Geacht college,

Volgens Brabants Dagblad kampt het "ambitieuze plan van de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand om vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning sneller naar werk te begeleiden, met een flinke tegenslag. Het ministerie van Sociale Zaken wil geen 220.000 euro subsidie verstrekken." .
Het artikel stelt verder: " Omdat de gemeenten snel aan de slag wilden met deze nieuwe aanpak, investeerden ze zelf alvast 50.000 euro. De eerste statushouders doen al mee. De rest van het geld moest op een later moment komen van de provincie en vooral het ministerie."

Lees meer: Statenvragen Provinciale bijdrage werkplekken voor asielzoekers

Vorig jaar is er 15 miljoen subsidie ter beschikking gesteld en met voorliggend Statenvoorstel vraagt dit college aanvullend een bedrag van 37 miljoen euro aan subsidie ter beschikking te stellen. Wat heeft de eerder verstrekte subsidie echter concreet opgeleverd?

Duurzaamheids- en klimaatonzin die in alle programma's terugkomen, maar vooral de Brusselse beleidseisen en regelzucht en de nep-multiplier, omdat de belastingbetaler de provincie betaalt, de gemeente, de waterschappen, het Rijk en de EU via afdrachten.

Lees meer: Spreektekst Cofinanciering Europese Programma's derde tranche investeringsagenda

Spreektekst PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69

Tijdens de Statenvergadering op 9 september 2016 moesten de Staten beslissen over kleine technische wijzigingen om de aanleg van de N69 mogelijk te maken. Dit omdat de Raad van State enkele -met name milieugerelateerde- reparaties noodzakelijk achtte. Het besluit om de weg aan te leggen was al eerder genomen.

Tekst inbreng:

Vz. Na het gedoe over de bedreigde dwarsgestreepte flutvlinder, het door stikstof geteisterde gele gordelroosje en het gemier over anderhalve vierkante meter natuurcompensatie voorzien van natte natuurparels, luidt onze vraag: wanneer gaat de schop de grond in en wanneer zijn de inwoners vsn Valkenswaard en Aalst verlost van de puinhoop op de N69?

Spreektekst ZRK-rapport externe inhuur

Voorzitter, de ZRK heeft degelijk onderzoekswerk verricht, en daarvoor veel dank, maar wat de PVV betreft mogen de conclusies en aanbevelingen wel wat zwaarder worden aangezet.

Maar laten we eens beginnen met uiteenzetten waar we het over hebben. Externe inhuur -zeg maar personeel dat niet op de loonlijst van de provincie staat - daar hebben de toenmalige PS in 2010 een maximale kostennorm aan verbonden. Maar naast deze externe inhuur worden er ook producten ingekocht die eigenlijk zeer vergelijkbaar zijn met het inhuren van externe arbeid, maar ergens anders in de boekhouding worden verantwoord en daarom ook niet onder de maximering vallen. En juist díe kosten zijn explosief gestegen de afgelopen jaren, denk aan de inkoop van allerlei onderzoeksrapporten, communicatie-adviezen, het maken van infographics, adviesrapporten en allerlei ander uitbesteed werk. Die kosten zouden duidelijk onderdeel moeten uitmaken van de post organisatiekosten, oftewel de kosten die de provincie maakt om het werk te leveren dat nodig is voor het realiseren van de doelen. We komen daarop terug.

Lees meer: Spreektekst ZRK-rapport externe inhuur

Geacht college,

De PVV heeft kennis genomen van een foto die gemaakt is bij een Hermes bushalte in Budel, nabij het plaatselijke AZC (zie afbeelding). Hierop is te zien dat de vervoerder Hermes naar haar reizigers communiceert in het Arabisch. De gedeputeerde van der Maat laat hierover weten op Twitter: ‘’op verzoek AZC en chauffeurs heeft Hermes twee mededelingen geplaatst 1) u kunt niet met briefje van 50 euro betalen en 2) de laatste rit in de dienstregeling niet verder rijdt dan Budel Dorpplein en niet naar het AZC gaat”. Hierover heeft de PVV fractie een aantal vragen:

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Geen Arabische teksten bij Brabantse bushaltes!

Volgens het statenvoorstel Reglement op de Platforms moet er een vergaderorde voor de platforms geformaliseerd worden. Dat klinkt mooi, máár voorzitter: wérd er nou ook maar iets geformaliseerd. Het gaat hier echter alleen maar over wie in het platform mag zitten, dat er een voorzitter moet worden gekozen en dat de griffie de boel ondersteunt. Het gaat níet over een quorum, het gaat níet over verslaglegging, het gaat níet over de wijze van besluitvorming (bijvoorbeeld adviezen aan PS, of wijzigingen in de P&C cyclus, of afvaardiging voor een of ander snoepreisje). Daarmee is dit reglement nietszeggend.

Lees meer: Spreektekst Reglement op de platforms Noord-Brabant

Voorzitter,

GS stelt voor om op de ontwerpbegroting van Parkschap de Biesbosch geen zienswijze in te dienen. Tegelijkertijd wordt echter geconstateerd dat de verdienmodellen nog steeds onvoldoende inkomsten genereren. Daar heeft de PVV al eerder voor gewaarschuwd, de afgelopen jaren heeft het Parkschap gegrossierd in het duurzaamheidshobby’s en EU-projecten, zoals de zonnepont en de nauwelijks gebruikte oplaadpalen die niet kostendekkend zijn. Deze projecten hadden juist geld moeten opleveren in plaats van moeten zorgen voor extra kosten.

Lees meer: Spreektekst Begroting Parkschap NP de Biesbosch

Voorzitter, volgens dit statenvoorstel worden "dé verzoeken om een tweede tranche hybride leningen" van de Provincie aan de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank behandeld. De woordkeuze is interessant: "dé verzoeken om een tweede tranche". Deze woordkeuze veronderstelt het kennelijke voor de hand liggen van een vervolg op een eerdere lening. Het suggereert dat GS kennelijk op de hoogte was dan wel op zijn minst niet verbaasd over een additioneel verzoek om geld, nadat we in 2015 reeds 150 miljoen euro publiek geld bij deze banken hebben beleend.

Lees meer: Spreektekst Verstrekken tweede tranche hybride leningen aan NWB bank en BNG

Spreektekst Fiets in de Versnelling

De PVV is duidelijk voorstander van meer en veiliger asfalt, zo ook het asfalt voor fietsers. Veilig en breed asfalt, zowel voor de auto als voor de fiets. Wij stemmen dan ook in het grootste deel van het voorstel, want fietsen is gezond en schoon voor iedereen en we kunnen beter doorrijden met de auto bij minder drukte.

Een paar dingetjes vielen ons op:
Er is wat EU-innovatiecofinancieringsgeleuter in het programma verschenen. We zien een bedrag van 1,3 miljoen euro voorbij komen, Het is ons niet duidelijk waaraan dit geld besteed wordt. Graag duidelijkheid hierover.

Lees meer: Spreektekst Fiets in de Versnelling

VZ, vandaag spreken we over een begrotingswijziging die de inzet van een ‘kleine’ 34 miljoen euro belastinggeld beschikbaar maakt voor het Provinciaal Milieu en Water Plan (PMWP).

Zoals de PVV-fractie afgelopen december bij de bespreking van het PMWP al beklemtoond heeft, had dit in beginsel beperkt moeten blijven tot de wettelijke taken. Helaas zijn er vele kostbare ‘provinciale ambities’ aan toegevoegd door de spilzuchtige milieumaniakken van dit college.

Lees meer: Spreektekst Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021

Voorzitter, een wijzigingsverordening voor de treasuryverordening. Het lijkt hier slechts te gaan om een kleine 'technische' wijziging.

Er zijn echter een paar argumenten waardoor de PVV niet kan instemmen met de voorliggende aanpassing die maakt dat GS geen instemming van PS meer nodig heeft voor het uitlenen van kapitaal voor een periode tot 30 jaar (en dat is nu 25).

Ten eerste noemen we een van de overwegingen waarop dit voorstel is gestoeld, namelijk 'overwegende dat PS van mening zijn dat het verstrekken van leningen aan openbare lichamen in NL behoort tot de reguliere instrumenten van de provincie om middelen uit te zetten'. Voorzitter, dit staat haaks op de overtuiging van de PVV dat de provincie niet op aard is om bankier te spelen.

Lees meer: Spreektekst 3e wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant

Statenvragen Attero-deal

Geacht college,

In de kranten staat uitvoerige berichtgeving over de verkoop van de provinciale aandelen Attero aan de investeringsmaatschappij Waterland, de mogelijke doorverkoop van Attero door Waterland aan een Chinese partij voor aanzienlijk meer geld en de miljoenen euro’s die de provincie Noord-Brabant hierdoor mis dreigt te lopen. De PVV-fractie heeft over deze berichtgeving de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Attero-deal

Statenvragen problemen met betonplaten N269

Geacht college,

Ruim een jaar geleden trok de PVV al aan de alarmbel over de omhoogkomende betonplaten op de N269 tussen Tilburg en Hilvarenbeek (1). Er is echter te weinig gedaan om de problemen te voorkomen, gezien het feit dat het deze week opnieuw fout is gegaan (2). De PVV heeft hierover de volgende vraag:


1 Gaat morgen eindelijk de asfalteermachine er over? Zo nee, waarom niet?

Lees meer: Statenvragen problemen met betonplaten N269

Voorzitter,

We zien dat de provinciale bijdrage richting de gemeenschappelijke regeling regiotaxi aanzienlijk minder worden. Concreet komt het er op neer dat we in 2016 nog € 3 mln subsidieerde, in 2017 is dat € 2 mln en voor de jaren 2018, 2019 en 2020, is de bijdrage geslonken naar € 1 mln per regio.

Lees meer: Spreektekst Concept begroting 2017 Gemeenschappelijke regeling Regiotaxi Noordoost-Brabant

Spreektekst ontwerpbegroting ODBN

Voorzitter, de PVV-fractie heeft enkele opmerkingen bij deze ontwerpbegroting.

Allereerst over de inzet van gedeputeerde Van den Hout in het DB; hoe kan het dat er met maximale inzet van Gedeputeerde toch nog zoveel zienswijzen nodig zijn? Mist hij overtuigingskracht, is hij goed voorbereid en consequent aanwezig bij alle DB vergaderingen? Graag een reactie.

Lees meer: Spreektekst ontwerpbegroting ODBN