“VOOR ÓNZE BRABANDERS”

Het verkiezingsprogramma in pdf kunt u hier vinden: pdfVerkiezingsprogramma PVV Noord-Brabant2019

Hieronder vindt u de inhoud van het programma:

Voorwoord
Met trots presenteert de PVV Noord-Brabant dit verkiezingsprogramma 2019-2023 voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019. Al acht jaar lang zet de PVV zich in Provinciale Staten van Noord-Brabant consequent in voor onze Brabanders om ‘Het beste voor Brabant’ te verwezenlijken, wat de afgelopen bestuursperiode ook de titel van ons verkiezingsprogramma was. Dat doel houdt de PVV ook in de komende bestuursperiode voor ogen. Niet het beste voor de eurocraten in Brussel, niet het beste voor asieleisers op jacht naar onze welvaart, maar het beste voor Brabant en bovenal voor ónze Brabanders. Daarom is “Voor ónze Brabanders” ditmaal de titel van het PVV-programma.

De afgelopen bestuursperiode hebben we gemerkt dat het provinciebestuur er juist niet was voor onze Brabanders. Met de ‘Brabantse Aanpak Vluchtelingen’ dreigde heel Brabant één groot AZC te worden, de belangen van asieleisers werden boven de belangen van onze Brabanders gesteld. Met het veehouderijbesluit van 7 juli 2017 worden onze Brabantse boerenfamilie- en gezinsbedrijven naar de financiële afgrond gedreven. Onze Brabantse automobilisten staan al jarenlang onnodig dagelijks in de file omdat de bestuurscoalitie van VVD, SP, D66 en PvdA weigerde om de Ruit om Eindhoven aan te leggen en andere noodzakelijke wegeninfrastructuurprojecten uit te voeren. Wel werden onze burgers opgezadeld met onnodige en ineffectieve windparken in hun leefomgeving. En in plaats van zich hard te maken voor onze Brabantse werkzoekenden, wordt de prioriteit gelegd bij het faciliteren van arbeidsmigranten.

In de komende periode wil de PVV dat ónze Brabanders wel op de eerste plaats komen en dat de provincie hun belangen centraal stelt. De schop de grond in om verkeersknelpunten op te lossen, woningen voor onze eigen inwoners realiseren, boeren als belangrijke pijler onder onze economie weer laten boeren, deïslamiseren, onze Brabantse cultuur en ons erfgoed behouden en luisteren naar onze burgers middels referenda. Dat is onze missie voor ónze Brabanders.

Bovendien stemt u op 20 maart indirect ook voor de Eerste Kamer: met uw stem op de PVV kunt u zorgen dat Rutte naar huis wordt gestuurd. Dat is beter voor Nederland en daarmee ook beter voor ónze Brabanders.


Alexander van Hattem
Lijsttrekker PVV Noord-Brabant
Onze visie
De PVV komt op voor ónze Brabanders. En de PVV wil dat het provinciebestuur voortaan ook de belangen van ónze Brabanders centraal stelt. Dus niet de belangen van bestuurlijke elites, asielmigranten en eurocraten, maar onze eigen mensen. En naar hen moet ook écht geluisterd worden, onze burgers moeten bijvoorbeeld hun stem kunnen laten horen in referenda.

Daarbij wil de PVV een efficiëntere en kleinere provinciale bestuurslaag met minder overheidsbeleid, minder bureaucratie en minder ambtenaren. Daarom wil de PVV Noord-Brabant dat de provincie zich met haar activiteiten beperkt tot de échte kerntaken. En die liggen wat de PVV betreft op het terrein van de leefbaarheid, de Brabantse economie, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en veiligheid & handhaving.

De inkomsten en uitgaven van Brabant zijn naar hun aard niet in balans. Zo worden bijvoorbeeld de opbrengsten uit de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting nog niet voor de helft uitgegeven aan provinciale wegen (inclusief fietspaden, bruggen, en veiligheids- en doorstromingsmaatregelen) maar voor het grootste deel gebruikt voor de financiering van hobby’s als onzinnige kunst- & cultuursubsidies, windturbines, ecoducten, klimaateducatie en bovenmatige aanleg van nieuwe nepnatuur. De Brabantse automobilist betaalt er dus wél flink voor, maar staat tegelijkertijd dagelijks in de file naar zijn werk. Wat de PVV betreft moet het roer hier drastisch om.

De PVV wil dat de provincie zich écht beperkt tot de wezenlijke kerntaken, boerengezinnen niet kapot worden gemaakt met doorgeslagen milieuregels en onze burgers niet financieel naar de afgrond worden gevoerd met onbetaalbare en onzinnige klimaat- en energiemaatregelen. Kortom, voor ónze Brabanders: een veilig, leefbaar en herkenbaar Brabant, waar werken loont!
Bestuur
Referenda
Lak aan de eigen burgers kenmerkt het huidige provinciebestuur: het doordrammen van asielzoekerscentra, windparken, gemeentelijke herindelingen, landbouwmaatregelen en prestigeprojecten zonder serieus te luisteren naar onze burgers. De PVV wil dat er wel echt naar onze burgers geluisterd wordt. Daarom wil de PVV via een referendumverordening de mogelijkheid invoeren dat burgers zich kunnen uitspreken in referenda.

Herindelingen
Gemeentelijke herindelingen moeten alleen plaatsvinden als ze van onderop worden gedragen, bij voorkeur gepeild via referenda onder de inwoners van de gemeenten in kwestie. Grootschalige gemeentelijke herindelingen zijn wat de PVV betreft geen uitgangspunt van beleid. Gemeenten kunnen ook op andere manieren zaken efficiënter organiseren.

Stop de massa-immigratie en islamisering van Brabant
Het huidige Brabantse provinciebestuur staat voorop om de massa-immigratie te faciliteren. Tijdens de asielinvasie van 2015 namen Provinciale Staten –uitgezonderd de PVV– een motie “Brabant neemt haar verantwoordelijkheid” aan, met als doel de provincie de opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders zoveel mogelijk te laten faciliteren. Met beroep op deze motie blijft het college van GS sindsdien de asielindustrie mogelijk maken en voorziet daarmee gelukszoekende asieleisers, die vele veilige landen gepasseerd zijn op zoek naar onze welvaart, woningen, uitkeringen en subsidiemogelijkheden.

Alleen de PVV keerde zich tegen deze asielwaanzin en zal dat ook de komende periode blijven doen. De PVV komt wél op voor ónze Brabantse burgers en eist dat deze motie voorgoed van tafel verdwijnt.

In de afgelopen jaren heeft het huidige provinciebestuur geprobeerd om van Brabant één groot AZC te maken: via de zogenaamde regietafels waarvan de stukken niet openbaar werden gemaakt, werden plannen gesmeed om met de ‘Brabantse Aanpak Vluchtelingen’ in vrijwel iedere Brabantse gemeente een asielzoekerscentrum te huisvesten en/of een extra groot aantal statushouders te huisvesten. Bewoners werd nooit iets gevraagd terwijl hun belangen, hun veiligheid en hun leefbaarheid aangetast worden bij het faciliteren van de asielinvasie. De PVV blijft zich verzetten tegen de vestiging van asielzoekerscentra in Brabant. Liever nog worden de bestaande AZC ’s in Brabant gesloten en wordt toewijzing van onze sociale huurwoningen aan statushouders gestopt. In plaats van meewerken aan de huisvesting van statushouders moet onze provincie juist bij het Rijk aandringen op het sluiten van de grenzen en het stoppen van de massa-immigratie en asielindustrie.

De PVV wil de toenemende islamisering van Brabant stoppen en kiest daarom voor deïslamisering: Nederland is geen islamitisch land en zal het ook nooit worden als het aan de PVV ligt. Om bepaalde uitingen van de islam in de openbare ruimte te verbieden heeft de PVV landelijk het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet op het verbod van bepaalde islamitische uitingen’ ingediend. De PVV Noord-Brabant steunt dit initiatief met volle overtuiging.
Boerka's en hoofddoekjes zijn tekenen van onderdrukking van vrouwen en passen niet bij publieke functies. Brabantse overheden en instellingen moeten het boerkaverbod strikt handhaven. Halalproducten zijn dieronvriendelijk en een volstrekt onwenselijk teken van oprukkende islamisering.
De PVV wil voorkomen dat er ook maar een cent subsidie naar islamitische organisaties gaat. De islam kan en mag geen voet aan de grond krijgen in ons mooie Brabant: onze vrijheid, eigenheid, onze joods-christelijk-humanistische kernwaarden én onze Brabantse culturele identiteit en tradities moeten leidend zijn.

Stop de eurofilie
De PVV Noord-Brabant wil dat het provinciebestuur onze Brabantse burgers centraal stelt. De agenda van Brabant moet niet de agenda zijn van de eurocratische elites in Brussel, maar de agenda van en voor de Brabanders.

Voor het huidige college is de beleidsagenda van de Europese Unie primair bepalend voor het Brabantse beleid. Belastinggeld wordt daarbij zelfs betiteld als de “Europese euro’s”. Het is echter niet het geld van Juncker of van de EU, maar úw belastinggeld. Het Brabantse geld moet worden ingezet voor noodzakelijke Brabantse kerntaken, en niet om Juncker of Timmermans te behagen.

