Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 begroting 2017,

Constaterende dat:

- de islam een gewelddadige ideologie is;

- islam en democratie niet samengaan;

- de islam uiterst intolerant tot extreem gewelddadig is jegens vrouwen, homoseksuelen, andersgelovigen zoals Joden en Christenen, ongelovigen en afvalligen;

- de gematigde islam niet bestaat, maar een verzinsel is van naïevelingen die ongemakkelijke waarheden liever niet onder ogen zien;

- de islam ons bedreigt in ons vrije westerse bestaan;

Read More

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking van het Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat zowel de Belgische tolheffing als de dichtslibbende hoofdwegen zorgen voor een toenemend sluipverkeer in vele dorpen en steden
- dat met name het toenemend aantal vrachtwagens in dorpen zorgt voor problemen op het gebied van veiligheid, geluidsoverlast, trillingen, schade aan wegen en luchtvervuiling
Overwegende:
- dat middels bebording, waarbij alleen vrachtwagen-bestemmingsverkeer wordt toegelaten in de dorpen, op een eenvoudige en goedkope wijze onnodig vrachtverkeer uit de dorpen en steden geweerd kan worden
- dat handhaving weliswaar lastig kan zijn, maar dit nooit een reden mag zijn om noodzakelijk geachte maatregelen te nemen
Roept het college op:
- de vrachtwagensluipproblematiek bij het bereikbaarheidsakkoord te betrekken en waar mogelijk eenvoudige oplossingen snel uit te (laten) voeren
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg

 

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat een nieuwe weg bij Zijtaart gepland is om de N279 ter hoogte van Veghel te ontlasten - dat er veel weerstand onder de bevolking van Zijtaart tegen deze weg is
Overwegende:
- dat er innovatieve alternatieven op het huidige tracé van de N279 zijn, zoals die recent voorgesteld door de PVV (zie onder)
Roept het college op:
- bij de aanbesteding de bieders uit te dagen om ook met een oplossing op / bij het huidige tracé te komen, waarbij de weg bij Zijtaart kan vervallen. Indien dit onmogelijk of te duur blijkt, kan alsnog voor de “Zijtaartvariant” gekozen worden
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg   

Read More