Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 3 en 4 juli 2014

constaterende dat

- windmolens volgens het CPB op Europese schaal gezien door het emissiehandelssysteem géén enkele CO2-reductie oplevert. (1)

- volgens hetzelfde CPB het plaatsen van windmolens in Noord-Brabant "zinloos" is (uitspraak Annemarie Verrips, CPB, tijdens congres NLVOW, juni 2014)

- het CPB niet anders concluderen kan dan dat windenergie geen noemenswaardige verbetering van de luchtkwaliteit geeft

- biomassa volgens de laatste Amerikaanse onderzoeken, met data van 88 daar gevestigde biomassacentrales aangeven dat biomassa tenminste 800% vervuilender is dan gas en op vele fronten veel vuiler is dan kolenstook.(2)

- volgens hetzelfde rapport de CO2-uitstoot van biomassa de helft hoger is dan die van kolen

overwegende dat

- alle kosten meegerekend op landelijk niveau, inclusief de wind op zee, de kostprijs van een ton ontweken CO2 uitstoot met windenergie boven de 500 euro uitkomt (3)

- de rechten vervolgens veelal worden opgekocht door buitenlandse partijen tegen een koers van rond de 5 euro, waarmee vervolgens zeer vervuilende bruinkool verstookt kan worden (3)

- windmolens (nog) geen betaalbaar alternatief voor andere energievormen ten aanzien van verwarming of vervoer kunnen zijn en daarmee ook geen alternatief voor gas (4)

- windmolens derhalve slechts staan te draaien voor Europese afspraken, de portemonnee van de eigenaren en grondbezitters met enorme koopkrachtgevolgen voor de Nederlandse gezinnen, met mogelijk economische ontwrichting tot gevolg (3)

- tot bijna 200 meter hoge windmolens het landschap in zeer ernstige mate aantasten en met laag-frequent geluid, slagschaduw en geluidsoverlast de gezondheid van mens en dier schade toebrengt (5)

- warmte-kracht-koppeling uit het Energieakkoord duurzame groei is gehaald, terwijl dit systeem bij uitstek duurzaam is en bovendien per energie-eenheid een fractie kost van hetgeen windmolens moeten kosten (6)

- het Energieakkoord duurzame groei is geaccordeerd door veelal zakelijk belanghebbende partijen (7), op basis van foutieve aannames, waarbij de kosten van bijvoorbeeld windenergie volgens deskundigen een factor 10 tot 20 te laag zijn ingeschat (3)

- biomassa slechts op papier schoon is, maar in werkelijkheid voor het overgrote deel een verbranding van Amerikaans natuurbos betreft, die bovendien zeer vervuilend is (2)

- niemand zit te wachten op nóg vuilere energie dan met kolen gestookte

- zowel windenergie als biomassa financieel nooit subsidievrij zullen worden in een markt met een overvloed aan fossiele brandstoffen, daarmee verre van duurzaam zijn

roept het college op

- in overleg te treden met het Rijk en de Ipo, de toezeggingen omtrent het faciliteren van mogelijkheden tot het plaatsen van windmolens in te trekken totdat duidelijk is wat de werkelijke kosten, milieu- en klimaateffecten zijn en het nut van het plaatsen van windmolens voor het klimaat, milieu en energievoorziening aangetoond kan worden

- onderzoek te doen naar de daadwerkelijke ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de directe omgeving van de Brabantse biomassacentrales

- in overleg treden met het Rijk om duurzame doelstellingen op andere wijze, zoals via warmte-kracht-koppeling en energiebesparing te kunnen realiseren

en gaat over tot de orde van de dag

PVV

Harry van den Berg

(1) http://nlvow.nl/wp-content/uploads/2014/06/Persbericht-NLVOW-Windenergie-wie-betaalt-de-rekening.pdf
(2) http://www.notechmagazine.com/2014/04/how-biomass-energy-has-become-the-new-coal.html
(3) zie onder
(4) http://duurzaam-actueel.nl/co2-energieprofessor-maak-groen-gas-van-wind/
(5) http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/januari/Windturbines_invloed_op_de_beleving_en_gezondheid_van_omwonenden_GGD_Informatieblad_medische_milieukunde_Update_2013
(6) http://www.cogen.nl/fileadmin/cogen_nl_userfiles/Energiebeleid/VC_EZ__TK_reactie_SER_EA_10_9_2013.pdf

