Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van de perspectiefnota,
 
Constaterende:
 
- dat de ombouw van de N65 tot een volledig ongelijkvloerse autoweg een breed gedragen wens is
- dat in de huidige plannen nog één gelijkvloerse kruising in Vught en alle gelijkvloerse kruisingen buiten Vught – al dan niet met aanpassingen - blijven bestaan
- dat de N261 met een ingewikkeld knooppunt, 4 ongelijkvloerse kruisingen met bijbehorende aanpassingen, een groot ecoduct en volledig nieuwe asfaltering voor royaal minder dan € 100 miljoen is aangelegd
- dat de “plus-aanbestedingen” in het OV tot zeer goede resultaten heeft geleid
 
Overwegende:
 
- dat voor de huidige plannen € 100 miljoen of meer waarschijnlijk € 106 miljoen beschikbaar is
 
Verzoekt het college:
- bij de aanbesteding voor het volle bedrag van € 100 miljoen, dan wel € 106 miljoen te gaan middels “plus-opties”, met naast het voorgestelde pakket maatregelen de volgende opties:
            1          Ongelijkvloerse kruising Boslaan / N65 (Vught)
            2/3       Ongelijkvloerse kruising Oisterwijk-Udenhout / N65
2/3       Ongelijkvloerse kruising Helvoirt
4          Overige ongelijkvloerse kruisingen in nader te bepalen volgorde
en hiertoe te overleggen met de minister van Infrastructuur en Milieu en de betroffen gemeenten.
           
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van de perspectiefnota,
 
Constaterende:
 
- dat de regering kennelijk van plan is miljarden extra in infrastructuur te steken
 
Overwegende:
 
- dat er in Noord-Brabant nog vele wegen dringend aan verbreding toe zijn
- dat knooppunt Hooipolder bij voorkeur volledig ongelijkvloers aangelegd moet worden
- dat de A2, A27, A50, A58, A59, N/A65 en de A67 allemaal en vaak op meerdere plaatsen te maken hebben met bottlenecks in de doorstroming
 
Verzoekt het college:
 
- vol in te zetten op een maximaal resultaat voor Noord-Brabant om diverse projecten te versnellen, dan wel te kunnen realiseren
- op korte termijn met de Staten in overleg te treden om een lijst met wensen in prioriteitsvolgorde te maken
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van de perspectiefnota,
 
Constaterende:
 
- het tekstfragment uit de Kamerbrief van Staatssecretaris Dijksma op 9 april, BSK-201677286 Hoger Beroep tegen het Urgenda-Vonnis:
“Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de rechtbank 0.000045 °C minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering”
 
Overwegende:
 
- dat het Brabants Energie Akkoord en de “versnelling” in omvang slechts een fractie betreft van de “Urgendamaatregelen”
- op grond van bovengenoemde feiten het “klimaatargument” niet valide is in het kader van (zogenaamd) CO2-beperkend-, energietransitie- of klimaatbeleid
 
Verzoekt het college:
 
- het “klimaatargument” (tegengaan van de opwarming van de aarde / klimaatverandering) niet meer te gebruiken in beleid, beleidsstukken en communicatie omtrent energie(transitie), duurzaamheid en klimaat.
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg