Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- langzaam invoegende vrachtwagens de doorstroming belemmeren
 
overwegende dat:
 
- lange invoegstroken er voor zorgen dat vrachtverkeer op het gewenste tempo kan invoegen en de doorstroming hiermee niet belemmert
 
verzoeken het college:
 
- lange invoegstroken, waarvan het beginstuk met ononderbroken belijning, bij de aansluitingen in de verdere plannen mee te nemen
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- er ten aanzien van de verkeerssituatie in Dommelen-Zuid nog veel onduidelijkheid is en er mogelijk teveel overlast zou kunnen ontstaan als gevolg van de aanleg van de Westparallel
 
overwegende dat:
 
- nu al rekening houden met een eventuele aanleg van een aansluiting ter hoogte van Dommelen-Noord veel kosten kan besparen in de toekomst
 
verzoeken het college:
 
- de mogelijkheid van de latere aanleg van de aansluiting “Dommelen-Noord” in de verdere plannen mee te nemen
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- de Brabantse Milieu Federatie, nader te noemen “BMF”, gezien de slechts € 7.000 (begroting 2014) aan (te) ontvangen donaties, zijnde minder dan 1% van de totale inkomsten, nagenoeg geen draagvlak heeft
 
overwegende dat:
 
- de BMF zelden tot nooit iets anders te melden heeft dan de provinciale GroenLinks-, D66- en PvdA-fracties
 
verzoeken het college:
 
- de BMF gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen, net zoals iedere andere Brabander of Brabantse instantie dat kan
- de BMF niet meer uit te nodigen als gesprekspartner op welk vlak dan ook
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg