Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- in de huidige plannen grotendeels een aanleg van 1 rijbaan met 2 rijrichtingen geprojecteerd is
- er in de verkeersberekeningen slechts 19% marge is in de I/C-verhouding (0,81), hetgeen inhoudt dat bij een 20% groter aanbod de verkeerscapaciteit tekort schiet
- extra verkeersdruk te verwachten is na voltooiing van de N74 bij Houthalen in België in combinatie met het uitblijven van maatregelen op de Ring Brussel en Ring Antwerpen, alsmede de A58 tussen St. Annabosch en Goirle en daarmee de route Brussel – Leuven – Houthalen – Eindhoven een belangrijk alternatief kan worden voor verkeer tussen Brussel en Oostelijk Brabant en Nederland
 
overwegende dat:
 
- gescheiden rijbanen met middenberm veel veiliger is,
- een - indien noodzakelijk - mogelijke uitbouw naar 2x 2 rijstroken in dat geval eenvoudiger te realiseren is,
- er niet dezelfde fout gemaakt moet worden zoals enige tijd geleden op de Noord-Oost tangent van de N261 bij Tilburg,
 
verzoeken het college:
 
- uitdrukkelijk de mogelijkheid van 2 gescheiden rijstroken en de mogelijkheid voor een eenvoudige latere verbreding mee te nemen in het verdere traject
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- honderden meters van de Westparallel op palen geprojecteerd zijn
 
overwegende dat:
 
- voor een groot deel van die meters ook buizen volstaan
- buizen veel goedkoper zijn dan een weg op palen
 
verzoeken het college:
 
- bij de aanbesteding de mogelijkheid van (gedeeltelijke) alternatieven voor de wegdelen op palen nadrukkelijk toe te laten, indien dit geen significante nadelen en wel significante voordelen biedt
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- in het gebied tussen de A2, A67, N396 en de N69-Westparallel geen doorgaand vrachtverkeer meer wordt toegestaan na voltooiing van de Westparallel
 
overwegende dat:
 
- veel andere plaatsen - zoals Heeze, Diessen, Middelbeers en Riel - in Noord-Brabant last hebben van vrachtwagen-sluipverkeer
- dit sluipverkeer zeer nadelig is voor de leefbaarheid en veiligheid van de betreffende plaatsen
 
verzoeken het college:
 
- om een plan uit te werken waarin doorgaand vrachtverkeer alleen nog toegelaten wordt op de Rijkswegen en de wegen naar de provinciegrens
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg