Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016 ter bespreking van de begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019,

Constaterende:

- dat de CO2-reductie door zonnepanelen ernstig betwijfeld dient te worden, gezien de conclusies uit het rapport van Felloni en Hopkirk, waarbij voor elke 100 Joules die nodig is voor productie en onderhoud er slechts 82 Joules wordt terug gewonnen (ERoEI van 0,82 +/- 15%)
- de CO2-uitstoot van de productie en het onderhoud hoger is en het grootste deel van deze uitstoot plaats vindt in het grondstoffenwinnings- en productieproces
- dat bij zonne-energieproductie er altijd een volledige back-upcapaciteit van baseloadenergiecentrales (meestal gas) dient mee te draaien, met uitstoot
- dat gezien het massale aanbod van zonnestroom bij uitvoering van de 0-op-de-meter, asbest-er-af-zon-er-op en zon-op-bedrijfsdaken-plannen een enorm elektriciteitsoverschot geeft op zonnige zomerdagen en daarmee de waarde van de opgewekte elektriciteit sterk negatief kan worden (erger dan waardeloos)
- dat de meeste elektriciteitsvraag bestaat in de winter
- dat deze “mismatch” nog (lang) niet opgelost is middels een betaalbaar elektriciteitsopslagsysteem
- dat subsidies in exploitatie elke vorm van innovatie tegenwerken
- dat bij plaatsing van zonnepanelen op grote daken een reëel instortingsgevaar oplevert bij sneeuwstormen, met moeilijk te verwijderen sneeuwduinen
- dat bepaalde typen zonnepanelen gemaakt zijn voor de warmwatervoorziening en daarmee geen terugleveringsproblematiek kennen, maar wel een directe besparing op gasverbruik

Overwegende:

- dat de zonne-energie initiatieven behalve een goed gevoel, alleen maar verlelijking van stads- en dorpsgezichten en een hoop vervuiling in de productiecentra oplevert
- dat de grotere CO2-emissie juist naar voren geschoven wordt, in plaats van dat emissie gereduceerd wordt

 Verzoekt het college:

- per direct af te zien van stimulering en participatieprojecten inzake zonne-energie voor elektriciteit
- dat, indien toch gekozen wordt voor zonnepanelen, deze uitsluitend te gebruiken voor warmte- / warmwatervoorziening

en gaat over tot de orde van de dag


PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016 ter bespreking van de begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019,

Constaterende:

- dat het hele energie-akkoord, betreffende de “Energy-farming” geen gram CO2 bespaart
- dat het energie-akkoord mogelijk zelfs een verhoogde en versnelde CO2-emissie geeft
- méér CO2 de wereld aantoonbaar vergroend heeft en mogelijk een kleine veraangenaming van de temperatuur heeft bewerkstelligd

Overwegende:

- dat de CO2-doelstellingen daarmee niet meer dan een papieren wassen neus is
- dat CO2-emissie eerder een reden is om blij van te worden dan zorgen over te maken
- dat met de naderende energierevolutie door de 4e generatie kernenergie er in de toekomst eerder een CO2-tekort zal komen dan een overschot
- dat met het stoppen van het energieakkoord elk Brabants gezin er direct en indirect netto er € 1000 per jaar op vooruit gaat en dit een enorme economische stimulans betekent

Verzoekt het College:
- Alle getekende zaken betreffende energieopwekking, Energy-farming en (zonder subsidie) onrendabele overige maatregelen in energieakkoord(en) in te trekken

en gaat over tot de orde van de dag


PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016 ter bespreking van de begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019,

Constaterende:

- dat volgens het IBO-rapport betreffende de berekening van de kostenefficiëntie CO2-reductie blijkt dat de lasten voor de (overige) belastingbetalers per vermeden ton CO2 inzake de fiscale stimulering voor elektrische auto’s maar liefst € 5.700,00 bedraagt
- dat een ton CO2, met hetzelfde reductie-effect op de beurs ongeveer € 5,50 doet
- dat de milieuvoordelen van elektrisch rijden allesbehalve zeker zijn

Overwegende:
- dat het stimuleren van elektrische auto’s inzake CO2-reductie een kapitaalsvernietiging betekent van ruim 99,9%

Verzoekt het College:
- van het laadpalenbeleid, laatpalenbeleid te maken; dus stoppen met het verder faciliteren van plaatsing van laadinfrastructuur en de gebruikers van de laadpalen per zo snel mogelijk een kostendekkend tarief te vragen

en gaat over tot de orde van de dag


PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg