Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016 ter bespreking van de begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019,

Constaterende:

- dat het hele energie-akkoord, betreffende de “Energy-farming” geen gram CO2 bespaart
- dat het energie-akkoord mogelijk zelfs een verhoogde en versnelde CO2-emissie geeft
- méér CO2 de wereld aantoonbaar vergroend heeft en mogelijk een kleine veraangenaming van de temperatuur heeft bewerkstelligd

Overwegende:

- dat de CO2-doelstellingen daarmee niet meer dan een papieren wassen neus is
- dat CO2-emissie eerder een reden is om blij van te worden dan zorgen over te maken
- dat met de naderende energierevolutie door de 4e generatie kernenergie er in de toekomst eerder een CO2-tekort zal komen dan een overschot
- dat met het stoppen van het energieakkoord elk Brabants gezin er direct en indirect netto er € 1000 per jaar op vooruit gaat en dit een enorme economische stimulans betekent

Verzoekt het College:
- Alle getekende zaken betreffende energieopwekking, Energy-farming en (zonder subsidie) onrendabele overige maatregelen in energieakkoord(en) in te trekken

en gaat over tot de orde van de dag


PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016 ter bespreking van de begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019,

Constaterende:

- dat volgens het IBO-rapport betreffende de berekening van de kostenefficiëntie CO2-reductie blijkt dat de lasten voor de (overige) belastingbetalers per vermeden ton CO2 inzake de fiscale stimulering voor elektrische auto’s maar liefst € 5.700,00 bedraagt
- dat een ton CO2, met hetzelfde reductie-effect op de beurs ongeveer € 5,50 doet
- dat de milieuvoordelen van elektrisch rijden allesbehalve zeker zijn

Overwegende:
- dat het stimuleren van elektrische auto’s inzake CO2-reductie een kapitaalsvernietiging betekent van ruim 99,9%

Verzoekt het College:
- van het laadpalenbeleid, laatpalenbeleid te maken; dus stoppen met het verder faciliteren van plaatsing van laadinfrastructuur en de gebruikers van de laadpalen per zo snel mogelijk een kostendekkend tarief te vragen

en gaat over tot de orde van de dag


PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van de perspectiefnota,
 
Constaterende:
 
- dat de ombouw van de N65 tot een volledig ongelijkvloerse autoweg een breed gedragen wens is
- dat in de huidige plannen nog één gelijkvloerse kruising in Vught en alle gelijkvloerse kruisingen buiten Vught – al dan niet met aanpassingen - blijven bestaan
- dat de N261 met een ingewikkeld knooppunt, 4 ongelijkvloerse kruisingen met bijbehorende aanpassingen, een groot ecoduct en volledig nieuwe asfaltering voor royaal minder dan € 100 miljoen is aangelegd
- dat de “plus-aanbestedingen” in het OV tot zeer goede resultaten heeft geleid
 
Overwegende:
 
- dat voor de huidige plannen € 100 miljoen of meer waarschijnlijk € 106 miljoen beschikbaar is
 
Verzoekt het college:
- bij de aanbesteding voor het volle bedrag van € 100 miljoen, dan wel € 106 miljoen te gaan middels “plus-opties”, met naast het voorgestelde pakket maatregelen de volgende opties:
            1          Ongelijkvloerse kruising Boslaan / N65 (Vught)
            2/3       Ongelijkvloerse kruising Oisterwijk-Udenhout / N65
2/3       Ongelijkvloerse kruising Helvoirt
4          Overige ongelijkvloerse kruisingen in nader te bepalen volgorde
en hiertoe te overleggen met de minister van Infrastructuur en Milieu en de betroffen gemeenten.
           
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg