Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- er ten aanzien van de verkeerssituatie in Dommelen-Zuid nog veel onduidelijkheid is en er mogelijk teveel overlast zou kunnen ontstaan als gevolg van de aanleg van de Westparallel
 
overwegende dat:
 
- nu al rekening houden met een eventuele aanleg van een aansluiting ter hoogte van Dommelen-Noord veel kosten kan besparen in de toekomst
 
verzoeken het college:
 
- de mogelijkheid van de latere aanleg van de aansluiting “Dommelen-Noord” in de verdere plannen mee te nemen
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- de Brabantse Milieu Federatie, nader te noemen “BMF”, gezien de slechts € 7.000 (begroting 2014) aan (te) ontvangen donaties, zijnde minder dan 1% van de totale inkomsten, nagenoeg geen draagvlak heeft
 
overwegende dat:
 
- de BMF zelden tot nooit iets anders te melden heeft dan de provinciale GroenLinks-, D66- en PvdA-fracties
 
verzoeken het college:
 
- de BMF gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen, net zoals iedere andere Brabander of Brabantse instantie dat kan
- de BMF niet meer uit te nodigen als gesprekspartner op welk vlak dan ook
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- er een overlegtafel was met vele partners die geen direct belang hebben in het project N69
- er een waaier aan oplossingsrichtingen was, hetgeen gecombineerd met een waaier aan belangengroepen een enorm stuk kostbare vergadertijd en rapportages vergt
 
overwegende dat:
 
- een overleg met alleen belanghebbenden, zijnde in geval van de Westparallel, de gemeenten waar de weg doorheen loopt, de Provincie, Rijkswaterstaat en de grondeigenaren, een veel effectiever overleg oplevert
- een duidelijk voorkeursalternatief vanuit de opdrachtgever wenselijk is, eventueel aan te passen naar varianten die door de gesprekspartners worden ingebracht
- een ieder, dus ook de overige partijen in de N69- / Westparallelcasus, zienswijzen in kan dienen
 
verzoeken het college:
 
- bij volgende projecten meteen de eigen voorkeursvariant(en) aan te geven en op basis hiervan alleen in overleg te treden met de direct belanghebbenden en voor overige partijen het indienen van zienswijze(n) te adviseren. Op basis hiervan kan men met de direct belanghebbenden tot een definitief voorstel komen
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg