Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 20 mei 2016, behandelend Statenvoorstel Jaarstukken 2015,

Constaterende dat:

-Noord-Brabant ten laste van de automobilist de op één na hoogste opbrengst per kilometer provinciale weg heeft in Nederland;

       opbrenst opcenten per km                

-Nog niet de helft van deze opbrengsten worden besteed aan provinciale wegen, bruggen en fietspaden;

Overwegende dat:

-De betalende automobilist ofwel waar moet krijgen voor zijn geld, ofwel veel minder opcenten zou moeten betalen;

Dragen GS om:

De Brabantse automobilist niet meer als melkkoe te behandelen, maar de opbrengsten Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting enkel in te zetten voor automobiliteit inclusief verkeersveiligheid en doorstroming, dan wel de meeropbrengst terug te geven aan de automobilist in de vorm van een tariefverlaging;

en gaan over tot de orde van de dag,

Harry van den Berg

Patricia van der Kammen

PVV Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016 ter bespreking van de begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019,

Constaterende:

- het tekstfragment uit de Kamerbrief van Staatssecretaris Dijksma op 9 april, BSK-201677286 Hoger Beroep tegen het Urgenda-Vonnis:

Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de rechtbank 0.000045 °C minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering”

Overwegende:

- dat het Brabants Energie Akkoord en de “versnelling” in omvang slechts een fractie betreft van de “Urgendamaatregelen”

- op grond van bovengenoemde feiten het “klimaatargument” niet valide is in het kader van (zogenaamd) CO2-beperkend-, energietransitie- of klimaatbeleid

Verzoekt het college:

- het “klimaatargument” (tegengaan van de opwarming van de aarde / klimaatverandering) niet meer te gebruiken in beleid, beleiidsstukken en communicatie omtrent energie(transitie), duurzaamheid en klimaat.

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016 ter bespreking van de begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019,

Constaterende:

- dat 0-op-de-meterwoning projecten nog veel kinderziektes vertonen
- dat resultaten (besparingen) in de praktijk vaak erg tegenvallen

Overwegende:

- dat het aan het bedrijfsleven is om met aantrekkelijke en renderende energiebesparingsproducten en financieringsconstructies te komen

Verzoekt het college:

- slechts faciliterend op te treden in energiebesparingstrajecten

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg