Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- de Brabantse Milieu Federatie, nader te noemen “BMF”, gezien de slechts € 7.000 (begroting 2014) aan (te) ontvangen donaties, zijnde minder dan 1% van de totale inkomsten, nagenoeg geen draagvlak heeft
 
overwegende dat:
 
- de BMF zelden tot nooit iets anders te melden heeft dan de provinciale GroenLinks-, D66- en PvdA-fracties
 
verzoeken het college:
 
- de BMF gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen, net zoals iedere andere Brabander of Brabantse instantie dat kan
- de BMF niet meer uit te nodigen als gesprekspartner op welk vlak dan ook
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- er een overlegtafel was met vele partners die geen direct belang hebben in het project N69
- er een waaier aan oplossingsrichtingen was, hetgeen gecombineerd met een waaier aan belangengroepen een enorm stuk kostbare vergadertijd en rapportages vergt
 
overwegende dat:
 
- een overleg met alleen belanghebbenden, zijnde in geval van de Westparallel, de gemeenten waar de weg doorheen loopt, de Provincie, Rijkswaterstaat en de grondeigenaren, een veel effectiever overleg oplevert
- een duidelijk voorkeursalternatief vanuit de opdrachtgever wenselijk is, eventueel aan te passen naar varianten die door de gesprekspartners worden ingebracht
- een ieder, dus ook de overige partijen in de N69- / Westparallelcasus, zienswijzen in kan dienen
 
verzoeken het college:
 
- bij volgende projecten meteen de eigen voorkeursvariant(en) aan te geven en op basis hiervan alleen in overleg te treden met de direct belanghebbenden en voor overige partijen het indienen van zienswijze(n) te adviseren. Op basis hiervan kan men met de direct belanghebbenden tot een definitief voorstel komen
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 3 en 4 juli 2014

constaterende

- dat het aanleggen van de busbaan op de Sterrenlaan in Eindhoven de capaciteit voor het autoverkeer grofweg gehalveerd heeft

- dat hierdoor de reistijd voor automobilisten vanuit Nuenen naar Eindhoven v.v. in de spits aanzienlijk is toegenomen

- dat van de busbanen op de Sterrenlaan feitelijk nauwelijks gebruik gemaakt wordt met zelfs in de spits gemiddeld maar 1 bus per 12 minuten

- dat deze situatie buitengewoon frustrerend kan zijn voor de automobilisten

overwegende

- dat door de verkeerschaos sluipwegen gezocht worden

- dat zowel door het sluipverkeer als door het filerijdende verkeer de uitstoot van schadelijke stoffen in de wijken rondom de Sterrenlaan waarschijnlijk toegenomen is sinds de start van de aanleg van dit deel van de HOV2

- dat ook voor de aansluitende wegen naar Winkelcentrum Woensel en vervolgens Eindhoven-Centrum nog projecten op stapel staan waarbij de capaciteit voor het autoverkeer gehalveerd wordt

roept het college op

- de gevolgen op het gebied van voertuigverliesuren en de luchtkwaltieit in omliggende wijken, alsmede op de Sterrenlaan zelf, van de halvering van de autocapaciteit op de Sterrenlaan te laten onderzoeken, deze aan provinciale staten mee te delen en vervolgens deze over

- verdere subsidiëring van het vervolgtraject HOV2 en

- eventueel terugdraaien van de halvering van de autocapaciteit te laten beslissen, respectievelijk te adviseren en tot die tijd de middelen voor dit deel van de HOV2 terug te trekken en te reserveren voor eventuele latere realisering van een al dan niet aangepaste HOV2

en gaat over tot de orde van de dag

PVV

Harry van den Berg