Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 3 en 4 juli 2014

Constaterende

- dat er een overeenkomst gesloten is omtrent de PHS te Vught, waarbij in Vught tegen circa € 250 miljoen méérkosten een spoorbak wordt aangelegd.

overwegende

- dat de zogenaamde Maaiveld+ variant niet onderzocht is vanwege kennelijke weerstand vanuit de burgers en politiek in Vught, terwijl deze een vergelijkbaar probleemoplossend vermogen heeft.

- dat de Maaiveld+ variant volgens inschatting van de indiener al gauw 200 miljoen euro goedkoper uitvalt dan de voorgestelde V3-variant

- dat het uitgeven van 200 miljoen euro extra voor een iets fraaier uitzicht van enkelen een gotspe is

- dat de staatsspoorlijn H, welke het hier betreft in 1868 is opgeleverd en derhalve het voor alle huidige inwoners van Vught een keuze is geweest om nabij deze spoorlijn te gaan wonen

- dat bij de Maaiveld+ variant de provinciale bijdrage bij dit deel van het PHS traject ongeveer 62,5 miljoen euro lager uitvalt

- dat met deze 62,5 miljoen euro spoorse doorsnijdingen elders, zoals in Boxtel en Rijen, afdoende kunnen worden verbeterd en eventueel middelen aan andere infraprojecten toegevoegd kunnen worden.

roept het college op

- alsnog de Maaiveld+ variant volledig te laten onderzoeken en mee te nemen in het vervolgtraject van de PHS

en gaat over tot de orde van de dag

PVV

Harry van den Berg

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 3 en 4 juli 2014

constaterende dat

- er 735.000 € begroot is voor het plaatsen van 100 laadpalen, dus 7350 € per stuk.

- uit onafhankelijk onderzoek van CE-Delft, (van de hand van GroenLinks auteur Huib van Essen) blijkt dat met hybride auto's veelal niet elektrisch wordt gereden, maar vooral op benzine (1)

- het effect van elektrisch rijden, ondanks stimulerende maatregelen ter waarde van 5 miljard euro, niet of nauwelijks zichtbaar is in de vorm van een versnelde daling van vervuiling (2)

overwegende dat

- het aan de markt is de laadinfrastructuur in te richten

- in de stukken de verwachting uitgesproken wordt dat de markt dit ook gaat doen

- enkele merken reeds elektrische auto's inclusief laadpaal verkopen

- betreffende automobilisten fiscaal gezien al bijzonder goed in de watten worden gelegd, waarbij de provincie de afgelopen jaren vele tientallen miljoenen euro’s aan inkomsten is misgelopen

- het gesubsidieerd aanleggen van een laadinfrastructuur de marktontwikkeling eerder vertraagt dan versnelt

roept het college op

- 735.000 € niet toe te wijzen aan laadpalen en deze gelden aan de algemene middelen toe te voegen.

en gaat over tot de orde van de dag

PVV

Harry van den Berg

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 3 en 4 juli 2014

Constaterende:

- dat de minister voornemens is het aantal snelwegkilometers waar een inhaalverbod voor vrachtwagens geldt (verder) te verminderen; de A67 in het geheel en mogelijk ook de A2, A27 en de A58.(1)
- dat “langzaam inhalen” en “inhalende vrachtwagens” in het verleden een prominente plek hadden in de verkeersergenissenlijstjes, maar daar juist door inhaalverboden van verdwenen (lijken te) zijn.

Overwegende:

- dat de minister in haar evaluatie van januari 2013 aangeeft dat voor de doorstroming van het verkeer, een inhaalverbod goed functioneert indien er 2 rijstroken per rijrichting zijn en indien er geen colonnevorming van vrachtwagens plaatsvindt (> 750 vrachtwagens per uur) (2)

- dat door het opheffen van het inhaalverbod de doorstroming op een eerder moment dan noodzakelijk en nodig vermindert en filevorming waarschijnlijk frequenter en langduriger zal voorkomen

Verzoeken

- het college er bij de minister op aan te dringen om op de 2x2 rijbaans snelwegen in Noord-Brabant zoveel mogelijk een inhaalverbod voor vrachtwagens (opnieuw) in te voeren tussen 6 en 19 uur tot dat ofwel genoemde trajecten naar 2x 3 of meer rijstroken verbreed zijn, ofwel er een dynamische oplossing gevonden wordt die het inhaalverbod slechts dan opheft, wanneer deze onwenselijk is ten aanzien van doorstroming en / of veiligheid.(3)

en gaat over tot de orde van de dag

PVV

Harry van den Berg(1) http://www.transport-online.nl/site/nl/44901/schultz-heft-inhaalverbod-a67-op/ en
http://www.omroepbrabant.nl/?news/210140282/Rijkswaterstaat+hef+inhaalverbod+vrachtwagens+gedeeltelijk+op.aspx

(2) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/22/verruiming-van-het-inhaalverbod-vrachtwagens-en-verhoging-maximumsnelheid-vrachtverkeer.html