Betoog over de jaarstukken

1 juli 2011

Voorzitter,

voor ons liggen de jaarstukken 2010. De PVV-fractie heeft in haar beschouwing op deze jaarstukken vooral aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen en doorloop naar komende jaren. Ook hebben we uitvoerig stilgestaan bij zaken die in onze optiek beter kunnen.

Ons uitgangspunt daarbij was de vraag: wat vindt de Brabantse belastingbetaler van deze jaarstukken? En wat kán en moet beter als het gaat om de besteding van het belastinggeld?

Dat leidt tot enkele vragen en opmerkingen.

Lees meer: Betoog over de jaarstukken

Statenvragen verloedering Brabantse Campings

Geacht college,

De PVV fractie vindt toerisme en recreatie van groot belang voor de Noord-Brabantse economie. Daarom heeft de PVV ook aangedrongen op een beleidsvisie ten aanzien van toerisme en recreatie om zo de regionale economie te stimuleren. Dat dit beleid ook noodzakelijk is, blijkt ook uit het volgende artikel uit BN De Stem[1]. Hierin wordt aangegeven dat een deel van de recreatieve parken criminaliteit aantrekt en vervallen zijn tot anonieme vrijstaten. De verloedering slaat volgens dit artikel zo hard toe dat sommige campings niet meer de naam 'familiecamping' mogen dragen. Uiteraard heeft dit geen positieve invloed op het toeristisch imago van onze provincie.

Lees meer: Statenvragen verloedering Brabantse Campings

Statenvragen wet Bibob en fraudeprotocol

Geacht college,

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) is een instrument waarmee een integere besluitvorming wordt bevorderd. Op deze wijze kan bijvoorbeeld het witwassen van geld worden tegengegaan. Het spreekt voor zich dat de PVV het uitgangspunt van deze wet omarmt. Op gemeentelijk niveau wordt, met succes[1], de wet vaak toegepast, met name in de horeca, de erotische branche en de kansspelenindustrie. Op provinciaal niveau wordt sinds 2009 de wet in Noord-Brabant toegepast bij de omgevingsvergunningen voor bedrijven in de vuurwerkbranche en de afvalindustrie[2]. Terecht want de Wet Bibob is op zichzelf een effectief middel[3].

Lees meer: Statenvragen wet Bibob en fraudeprotocol

Statenvragen dienstauto's en voertuigenpark

Geacht college,

In deze tijd van recessie waarbij noodzakelijkerwijs bezuinigingen worden doorgevoerd, zal de overheid het goede voorbeeld moeten geven. In het huidige coalitieakkoord geeft het college een eerste aanzet. Daarin staat te lezen dat "prioriteiten zullen moeten worden gesteld en bezuinigingen zullen moeten worden getroffen". Uit onderzoek van RTL Nieuws[1] eerder dit jaar bleek dat de provincie Noord-Brabant over 5 dienstauto's beschikte, gebaseerd op het college bestaande uit de Commissaris der Koningin en 6 gedeputeerden.

Lees meer: Statenvragen dienstauto's en voertuigenpark

Statenvragen website Erfgoed Brabant

Geacht college,

Onlangs kregen Statenleden het jaarverslag van Erfgoed Brabant toegestuurd. Naar aanleiding van dit jaarverslag hebben wij, omdat onze partij geïnteresseerd is in ons Brabants cultureel erfgoed, de website van Erfgoed Brabant geraadpleegd. Tot onze verbazing kwamen we, toen we op de site 'vacatures' aanklikten uit bij vacatures met daarachter een foto met arabische inscripties (zie bijlage I). Deze foto rouleert op de site.

Lees meer: Statenvragen website Erfgoed Brabant

Nexus-subsidie blijft provincie achtervolgen

De PVV Noord-Brabant heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant nogmaals gevraagd de jaarlijkse subsidie aan Nexus stop te zetten. In vervolgstatenvragen over de subsidie aan Nexus, volgens de PVV het instituut dat directeur Rob Riemen op kosten van de belastingbetaler gebruikt om een persoonlijke haatcampagne tegen de PVV te organiseren, reageert de PVV op de antwoorden van Gedeputeerde Staten op eerdere vragen van de Brabantse PVV-fractie hierover.

Lees meer: Nexus-subsidie blijft provincie achtervolgen

Statenvragen dienstauto’s en voertuigenpark

Geacht college,

In deze tijd van recessie waarbij noodzakelijkerwijs bezuinigingen worden doorgevoerd, zal de overheid het goede voorbeeld moeten geven. In het huidige coalitieakkoord geeft het college een eerste aanzet. Daarin staat te lezen dat "prioriteiten zullen moeten worden gesteld en bezuinigingen zullen moeten worden getroffen". Uit onderzoek van RTL Nieuws eerder dit jaar bleek dat de provincie Noord-Brabant over 5 dienstauto’s beschikte, gebaseerd op het college bestaande uit de Commissaris der Koningin en 6 gedeputeerden.

