Voorzitter,

Opnieuw spreken Provinciale Staten vandaag over de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. Helaas moeten we ook opnieuw vaststellen dat GS volhardt in haar tunnelvisie over de ontwikkeling van dit project op de locatie in het buitengebied van Moerdijk. GS heeft geen boodschap aan de uitspraak van de Raad van State en noemt de rechterlijke vernietiging van het plan vergoeilijkend een ‘vormfoutje’. Nee voorzitter, dit was geen vormfoutje, een exploitatietermijn van 20 jaar was wettelijk gewoon niet mogelijk. Dat de minister vervolgens middels een tranchebesluit bij de Crisis- en herstelwet simpelweg een wettelijke uitzonderingsmogelijkheid voor dit project schept zodat GS dit plan opnieuw kan indienen is dan ook niet goed voor de rechtszekerheid van betrokken burgers.

Lees meer: Spreektekst inpassings- en exploitatieplan LPM

Voorzitter,

de risico's van de havenstrategie vereisen dat er een NV-structuur komt zodat de toetreding van financiers mogelijk wordt. Maar wordt met het optuigen van een andere governance-structuur het risico voor de belastingbetaler wel kleiner? De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM) ligt al sinds februari stil en deze gedeputeerde heeft gezegd dat er geïnteresseerde bedrijven zijn die al ergens anders zijn gaan kijken. Weet de gedeputeerde inmiddels meer en zijn er toch nog financiers welke staan te popelen om de extra benodigde honderd miljoen euro te investeren in de havenschap?

Lees meer: Spreektekst governance Havenschap Moerdijk en conceptbegroting

Voorzitter,

de PVV heeft een heldere mening over het dossier Veerkrachtig bestuur, zoals dat chique heet.

Het is niet aan de provincie om herindelingen op te leggen. Het is aan de provincie om de wens van de inwoners te respecteren.

We hebben dan ook bij de behandeling van het bestuursakkoord een motie ingediend, om herindelingen alleen toe te staan ná steun via een volksraadpleging.

Lees meer: Spreektekst bij actuele motie 'Daadkracht optreden bij Veerkrachtig Bestuur in Brabant'

Geacht college,

Volgens twitterberichten hebben burgemeesters van Brabant woensdagavond tijdens een bijeenkomst over de Brabantse asielopvang een zwijgplicht opgelegd gekregen van de CdK.

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Volgens Omroep Brabant vond woensdagavond een bijeenkomst plaats over de asielopvang met de Brabantse burgemeesters[1].

a. Was deze bijeenkomst openbaar?

b. Indien deze bijeenkomst niet openbaar was, waarom niet?

c. Indien deze bijeenkomst wel openbaar was, waarom zijn Provinciale Staten niet op de hoogte gebracht van deze bijeenkomst?

Lees meer: Statenvragen PVV: Provincie legt zwijgplicht op aan gemeenten

Geacht college,

Gedateerd 14 juni ontvingen wij de beantwoording van het College op onze statenvragen van 24 mei 2016 met als onderwerp Provinciaal geld naar opvang asielzoekers[1] (uw kenmerk C2190567/4001485).

De beantwoording leidt tot de volgende vervolgvragen:

1. In vraag 3a informeert de PVV of de bewering volgens het Waalwijks raadsvoorstel dat de kosten van de opvang door Rijk en/of Provincie worden gedragen, klopt. Het antwoord van het college luidt: "Nee".

-Gezien het antwoord van het college, heeft het college de gemeenteraad van Waalwijk al proactief in kennis gesteld van het feit dat zij in het raadsvoorstel onjuist zijn geïnformeerd door hun college van B&W? Zo nee, waarom niet?

Lees meer: Vervolgvragen n.a.v. beantwoording statenvragen Provinciaal geld naar opvang asielzoekers

Geacht college,

Gedateerd 14 juni ontvingen wij de beantwoording van het College op onze statenvragen van 18 mei met als onderwerp de falende controle op asielzoekers en de Brabantse aanpak opvang vluchtelingen (uw kenmerk C2190269/3997751).(1)
Zowel de beantwoording alsook nieuwe ontwikkelingen leiden tot de volgende vervolgvragen:

Lees meer: Vervolgvragen falende controle asielzoekers en de Brabantse aanpak opvang vluchtelingen

Geacht college,

 

Volgens berichten in de media[1] is de gemeente Nuenen c.a. voornemens om een asielzoekerscentrum voor 760 personen te vestigen op Landgoed Gulbergen, midden in een gebied met recreatieve voorzieningen en pal tegen de gemeentegrenzen van Helmond en Geldrop-Mierlo.

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze mediaberichten1? Zo ja, kan GS deze plannen bevestigen?

2. De beoogde locatie ligt dicht tegen de woonwijken Brandevoort (gemeente Helmond) en Mierlo. Heeft er in regionaal verband overleg plaatsgevonden over deze locatiekeuze en was de provincie hier op enigerlei wijze bij betrokken? Zo ja, welke rol heeft de provincie hierin gespeeld? Welke insteek en welk standpunt heeft de provincie ingenomen?

3. In 2013 is in de kaartaanpassingen van de Verordening Ruimte besloten om de locatie van Landgoed Gulbergen de status ‘integratie stad-land’ toe te kennen in plaats van ‘groen-blauwe mantel’ (landschapsecologische zone) met de volgende argumentatie: “De bestaande recreatieve ontwikkeling heeft een (boven)regionaal karakter en draagt bij aan een versterking van Brainport. Het intensieve karakter van de recreatieve functie is al diverse malen door ons bevestigd, recent nog in de door de regio opgestelde visie voor het Rijk van Dommel en Aa.”[2]

Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat een asielzoekerscentrum niet past binnen een recreatief complex met een bovenregionale functie? Zo nee, waarom niet?

4. In 2013 heeft de provincie financieel bijgedragen aan de aanleg van een ecologische verbindingszone in het Landgoed Gulbergen als groene bufferzone[3] tussen de recreatiegebieden.[4] Deelt het college van de PVV dat deze investering in de aantrekkelijkheid van Landgoed Gulbergen weggegooid geld is, nu er in plaats van een recreatiegebied een AZC wordt gevestigd? Zo nee, waarom zou het dan nog wel aan de doelstellingen voldoen?

5. Kan GS aangeven of overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken (recreatieve) ondernemers in het gebied en TOP Brabant als betrokken belangenorganisatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst van dit overleg?

6 . Kan GS aangeven of en in hoeverre de burgers van de omliggende gebieden, waaronder de kopers van aangrenzende nieuwbouwwijken, bij dit plan zijn of worden betrokken? Kan GS uitsluiten dat zij pas achteraf worden geïnformeerd, net zoals in Deurne het geval was[5]?

7. Is GS bereid om nu echt eens voor de belangen van onze éigen Brabantse burgers op te komen door te stoppen met van Brabant één groot AZC te maken, om te beginnen door dit plan op Gulbergen te blokkeren? Zo nee, waarom niet?

 

Lees meer: Statenvragen asielzoekerscentrum op Landgoed Gulbergen

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant betreurt het schrappen van de diervriendelijke maatregelen in de landelijke investeringslijst jonge-boerenregeling’[1] door dit college.

Volgens dit college zijn deze diervriendelijke maatregelen geschrapt omdat deze maatregelen niet “innovatief” genoeg zouden zijn[2]. Het schrappen van deze regels gaat regelrecht tegen de gemaakte afspraken tussen de provincies en de staatssecretaris van Economische Zaken in.

De PVV Noord-Brabant wil weten waarom dit college het écht nodig vindt om diervriendelijke maatregelen te schrappen uit de jonge-boerenregeling.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

 1. In de brief³ van 21 januari 2016 van de staatssecretaris van Economische Zaken staat:

  Afgesproken is dat er, daar waar echt nodig, provinciale accentverschillen kunnen worden aangebracht, maar dat dit beperkt gebeurt.” Is de afspraak tussen provincies en de staatssecretaris van Economische Zaken ten aanzien van het schrappen van investeringscategorieën correct weergegeven in de brief³? Zo niet, waarom niet?

 2. Waarom heeft dit college de diervriendelijke maatregelen uit de landelijke investeringslijst¹ jonge-boerenregeling geschrapt?

 3. Deelt dit college de mening van de PVV dat het schrappen van diervriendelijke maatregelen niet nodig is, dat er verder wordt gegaan dan de in de brief van de staatssecretaris beschreven accentverschillen en dat daarom regelrecht tegen de gemaakte afspraken³ met de staatsecretaris van Economische Zaken wordt ingegaan? Zo nee, waarom niet?

 4. Is het college bereid om de diervriendelijke maatregelen, specifiek een koematras, waterbed en varkensvriendelijke vloeren, weer beschikbaar te stellen voor startende boeren in Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?

 5. Deelt dit college de mening van de PVV dat de Brabantse agrofoodsector juist voorop moet lopen qua diervriendelijkheid? Zo nee, waarom niet?

 6. Deelt dit college de mening van de PVV dat een beter leven voor vee juist voorop moet staan in plaats van investeringen in zonne-energie en windturbines? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

Lees meer: Statenvragen Schrappen diervriendelijke maatregelen

 Geacht college,

In het Brabants Dagblad van woensdag 8 juni staan de uitkomsten van een enquête onder 2200 Nederlanders, gehouden in opdracht van NUON (1). Hieruit blijkt dat circa 50% van de 18 tot 25 jarigen, 44% van de 25 tot 45 jarigen en slechts 30% van de 65-plussers “binnen 1 kilometer van een windmolen willen wonen.”

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1) Bent u bekend met de berichtgeving (1)?

2) Bent u het met de PVV eens dat het plaatsen windturbines technisch gezien niet noodzakelijk is voor de energievoorziening van Nederland (dat wil zeggen dat indien alle windturbines permanent uitgezet worden er geen toenemend probleem voor de leveringszekerheid ontstaat)? Zo nee, waarom niet? 

 

3) Bent u het met Stedin Energie-expert Henri Bontebal (2), het CPB en de PVV eens dat dankzij het ETS emissiehandelssysteem de plaatsing van windturbines uiteindelijk geen gram CO2 besparen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom?

4) Uit de Nuon-enquête blijkt dat circa 50% van de 18 tot 25 jarigen, 44% van de 25 tot 45 jarigen en slechts 30% van de 65-plussers binnen een straal van 1 kilometer van een windmolen wil wonen (1). Dit wil dus zeggen dat meer dan de helft van de bevolking niet op industriële windindustrie in de naaste omgeving zit te wachten. Is GS het met de PVV eens dat de Nuon-enquête aantoont dat er nauwelijks draagvlak voor windturbines in de naaste omgeving is? Zo nee, waarom niet en wat concludeert GS dan wél uit het onderzoek? Is GS bereid bij ieder windenergieproject vooraf draagvlakonderzoek in te stellen?

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Meerderheid wil geen windturbines en bijkomende ellende‏

Geacht college,
 
De regio's in Brabant hebben in opdracht van de CdK elk een "plan van aanpak verhoogde asielinstroom" opgesteld. Volgens Brabants Dagblad verwachten de gemeenten dat de Provincie financieel bijdraagt[1]. Dat leidt tot de volgende vragen:
 
1. Is het college bekend met het artikel in Brabants Dagblad1?
 
2. Is het college bekend met de plannen van aanpak verhoogde asielinstroom van de Brabantse regio's, zoals die van Hart van Brabant[2], Biesbosch[3], As50+[4]?
 
3. In het plan van de regio Hart van Brabant is een paragraaf 'Gemeenschappelijke visie en uitgangspunten' opgenomen. Daarin staat: "We gaan er vanuit dat de extra financiële bijdragen van gemeenten, die uit het plan van Aanpak voortvloeien, worden gedragen door het Rijk en/of de provincie."
In het plan van de regio Biesbosch is een paragraaf 'Gemeenschappelijke uitgangspunten' opgenomen. Daarin staat: "We gaan er vanuit dat de extra financiële lasten van gemeenten, die uit het plan van Aanpak voortvloeien, worden gedragen door het Rijk en/of de provincie."
In het plan van de regio As50+ is een paragraaf 'Voorwaarden' opgenomen waarin is verwoord "Nadrukkelijk wordt verwacht dat gemeenten financieel ondersteund worden door het COA en de Provincie bij de uitvoering van deze opgave.
 