Om deze eurofiele droom te verwezenlijken heeft het provinciebestuur een uitgebreide lobbycratie opgezet richting Brussel. De macht van de ongekozen eurocraten is echter geen droom, maar een nachtmerrie. Daarom wil de PVV hier een einde aan maken: stop met het Brabantse lobbykantoor in Brussel, stop met het fêteren van eurocraten met (IPO-)netwerkfeestjes, stop met het ‘Huis van de Provincies’ in Brussel. En verwijder de EU-vlag bij het provinciehuis en uit onze Statenzaal.

Wat de PVV betreft moet ons eigen Brabantse belastinggeld wel zoveel als mogelijk terug worden gehaald uit Brussel, maar alleen als het gaat om zinvolle projecten die we toch al zouden uitvoeren, indien daarbij geen millimeter van onze zeggenschap verloren gaat, en indien we niet worden opgezadeld met extra EU-regels. Uiteindelijk moeten we immers helemaal af van de Brusselse bemoeizucht door als Nederland de EU te verlaten.

Weg met bestuurlijke achterkamers
De besluiten die over ons Brabant worden genomen komen meer en meer tot stand via ondemocratische bestuurlijke achterkamers. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de regietafels over de asielopvang in 2015 en begint inmiddels gemeengoed te worden. Ook de zogenaamde ‘klimaattafels’ of overleg in het kader van het Interbestuurlijk Programma zijn voorbeelden van besluitvorming achter gesloten deuren, ver weg van de burger en volledig buiten het zicht van de volksvertegenwoordiging. Voorstellen met ingrijpende gevolgen voor de portemonnee en leefomgeving van onze burgers worden buiten onze democratische zeggenschap om genomen, en verslagen worden niet ter beschikking gesteld.
Het Brabantse provinciebestuur heeft zich geconformeerd aan het ‘Interbestuurlijk Programma’ (IBP) zonder dat Provinciale Staten als volksvertegenwoordiging hier directe invloed, kaderstelling en controle op heeft toe kunnen passen. Hierdoor wordt onze provincie nu geconfronteerd met een in bestuurlijke achterkamers afgesproken pakket van maatregelen dat via de rijksoverheid aan onze provincie wordt opgelegd. Dit zijn onder andere ingrijpende maatregelen op het gebied van klimaat, energie en migranten. Met het IBP wordt een streep gezet door lokale en regionale autonomie: de PVV wil daarom dat de steun van de provincie voor het IBP direct wordt ingetrokken.

Het IPO-lidmaatschap moet worden opgezegd
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is steeds duidelijker een verlengstuk van Brussel aan het worden in plaats van de belangenbehartiger van de provincies die zij zou moeten zijn. Van klimaat- en windturbinelobby tot het hijgerig najagen van de EU-agenda. Brabantse belangen kunnen daarom het beste door de Brabantse bestuurders zelf met een opdracht en een mandaat van de volksvertegenwoordigingworden behartigd, in plaats van overgelaten aan het IPO. Het lidmaatschap daarvan kan worden opgezegd, wat ook veel kosten zal besparen.

En verder:
- Waterschappen onderbrengen bij provincie;
- Regionale bestuurlijke organen opheffen, ook geen Metropoolregio Eindhoven als bestuurlijk speeltje;
- Continueren, doorontwikkelen en verbeteren openbaar subsidieregister: actueel, vindbaar, transparant en verantwoording afleggend;
- Opheffen van bevooroordeelde adviesclubjes zoals het PON en BrabantKennis;
- Zoveel mogelijk transparantie door actieve openbaarmaking van bestuurlijke documenten en open data;
- De Brabantnorm (bovenmatig salaris als weigeringsgrond voor begrotingssubsidies) dient te worden uitgebreid naar álle vormen van subsidie: géén Brabantnorm, dan géén subsidie;
- Geen diversiteitsbeleid of ‘positieve’ discriminatie;
- Onzinsubsidies schrappen;
- Geen betaalde nevenfuncties voor de Commissaris van de Koning en Gedeputeerden;
- Focus op kerntaken provincie: voorkomen moet worden dat de provincie opnieuw subsidies gaat verstrekken aan multiculturele organisaties, ontwikkelingshulpprojecten, ‘krachtwijken’, Turkse seniorenwoningen of islamitische verpleegtehuizen.
Financiën
Voor de PVV is een solide financieel beleid het uitgangspunt: met het belastinggeld van onze burgers moet zorgvuldig worden omgegaan. De provincie moet dus stoppen met potverteren en altijd uitgaan van het principe éérst beleid en pas dán geld.