(7) Aedes, ANWB, Bouwend Nederland, Bovag, CNV, De Groene Zaak, De Natuur- en Milieufederaties, Deltalinqs, Duurzame Energiekoepel, e-Decentraal, Energie Nederland, EVO, Fietsersbond, FME-CWM, FNV, Formule E-team, Greenpeace, IPO, Klimaatverbond, LTO Nederland, Metaaluni, MHP, Milieudefensie, MKB Nederland, Natuur & Milieu, Nederland ICT, Nederland krijgt Nieuwe Energie, Netbeheer Nederland, NS, NVB, Pensioenfederatie, RAI Vereniging, Rijksoverheid, Stichting Zero Emissie Busvervoer, Transport & Logistiek Nederland, UNETO-VNI, Vastgoed Belang, VEMW, Verbond van Verzekeraars, VNA, VNCI, VNG, VNO-NCW, VNPI, Wereldnatuurfonds, Woonbond.

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op vrijdag 4 juli 2014, behandelend Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014,

constaterende dat

- er in Noord-Brabant veel lelijke, kale geluidsschermen staan (1)

- eveneens in Noord-Brabant ook mooie vergroende geluidsschermen te zien zijn (2)

- de provincie Gelderland hier in samenwerking met de Wageningse Universiteit al actief beleid op voert (A348)

overwegende dat

- vergroende geluidsschermen het Brabants landschap aanzienlijk minder verstoren dan kale betonnen muren

- vergroende geluidsschermen fijnstof vangen en daarmee de luchtkwaliteit verbeteren

- vergroende geluidsschermen voor de inwoners achter de schermen een veel aantrekkelijker leefomgeving en uitzicht bieden

roept het college op

- onderzoek te doen naar de mogelijkheden (zoals moss graffiti, klimop en vetplanten) en kosten van vergroening van nu nog kale betonnen geluidsschermen en hiervan provinciale staten op de hoogte te stellen, zodat deze de afweging kan maken dit in een project om te laten zetten.

en gaat over tot de orde van de dag

 

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 7 februari 2014, behandelende de Verordening Ruimte

constaterende:

- dat alle geplande windparken in Nederland bij elkaar een optimistisch geschatte temperatuurreductie van 0,0013 graden realiseren (1)
- dat de kosten voor alle windparken in Nederland tot 2023 tussen 70 en 100 miljard euro bedragen, inclusief inpassingskosten (ca.€ 25 miljard excl.)(2)
- dat de aardoppervlakte tussen 1982 en 2006 is afgekoeld (3)
- dat de luchttemperatuur op aarde - bij lineair stijgend CO2-gehalte - sinds 17 jaar geen opwarming meer laat zien en de huidige gemeten temperatuurontwikkeling ver onder de verwachtingen van de computermodellen ligt (4)

overwegende:

- dat CO2-reductie geen doel is, maar een middel ter voorkoming van opwarming van de aarde
- dat windmolens extreem kostenineffectief zijn in de strijd tegen deze opwarming van de aarde
- dat windmolens steeds hoger worden en daarmee de horizon ernstig vervuilen
- dat windmolens ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken bij omwonenden (5)
- dat de pauze in / de gestopte opwarming van de aarde het bedrijfsleven en wetenschap voldoende tijd geeft revolutionaire veilige, schone, effectieve en goedkope alternatieven voor kolen, olie en gas verder te ontwikkelen (6)

dragen Gedeputeerde Staten op:Iedere nadere bepaling ter stimulering en ondersteuning van windenergie uit de Structuurvisie ruimtelijke ordening en Verordening ruimte te schrappen,

Windenergie op geen enkele wijze te stimuleren of te ondersteunen,

en gaan over tot de orde van de dag

PVV

Harry van den Berg

Read More