a.Kan het College uitleggen hoe alle drie deze regio's in de kennelijke veronderstelling verkeren dat er een zak met provinciaal geld voor hen klaarstaat, terwijl de duidelijke boodschap van de CdK op de informatiebijeenkomst aan de Staten op 18 april was dat er geen sprake is van een financiële bijdrage van de Provincie, enkel een bescheiden ambtelijke inzet?
 
b. Zijn er -bestuurlijk of ambtelijk- toezeggingen over financiën gedaan aan (een) gemeente(s) en/of regio('s)? Zo ja, welke?
 
c. Zijn er -bestuurlijk of ambtelijk- suggesties gedaan over financiën aan (een) gemeente(s) en/of regio('s)? Zo ja, welke?
 
d. Zijn er -bestuurlijk of ambtelijk- verwachtingen gewekt over financiën aan (een) gemeente(s) en/of regio('s)? Zo ja, welke?
 
e. Indien nee bij c, d, en/of e, hoe verklaart het college dan dat deze regio's onafhankelijk van elkaar een dergelijke conclusie in hun plannen opnemen, en in sommige gevallen zelfs in letterlijk dezelfde tekst?
 
4. In bijlage 1 treft u paragraaf 'Leefbaarheid, communicatie en draagvlak' aan uit het plan van de Biesbosch-gemeenten, en de paragraaf 'Leefbaarheid, communicatie en draagvlak' uit het plan van de Hart van Brabant gemeenten. De twee minimale verschillen die we hebben gevonden hebben we gehighlight.
 
Kan het college aangeven hoe het kan dat de plannen identieke teksten bevatten?
 
Kan het college aangeven welke functionaris bij welke instantie de auteur is van deze gezamenlijke teksten?
 
Is het college net als de PVV van mening dat de plannen kennelijk niet meer dan voorgekauwde lappen tekst zijn?
 
5. In diverse paragrafen valt te lezen "Belangrijk is daarbij (het creëren van draagvlak en acceptatie, red.) dat de dialoog zich niet richt op óf we vluchtelingen opvangen, maar op de wijze waarop we dat als samenleving doen."
 
Is het college net als de PVV van mening dat het te zot is voor woorden dat onze eigen Brabantse burgers keer op keer voor voldongen feiten worden gesteld in plaats van gevraagd wat zij ervan vinden, en het credo van de provincie voor hén kennelijk 'slikken of stikken' is? Zo nee, hoe legt het college dán uit dat onze eigen Brabantse burgers het nakijken hebben?

Lees meer: PVV Noord-Brabant: "is Brabants geld naar asielwaanzin reeds een voldongen feit?"

Geacht college,
 
Volgens Brabants Dagblad van 2 juni[1] is het uitgangspunt van 93.000 asielzoekers voor Brabant die voor de CdK de inzet zijn voor het Plan Van Aanpak Brabantse Asielopvang[2] veel hoger dan de verwachting die het ministerie hanteert in de begroting.
 
1. Is het college bekend met het artikel "Asielopvang: doet Brabant niet teveel"1?
 
2. Tijdens de informatiebijeenkomst over de asielinstroom op 18 april 2016 heeft de PVV gevraagd of het door de CdK gehanteerde aantal asielzoekers van 93.000 voor Nederland en het daaruit volgende aandeel voor Brabant van 14.000 het aantal conform de opdracht van het Rijk aan de CdK als Rijksheer is, óf dat dit aantal een eigen ambitie van het College weerspiegelt. Volgens de CdK betrof het aantal van 93.000 de opdracht van het Rijk, en hij sprak zelfs met de woorden "marsorders van de staatssecretaris". Ook in het provinciale persbericht van 2 juni jl. [3] wordt dit nogmaals bevestigd.
Deze uitspraak is strijdig met hetgeen nu in het artikel van Brabants Dagblad is vermeld, waar voor Brabant duidelijk sprake is van eigen beleid en vrijwillige extra aantallen opvang1.
- Kan het College duidelijkheid verschaffen waarom de PVV is meegedeeld dat het aantal van 14.000 asielzoekersplaatsen voor Brabant de opdracht van het Rijk aan de CdK als Rijksheer betroffen?
- Kan het College bevestigen dat dit op bevolkingsgrootte gebaseerde aantal niet is opgelegd door het ministerie, maar dat dit een Brabants streefcijfer van eigen beleid en vrijwillige extra aantallen opvang?
 
3. Wederom is hier sprake van een Brabants "wir schaffen das", op kosten en ten koste van onze eigen Brabanders. Wanneer is het College eindelijk bereid om te stoppen met het faciliteren van de asielinvasie en op te staan voor onze éigen Brabanders in plaats van de rest van de wereld welkom te heten op kosten van de hardwerkende Brabanders?
 
4. Bent u bereid onmiddellijk een streep te zetten door de volstrekt waanzinnige asielopvang in Brabant en bij het Rijk te pleiten voor opvang in de eigen regio en het sluiten van de Nederlandse grenzen voor de asielinstroom? Zo nee, waarom niet?
 
5. Volgens diverse berichten in de media[4] wordt door het COA veel te veel betaald aan exploitanten[5] van opvanglocaties. In het persbericht van de provincie is te lezen: “De komende weken worden de plannen besproken in het Platform Opvang Vluchtelingen (POV) en vindt er overleg met de gemeenten plaats om te komen tot realisering van noodopvanglocaties of AZC’s.”[6]
- Kan GS aangeven of er in of buiten het mede door de provincie georganiseerde Platform Opvang Vluchtelingen (POV), dan wel anderszins, afspraken worden gemaakt met exploitanten? Zo ja, welke afspraken?
- Kan GS aangeven of er in of buiten het mede door de provincie georganiseerde Platform Opvang Vluchtelingen (POV), dan wel anderszins, afspraken worden gemaakt inzake provinciaal vastgoed? Zo ja, welke afspraken?
 
Namens de PVV Noord-Brabant,
 
Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

Lees meer: PVV Noord-Brabant: "Brabant wordt één groot AZC!"‏

Spreektekst Evaluatie Zuidelijke rekenkamer

Voorzitter,

De ZRK-onderzoeken zijn volgens onze fractie doorgaans degelijke, kritische en zeer nuttige onderzoeken. Het evaluatieonderzoek en statenvoorstel hadden wat de PVV betreft echter beter gemogen.

Eén van de aanbevelingen betreft de opvolging van de ZRK-aanbevelingen en conclusies. Als een aanbeveling uit een ZRK-rapportage wordt overgenomen, mag worden verwacht dat deze ook wordt opgevolgd. Dat is niet altijd het geval.

Lees meer: Spreektekst Evaluatie Zuidelijke rekenkamer

Voorzitter,

De schade die burgers en ondernemers in Zuid-Oost Brabant afgelopen maand hebben geleden door uitzonderlijk zware regen en hagelbuien is ongekend, de omvang en ernst is dusdanig dat dit met recht een ramp genoemd mag worden. Helaas zijn noch de regering, noch de coalitiepartijen in de Tweede Kamer VVD en PvdA bereid om dit als een ramp te erkennen en de daarmee samenhangende regelingen in te zetten om de nood het hoofd te bieden.

Lees meer: Spreektekst bij interpellatiedebat neerslagschade PS 15 juli 2016

Geacht college,

Volgens Brabants Dagblad van 29 juni[1] gaat het COA samen met de provincie bepalen of er aan de Slabroekseweg in Nistelrode wel of geen asielzoekerscentrum (azc) zal komen. De woordvoerder van het COA weet in hetzelfde artikel bovendien te melden dat alle plannen in het kader van de Brabantse Aanpak Opvang Vluchtelingen bij de provincie worden ingeleverd en dat er ‘daar’ vervolgens wordt gekeken welke locaties de voorkeur hebben.

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen over provincie die locaties AZC's bepaalt

Geacht college,

Gedateerd 14 juni 2016 ontvingen wij de beantwoording van het college op onze statenvragen van 4 juni met als onderwerp het feit dat de CdK buiten bestuurlijk opgelegd aantal asielzoekers treedt[1] (uw kenmerk C2191111/4005131).

De beantwoording leidt tot de volgende vervolgvragen:

1. Vraag 2 of het college kan aangeven waarom 14.000 te realiseren asielzoekersplaatsen voor Brabant zijn gepresenteerd alsof dat een harde opdracht van het Rijk aan de CdK als Rijksheer betreft wordt nonchalant afgedaan met een omtrekkende beweging over de rijksbegroting versus de COA-prognose.

