Geacht College,

 

Naar aanleiding van bijgaand bericht(1)heeft de PVV-fractie de volgende vragen:

 

1          Klopt het dat de rust voor een visje (Beekprik) op wettelijke en / of idealistische gronden belangrijker wordt geacht dan de rust voor de bevolking van Dommelen? Zo ja, op welke gronden?

 

2          In hoeverre heeft de “zeldzame” Beekprik een rol gespeeld in het bepalen van het voorkeurstracé?

 

3          Waterschap de Dommel heeft per abuis in 2011 de hele Keersop uitgebaggerd en daarmee de ondergronds levende larven van de Beekprik vernietigd en daarmee de aanwas van dit visje tot medio 2016 (deels) gestopt.(2)Is bekend in hoeverre de stand van de Beekprik inmiddels hersteld is?

 

4          Melkveehouder Smolders weet nog steeds niet waar hij aan toe is. In hoeverre is de heer Smolders pro-actief door de provincie benaderd?

 

5          Is het college genegen met de heer Smolders in overleg te treden, teneinde op kortst mogelijke termijn een passend alternatief en / of vergoeding aan te kunnen bieden? Zo ja, op welke termijn. Zo nee, waarom niet?

 

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Harry van den Berg

(1)http://www.anp360.nl/nieuws/article/11182480?h=1f6e6c2dda3c6352270a05e8bfba330b

(2)http://www.omroepbrabant.nl/?news/156931862/Foutje+waterschap+acht+kilometer+beek+uitgebaggerd.aspx

 
 

“Voor 250 miljoen, de meerkosten van de verdiepte ligging van een stukje spoor bij Vught, kun je met een slimmere aanpak véél meer doen”, betoogde PVV-er Harry van den Berg in de Brabantse statenzaal.

 

“Vught weigert kennelijk elke medewerking aan zelfs maar onderzoek naar de zogenaamde Maaiveld+ variant, die volgens onze berekeningen met ongeveer 50 miljoen euro maar liefst 200 miljoen euro goedkoper uitvalt dan de verdiepte variant. Mogelijk dreigt eventuele onrust in Vught het hele PHS-project (Programma Hoogfrequent Spoor) te kunnen torpederen en de provincie buigt daar op voorhand voor; ongehoord” aldus Van den Berg in daarover opgestelde vragen aan het provinciebestuur.

 

De PVV is van mening dat met doorzichtige geluidsschermen en goede onderdoorgangen alle voordelen van een verdiepte ligging tegen 1/5evan de kosten mogelijk zijn. “Het scheelt 5 jaar grote puinhoop rond die bak en we kunnen de overige 200 miljoen euro besteden aan andere spoorknelpunten zoals Esch, Boxtel en Rijen én de hele N65 ongelijkvloers maken! Dat lijkt de partij nuttiger dan het uitzicht van een paar honderd aanwonenden iets opleuken.”

 

Harry van den Berg

Read More

De PVV in Noord-Brabant haalt keihard uit naar gedeputeerden Van den Hout (SP) en Pauli (VVD), omdat deze kennelijk hun plicht verzaakt hebben binnen de commissie die moest toezien op het duurzaamheidsbeleid van RWE-Essent. In vragen aan het provinciebestuur wil de PVV opheldering over, voor zover bekend, niet opgemerkte misleiding en belangenverstrengeling bij Essent op duurzaamheidsgebied.

“Slapende Statenleden en gemeenteraadsleden hebben in de vorige periode statuten van de duurzaamheidscommissie, met daarin het bizarre punt dat informatie slechts ná fiat van RWE-Essent naar buiten gebracht mag worden, goedgekeurd. Hierdoor kan ik niet controleren wat daar gebeurd is. Slechts een marketingboekwerkje resteert waarin haarfijn wordt uitgelegd dat het energiebeleid desastreus is, het bedrijfsresultaat de afgrond ingejaagd wordt, doelen niet bereikt zijn en de opmerkelijke conclusie er dan tóch mee door te gaan”, aldus woordvoerder Harry van den Berg.

“Essent suggereert op haar website dat de gebruikte biomassa vooral reststromen van hout zijn, waar in de praktijk hele Amerikaanse natuurbossen voor worden geveld. Het hout is gecertificeerd door het door Essent opgerichte Green Gold Label, waar in de directie 2 van de 3 leden werkzaam zijn voor RWE-Essent”. Van den Berg merkt fijntjes op dat oud PvdA-minister Cramer al sinds 2012 bezig is deze organisatie onafhankelijker te krijgen, maar “dat dit wellicht door tijdgebrek met haar 27 duurzame baantjes nog niet van de grond gekomen is”.

Harry van den Berg

Read More