Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat 2x 2 rijstroken op het huidige tracé van de N279 bij Dierdonk passen indien de maximumsnelheid beperkt blijft tot 80 kilometer per uur
Overwegende:
- dat door snel verbeterende voertuig- en asfalttechniek de geluidsoverlast en luchtvervuiling niet of nauwelijks nog een issue is, zeker niet over 5 tot 10 jaar - dat er een mooi gebied bij Dierdonk behouden blijft - dat het niet aanleggen van de omleiding aanzienlijke kostenvoordelen geeft
Roept het college op:
- definitief af te zien van de omleiding bij Dierdonk
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg

 

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking van het Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat deze zomer plannen gepresenteerd worden over de invulling van een “innovatieve spitsstrook” op het traject A58 Tilburg Centrum West – knooppunt St. Annabosch (Tilburg – Breda)
Overwegende:
- dat er voor het realiseren van een volwaardige 3e rijstrook geen enkel kunstwerk verbouwd hoeft te worden, het zandbed er al ligt en het daarom waarschijnlijk relatief goedkoop deze rijstrook toegevoegd kan worden
Roept het college op:
- betrokken partijen een offerte uit te laten brengen voor een volwaardige 3e rijstrook in beide richtingen, naast de offerte voor de in de plannen genoemde “innovatieve spitsstrook” en met de uitkomst daarvan met de betrokken partijen in overleg te treden
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg

 

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 20 mei 2016, behandelend Statenvoorstel Jaarstukken 2015,

Constaterende dat:

-Noord-Brabant ten laste van de automobilist de op één na hoogste opbrengst per kilometer provinciale weg heeft in Nederland;

       opbrenst opcenten per km                

-Nog niet de helft van deze opbrengsten worden besteed aan provinciale wegen, bruggen en fietspaden;

Overwegende dat:

-De betalende automobilist ofwel waar moet krijgen voor zijn geld, ofwel veel minder opcenten zou moeten betalen;

Dragen GS om:

De Brabantse automobilist niet meer als melkkoe te behandelen, maar de opbrengsten Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting enkel in te zetten voor automobiliteit inclusief verkeersveiligheid en doorstroming, dan wel de meeropbrengst terug te geven aan de automobilist in de vorm van een tariefverlaging;

en gaan over tot de orde van de dag,

Harry van den Berg

Patricia van der Kammen

PVV Noord-Brabant