Lees meer: Vervolgvragen n.a.v. beantwoording statenvragen getiteld "CdK treedt buiten bestuurlijk opgelegd...

Voorzitter,

In deze speciale opiniërende vergadering biedt u vanavond de inwoners van Woudrichem en overige belanghebbenden de mogelijkheid om over de opvang van asielzoekers hun zegje te doen.

Ik waardeer het zeer dat u mij als Statenlid voor de PVV Noord-Brabant de kans geeft om de burgers een hart onder de riem te steken in het verzet tegen de asielopvang: deze moet niet in Woudrichem, niet in Brabant, en niet in Nederland. De grenzen moeten dicht.

Maar laat ik beginnen met iets recht te zetten: Het zogenaamde "Pact van Brabant" waar regelmatig aan gerefereerd wordt, is een pact waar ik als provinciaal volksvertegenwoordiger nooit een politiek debat over heb mogen voeren. En dat zou normaal gesproken ook helemaal niet nodig hoeven zijn, want asielopvang is immers géén provinciale taak. Ons provinciebestuur heeft echter gemeend dit ‘pact’ te presenteren als een ‘Brabantse oplossing’, en maakt het daarmee tot een provinciaal dossier, waarover de volksvertegenwoordiging zou moeten kunnen debatteren.

Lees meer: Inbreng Willem Bakker inspraak gemeenteraad Woudrichem over opvang asielzoekers

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant heeft met afgrijzen kennis genomen van het artikel “Bewoners ten einde raad over intimidatie door jongeren in Veghel: 'Steeds angstaanjagender’’’[1] van Omroep Brabant op 8 juni jl. Volgens het artikel terroriseren jongeren met een Marokkaanse of Ethiopische achtergrond het centrum van Veghel. Dit tuig schopt zelfs rollators weg bij ouderen.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

 1. Heeft dit college kennis genomen van het artikel en de reportage¹?

 2. Is dit college op de hoogte van de straatterreur in Veghel veroorzaakt door Marokkaanse en/of Ethiopische jongeren zoals genoemd in het artikel en de rapportage van Omroep Brabant¹?

 3. Is dit college het met de PVV eens dat straattuig hard aangepakt dient te worden? Zo nee, waarom niet?

 4. In 2014 heeft de provincie €168.000 toegekend vanuit het potje voor leefbaarheidsprojecten aan het project ‘’Winkelkern LevenDig’’[2][3] om de leefbaarheid in het Veghelse centrum te verbeteren.

  Deelt het college de mening van de PVV fractie dat een winkelcentrum waar de bezoekers worden geterroriseerd door jongeren met een Marokkaanse en/of Ethiopische achtergrond zo nooit het volgens dit project bedoelde "winkelcentrum van de toekomst" kan worden?

 5. Deelt u de mening van de PVV dat het onwenselijk is dat forse investeringen van de    provincie om de leefbaarheid in het centrum van Veghel te verbeteren worden verpest door een structureel gebrek aan openbare orde en veiligheid in dit gebied? Bent u bereid om de burgemeester van Veghel hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

 6. Bent u bereid om al uw bestuurlijke contacten en mogelijkheden in te zetten om straattuig aan te pakken in Veghel en eventuele andere plaatsen in onze provincie om de leefbaarheid voor onze éigen Brabanders de leefbaarheid van buurten, dorpen en wijken te waarborgen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Louis Roks

Willem Bakker

Joyce Kardol

Lees meer: Statenvragen Marokkaans en Ethiopisch straattuig terroriseert centrum van Veghel

Pracht en praal van Rotterdam tot Wenen helemaal! De PVV wil eerst eens fatsoenlijk van Tilburg naar Moergestel kunnen rijden en het zal ons boeien wat er op het baanvak Frankfurt – Würzburg gebeurt!
Een stukje geschiedenis:
In 2011: Aanleg van de Ruit Eindhoven: volledig 4-baans en 100 kilometer per uur, evenals de N279 en de N69, waar de toenmalig gedeputeerde hoopte dat aan het eind van de termijn, dus maart 2015, de eerste auto’s zouden rijden. InnovA58 stond in de startblokken en hoopte in 2016 of 2017 met de uitbouw van deze weg te kunnen beginnen.
In 2016 met een VVD minister en een VVD gedeputeerde en een VVD als grootste partij in Nederland en een VVD als grootste partij in onze staten: Wat kan er in hemelsnaam mis gaan, behalve dan dat het verkiezingsprogramma van de VVD spoorloos is verdwenen, wellicht uit schaamte? Nou…
- de Ruit aan diggelen bij Eindhoven, keihard ingegooid met een bijzondere VVD-draai - 80 kmh op de N279 Noord
- 80 kmh op de N69, waar de eerste schop nog steeds niet in de grond zit - slechts 2 rijstroken op de N279 Zuid
- uitstel van InnovA58, dat binnenkort al van start had kunnen gaan als Rutte-2 het niet naar achteren bezuinigd had - uitstel van aanpak A67, dat binnenkort al van start had kunnen gaan als Rutte-2 het niet wegbezuinigd had

Lees meer: Spreektekst Bereikbaarheidsakkoord Zuid Nederland

Geacht college,
 
Op 30 mei jl. ontsnapten een groep waterbuffels uit natuurgebied de Noordwaard in de Biesbosch door het Steurgat over te zwemmen.[1] Deze ‘grote grazers’ van ruim duizend kilo leveren bij ontsnapping een risico op voor het verkeer, bewoners en voorbijgangers. In natuurgebied de Maashorst is onlangs als ‘grote grazer’ een kudde wisenten, Europese bizons, uitgezet. Ondanks het herhaaldelijk ontkennen van betrokkenheid van een provinciale rol hierbij door gedeputeerde Van den Hout (SP), worden de wisenten uitgebreid gepromoot op de provinciale website en in Brabant Magazine, er is zelfs een VIP-arrangement naar de wisenten te winnen[2]. Ruiters en menners beklagen zich ondertussen dat zij hierdoor niet meer welkom zijn in het gebied, vanwege de veiligheid rond de wisenten is 80 procent van het gebied niet meer beschikbaar voor paardensport.[3]
 
Dit roept bij de PVV fractie de volgende vragen op:
 

Lees meer: Statenvragen Risico’s ‘grote grazers’ in Brabantse natuurgebieden

Geacht college,
 
Volgens Brabants Dagblad van 3 juni ontwerpt de Belgische kunstenaar Jan Fabre een wandkleed in opdracht van het Noordbrabants Museum[1]. Ook exposeert hij in september aanstaande in het Noordbrabants museum[2]. Dit leidt tot de volgende vragen:
 
1. Is het college bekend met het artikel in BD en de geplande expositie van Jan Fabre in het door de Provincie gefinancierde Noordbrabants museum1 2?
 
2. Jan Fabre heeft een zeer dubieuze reputatie als het gaat om dierenwelzijn. Zo vindt deze kunstenaar het gooien met katten kunst[3] [4] en laat hij spinnen door een doolhof van scheermessen lopen[5]. Dit alles met een schokkende mate van nonchalance ten aanzien van dierenwelzijn[6]. Eén van de katten is zelfs blijvend kreupel geraakt door de ‘performance’ van Fabre.[7]
Heeft het college kennis genomen van het filmpje waarin onder de artistieke leiding van Jan Fabre met katten wordt gegooid?2 Zo nee, is het college bereid om het filmpje te bekijken? Heeft het college kennis genomen van de overige artikelen zoals vermeld?
 
3. Is het college bereid deze narcistische dierenbeul het Noordbrabants museum uit te jagen en te zorgen dat hij in Brabant nooit maar dan ook nooit meer iets met door provinciaal geld gefinancierde kunst of musea te maken krijgt? Zo nee, waarom niet?
 
4. Is het college bereid de directie van het Noordbrabants museum aan te spreken op haar onsmakelijke en misplaatste keuze voor een opdracht en tentoonstelling van Jan Fabre? Zo nee, waarom niet?
 
5. Kan het college uitsluiten dat in de opdrachtgeving dan wel samenwerking tot nu toe tussen museum en Fabre dieren zijn mishandeld of gebruikt?
 
Namens de PVV Noord-Brabant,
 
Patricia van der Kammen
Willem Bakker

Lees meer: Brabantse PVV-fractie stelt vragen over narcistische dierenbeul Jan Fabre‏