Lees meer: Statenvragen dienstauto’s en voertuigenpark

Statenvragen Ecologische Verbindingszone Helmond

Geacht college,

Uit het bericht van de provincie [1] heeft de PVV kennis genomen van de Helmondse ecologische verbindingszones (hierna EVZ). In deze zaak geeft Gedeputeerde Iding aan dat het mogelijk moet zijn om een aangewezen ecologische verbindingszone niet te realiseren en een niet aangewezen EVZ wel te realiseren. Volgens Gedeputeerde Iding kan dit mogelijk gemaakt worden door een vrijstelling te verlenen. Dit leidt tot de volgende vragen

 

Lees meer: Statenvragen Ecologische Verbindingszone Helmond

Statenvragen onveilige gasleidingen

Geacht college,

De PVV fractie heeft ontsteld kennis genomen van een artikel in BN De Stem[1], waarin gesteld wordt dat er veel onveilige gietijzeren hoofdgasleidingen in de provincie Noord-Brabant aanwezig zijn. Het gaat daarbij om leidingen van gietijzer die roest- en breukgevoelig zijn. Als gevolg van de breuken zijn er reeds explosies geweest. Experts van de Onderzoeksraad voor veiligheid noemen de leidingen 'tikkende tijdbommen'. Dit leidt tot de volgende vragen.

Lees meer: Statenvragen onveilige gasleidingen

Statenvragen BCH 2018

Geacht college,

In deze tijd van recessie waarbij noodzakelijkerwijs bezuinigingen worden doorgevoerd, zal de overheid het goede voorbeeld moeten geven. In het huidige coalitieakkoord geeft het college een eerste aanzet. Daarin staat te lezen dat "prioriteiten zullen moeten worden gesteld en bezuinigingen zullen moeten worden getroffen".

Lees meer: Statenvragen BCH 2018

Statenvragen Nexus

Geacht college,

 Afgelopen week verscheen de festivalkrant van het aanstaande Lowlands-festival1) in Biddinghuizen. Het voorwoord van de festivalkrant bevat enkele verwerpelijke passages over de regering, de PVV-kiezers en Geert Wilders. De festivalkrant bevat ook de Lowlands-programmering, en daaruit blijkt dat een van de sprekers van de zogenaamde Lowlands-University dhr. Rob Riemen is van het Instituut Nexus. Dhr. Riemen heeft inmiddels een behoorlijk eenzijdig CV opgebouwd als het gaat om anti-PVV en anti-Wilders lezingen, interviews, boeken en opiniestukken, zoals blijkt uit zowel zijn persoonlijke website 2) als die van het Nexus instituut 3).

Lees meer: Statenvragen Nexus

Statenvragen herbenoeming POC-voorzitter

Geacht college,

Afgelopen vrijdag 26 augustus werd op het allerlaatste moment aan de fractievoorzitters kenbaar gemaakt dat op maandag 29 augustus in een extra vergadering van het presidium advies moest worden uitgebracht inzake de herbenoeming van de voorzitter van de Provinciale Omgevingscommissie (POC) voor een periode van drie jaar. Door deze absurd korte termijn was het nauwelijks mogelijk om dit te overleggen in fractieverband of nadere informatie in te winnen om tot een afgewogen oordeel te komen. Het memo over deze herbenoeming bevatte bovendien slechts zeer summiere informatie.

Lees meer: Statenvragen herbenoeming POC-voorzitter

 02092011665

Geacht college,

In het persbericht van activiteiten in en om het Provinciehuis van 30 augustus j.l. lazen wij de volgende aankondiging:

02-09-2011 13.30 Provinciehuis Gedeputeerde Bert Pauli opent de bijeenkomst 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch.

Deze aankondiging roept bij ons de volgende vragen op:

Lees meer: Statenvragen bijeenkomst 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije in Provinciehuis

Statenvragen spoedaanpak bereikbaarheid

Geacht college,

Volgens de jaarrekening 2010 van de provincie Noord-Brabant (pagina 331) staat er een post van € 21.831.581 in deposito geparkeerd sinds 2008(!) voor de spoedaanpak van de bereikbaarheid van de 5 grote steden en Oosterhout in Noord Brabant, de "Quick Wins Regionaal Fonds Brabantstad". De PVV heeft de volgende vragen hierover:

Lees meer: Statenvragen spoedaanpak bereikbaarheid