Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van de perspectiefnota,
 
Constaterende:
 
- dat de regering kennelijk van plan is miljarden extra in infrastructuur te steken
 
Overwegende:
 
- dat er in Noord-Brabant nog vele wegen dringend aan verbreding toe zijn
- dat knooppunt Hooipolder bij voorkeur volledig ongelijkvloers aangelegd moet worden
- dat de A2, A27, A50, A58, A59, N/A65 en de A67 allemaal en vaak op meerdere plaatsen te maken hebben met bottlenecks in de doorstroming
 
Verzoekt het college:
 
- vol in te zetten op een maximaal resultaat voor Noord-Brabant om diverse projecten te versnellen, dan wel te kunnen realiseren
- op korte termijn met de Staten in overleg te treden om een lijst met wensen in prioriteitsvolgorde te maken
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van de perspectiefnota,
 
Constaterende:
 
- het tekstfragment uit de Kamerbrief van Staatssecretaris Dijksma op 9 april, BSK-201677286 Hoger Beroep tegen het Urgenda-Vonnis:
“Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de rechtbank 0.000045 °C minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering”
 
Overwegende:
 
- dat het Brabants Energie Akkoord en de “versnelling” in omvang slechts een fractie betreft van de “Urgendamaatregelen”
- op grond van bovengenoemde feiten het “klimaatargument” niet valide is in het kader van (zogenaamd) CO2-beperkend-, energietransitie- of klimaatbeleid
 
Verzoekt het college:
 
- het “klimaatargument” (tegengaan van de opwarming van de aarde / klimaatverandering) niet meer te gebruiken in beleid, beleidsstukken en communicatie omtrent energie(transitie), duurzaamheid en klimaat.
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 14 november 2014, behandelend het Statenvoorstel 63/14 inzake Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014,

constaterende dat:

-          naast het provinciehuis momenteel 3 vlaggen hangen: de Nederlandse vlag, de Brabantse vlag, en een EU-vlag;

-          het Brabantse provinciehuis is gelegen in de provinciehoofdstad ’s-Hertogenbosch.

overwegende dat:

-          Noord-Brabant trots mag zijn op Nederland, Noord-Brabant, en provinciehoofdstad 's-Hertogenbosch en dat ook mag tonen;

-          er geen plaats moet zijn voor de EU-vlag, symbool van de bedreiging voor onze Nederlandse en Brabantse autonomie en zeggenschap.

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          de EU-vlag voor het provinciehuis te verwijderen en deze met trots te vervangen door de Bossche vlag;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

Harry van den Berg

Jan Kerkhoff

Joyce Kardol