‘s-Hertogenbosch, 15 oktober 2014

 

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

 

Betreft: Privacy weggebruikers in het kader van “Spitsmijden”

 

Geacht college,

Naar aanleiding van de commotie rondom het doorspelen van gegevens van persoonlijke informatie van vele duizenden automobilisten aan hun leasemaatschappij1 heeft de PVV-fractie de volgende vragen:

1             Ook in Noord-Brabant zijn er proeven (geweest) met spitsmijden2 en worden zelfs automobilisten benaderd!3 Op welke wijze en door wie of welke instantie wordt (en indien in het verleden afwijkend: werd) uitgezocht, wie voor welke regeling in aanmerking komt, hoelang worden (de onderliggende) data bewaard en wie heeft de bevoegdheid om deze data in te zien?

2             Zijn er marktpartijen bij de Brabantse spitsmijden-campagnes betrokken en zo ja, kregen of krijgen zij toegang tot persoonsgegevens en / of verkeersdata waaruit rijgedrag van individuele burgers is na te trekken? Kan de belastingdienst deze gegevens ook inzien?

3             Zijn er in het verleden op enigerlei wijze onder beheer van de provincie Noord-Brabant verzamelde verkeersdata met kentekengegevens verstrekt aan derden? Zo ja, wanneer, aan wie en waarom?

 

Vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie Noord-Brabant

Harry van den Berg

Read More

Met een niet mis te verstane tirade richting de initiatiefnemers van de “Gedragscode Wind op Land” maakt de Brabantse PVV korte metten met zowel de inhoud als met enkele ondertekenaars van de code, waarin omwonenden van windparken volgens de partij met spiegeltjes en kraaltjes worden afgescheept.

“Een gedragscode sluiten met clubs die zelf crimineel wangedrag vertonen zoals Greenpeace. Een code sluiten met Milieufederaties die net zo weinig draagvlak en een net zo grote mond hebben als GroenLinks, maar geen overleg plegen met omwonenden van die windellende. Hoe krijgen ze het voor elkaar!” verzucht fractielid Harry van den Berg.

De PVV wil via Statenvragen dat het provinciebestuur afstand neemt van de uitspraak van gedeputeerde De Boer, die de code “een stap in de goede richting” vindt. Ook moet Eneco aangepakt worden. “Een setje rolluiken als goedmaker voor 24 windturbines rond je inmiddels waardeloze huis? De maffia is fatsoenlijker!” aldus van den Berg, die meer ziet in de gedragscode van de NLVOW, de club van omwonenden.

Read More

indien Brabant:

- zijn opcenten besteedt aan automobiliteit,

- de PVDA en VVD-regering in Den Haag zijn MRB, BPM en accijnzen voor een páár procentjes meer besteed aan hen die het betalen,

- de spoorbak in Vught voorbij rijdt en er een prima 200 miljoen goedkopere maaiveld+ variant voor in de plaats zet

Dat wij dan binnen een paar jaar overal prima onderdoorgangen / spoorviaducten hebben en bovendien een veiligheidsniveau op de Brabantse wegen, waar je je vingers bij aflikt. Kies je voor investeren in Groene zwendel, kunst, cultuur en nepnatuur of doe je dat in veiligheid en infrastructuur? Onze kiezer heeft liever een veilige overweg voor de mens dan een peperduur discutabel ecoduct met bebording, zwijnenroosters, nooduitgangen en grofmazige omheiningen op korte afstand voor Kees Konijn en Jan Vos. Zo'n ding heet tegenwoordig "Natuurbrug", waarschijnlijk omdat "ecoduct" zo'n slechte naam kreeg. Waar hebben we dat geleur met benamingen wegens "slechte naam" ook al meer gezien….