Provinciale Staten, in vergadering bijeen op vrijdag 4 juli 2014, behandelend Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014,

constaterende dat

- er in Noord-Brabant veel lelijke, kale geluidsschermen staan (1)

- eveneens in Noord-Brabant ook mooie vergroende geluidsschermen te zien zijn (2)

- de provincie Gelderland hier in samenwerking met de Wageningse Universiteit al actief beleid op voert (A348)

overwegende dat

- vergroende geluidsschermen het Brabants landschap aanzienlijk minder verstoren dan kale betonnen muren

- vergroende geluidsschermen fijnstof vangen en daarmee de luchtkwaliteit verbeteren

- vergroende geluidsschermen voor de inwoners achter de schermen een veel aantrekkelijker leefomgeving en uitzicht bieden

roept het college op

- onderzoek te doen naar de mogelijkheden (zoals moss graffiti, klimop en vetplanten) en kosten van vergroening van nu nog kale betonnen geluidsschermen en hiervan provinciale staten op de hoogte te stellen, zodat deze de afweging kan maken dit in een project om te laten zetten.

en gaat over tot de orde van de dag

 

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 7 februari 2014, behandelende de Verordening Ruimte

constaterende:

- dat alle geplande windparken in Nederland bij elkaar een optimistisch geschatte temperatuurreductie van 0,0013 graden realiseren (1)
- dat de kosten voor alle windparken in Nederland tot 2023 tussen 70 en 100 miljard euro bedragen, inclusief inpassingskosten (ca.€ 25 miljard excl.)(2)
- dat de aardoppervlakte tussen 1982 en 2006 is afgekoeld (3)
- dat de luchttemperatuur op aarde - bij lineair stijgend CO2-gehalte - sinds 17 jaar geen opwarming meer laat zien en de huidige gemeten temperatuurontwikkeling ver onder de verwachtingen van de computermodellen ligt (4)

overwegende:

- dat CO2-reductie geen doel is, maar een middel ter voorkoming van opwarming van de aarde
- dat windmolens extreem kostenineffectief zijn in de strijd tegen deze opwarming van de aarde
- dat windmolens steeds hoger worden en daarmee de horizon ernstig vervuilen
- dat windmolens ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken bij omwonenden (5)
- dat de pauze in / de gestopte opwarming van de aarde het bedrijfsleven en wetenschap voldoende tijd geeft revolutionaire veilige, schone, effectieve en goedkope alternatieven voor kolen, olie en gas verder te ontwikkelen (6)

dragen Gedeputeerde Staten op:Iedere nadere bepaling ter stimulering en ondersteuning van windenergie uit de Structuurvisie ruimtelijke ordening en Verordening ruimte te schrappen,

Windenergie op geen enkele wijze te stimuleren of te ondersteunen,

en gaan over tot de orde van de dag

PVV

Harry van den Berg

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 21 juni 2013 ter bespreking van het voorstel voor Instelling van Fondsen tweede tranche Investeringsagenda,

  

Constaterende:

  

- dat het Centraal Plan Bureau aangeeft dat er als gevolg van de economische crisis een groot overschot aan energieproductiecapaciteit is;

  

- dat met name de huidige technieken van “hernieuwbare energie’-opwekking uiterst duur zijn in vergelijking met het opwekken van energie op conventionele wijze;

  

- dat vooral wind- en zonne-energie geen significante reductie van CO2-uitstoot bewerkstelligen vanwege haar wisselvallige aanbod van energie;

  

- dat het CPB concludeert “dat elke uitbreiding van de productiecapaciteit van electriciteit verliesgevend is”.

Overwegende:

  

- dat Brabant als slimste regio zijn kans moet grijpen met een combinatie van wetenschap en gezond boerenverstand.

  

Besluiten:

  

Ontwerpbesluit 42/13B beslispunt 2 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

  

2a. € 50 miljoen van de middelen gereserveerd voor het 'energiefonds' onder te brengen in het innovatiefonds en te oormerken met als doel het faciliteren en steunen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar verbeterde en nieuwe energie-opslag en energie-opwekkingstechnieken en technologieën;

  

en

  

2b. €10 miljoen van de middelen gereserveerd voor het 'energiefonds' onder te brengen in het innovatiefonds en in te zetten voor voorfinanciering van onderzoek en proeftuinomgeving met betrekking tot isolatiemaatregelen voor energiebesparing. Middelen kunnen terugvloeien in het fonds via energiebesparing door de eindgebruiker tot dat de isolatiemaatregelen zijn afgelost. Proeftuindeelnemers kunnen bedrijven, overheden of particulieren zijn.

           

en gaan over tot de orde van de dag.

  

  

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

  

Harry van den Berg