijke praktijken een einde maken en heeft daarom vragen gesteld aan het provinciebestuur.

“De regering heeft de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2025 wereldleider moet zijn op het gebied van proefdiervrij onderzoek en heeft bekendgemaakt dat er een stappenplan komt om deze innovatieve doelstelling te behalen. Het zou prachtig zijn als de provincie Noord-Brabant binnen dit landelijke streven een voortrekkersrol kan nemen en koploper wordt in het proefdiervrij onderzoek”, aldus woordvoerder Joyce Kardol.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: “Maak Brabant koploper in proefdiervrij onderzoek!”