Essentgelden
De verkoop van Essent heeft voor de provincie Noord-Brabant enkele miljarden euro’s opgeleverd, geld dat mede via de energierekeningen van onze Brabantse burgers is opgebracht. Het huidige college laat een toenemend deel van dit kapitaal vloeien naar onnodig risicovolle financiële constructies of verstrekt leningen aan bedrijven of organisaties ten behoeve van zaken die de overheid helemaal niet zou moeten financieren. De provincie ontwijkt het verplichte schatkistbankieren en speelt voor bankier om koste wat kost de jaarlijkse renteopbrengsten veilig te stellen. Inmiddels is een deel van het geld zodanig belegd, dat de provincie er niet eens meer over gaat maar Brussel!

Wat de PVV betreft is het rendement op de immunisatieportefeuille uit de Essentgelden niet heilig: minder geld uitgeven is immers óók een manier om de begroting op orde te krijgen. De PVV is voorstander van verplicht schatkistbankieren. Ook het (voor)financieren van grote infrastructurele oplossingen op onze Brabantse wegen mag wat de PVV betreft uit de Essentgelden gebeuren.

Opcenten motorrijtuigenbelasting
De provincie ontvangt een flink deel van haar inkomsten via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Deze inkomsten - ongeveer 250 miljoen euro- verdwijnen in de algemene middelen waar ze vervolgens worden ingezet voor allerlei slecht renderende bewustwordings-, milieu- en klimaatprojecten of kunst waar nauwelijks vraag naar is. De PVV wil de provinciale opcenten –wij noemen dit een doelbelasting- enkel besteden aan de aanleg en het onderhoud van wegen (inclusief fietspaden en bruggen, veiligheid en doorstroming). Een eventueel overschot in een jaar dient ook geoormerkt gereserveerd te worden dan wel teruggegeven aan de burger via een tariefsverlaging van de provinciale opslag op de motorrijtuigenbelasting.

Fondsen
De provincie heeft een aantal fondsen in het leven geroepen, waaronder het Energiefonds, het Groen Ontwikkelfonds en het Brabant C fonds. Wat de PVV betreft moeten deze direct worden opgeheven. Deze fondsen dienen de belastingbetalers niet en daarnaast is het publieke geld via deze fondsconstructie buiten het zicht en de controle van de volksvertegenwoordiging geplaatst.
Verkeer en vervoer
Infrastructuur
Een goede infrastructuur is cruciaal voor onze Brabantse economie en het realiseren en onderhouden daarvan is bij uitstek een kerntaak voor de provincie. Het Brabantse wegennet kent nog te veel knelpunten die zorgen voor dagelijkse files. Bij ongevallen zijn te weinig alternatieve routes beschikbaar waardoor het verkeer compleet vastloopt. Met name door het ontbreken van een volledige Ruit om Eindhoven, is de situatie in Zuidoost Brabant problematisch. Het huidige college heeft de vergevorderde plannen voor deze verkeersruit om politieke redenen aan de kant geschoven en heeft geen enkel effectief alternatief geboden. De PVV wil wél echt werk maken van de bereikbaarheid in Brabant en wil daarom de schop in de grond om de Ruit om Eindhoven, met een Noordoostcorridor, zo snel mogelijk aan te leggen.

Ook de knelpunten op provinciale wegen en dagelijkse files op onder andere de A58, A27, A67, A59, A50,en A2, moeten met de grootst mogelijk spoed worden aangepakt. Brabant moet zich niet laten gijzelen door langdurige bezwaarprocedures en beroepsactivisten die hun dag vullen met het (op kosten van de belastingbetaler) procederen tegen elke meter asfalt die wordt gepland. Onze automobilisten en andere verkeersdeelnemers moeten kunnen doorrijden en de vrijheid om met de eigen auto op pad te gaan, moet behouden blijven.

Behalve verbreding, is op een aantal trajecten juist de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen van belang zoals op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Bij de aanpassingen van knooppunt Hooipolder moet een verkeerslichtenvrije oplossing worden gevonden met een vlotte verkeersdoorstroming. Voor zover het Rijkswegen betreft, mag de provincie voorfinancieren of mede investeren uit eigen provinciale middelen. Specifiek voor het aanleggen en onderhouden van de wegeninfrastructuur wil de PVV de opcenten motorrijtuigenbelasting oormerken.

Openbaar vervoer
De PVV staat voor degelijk en betaalbaar openbaar busvervoer in Brabant. Zero-emissie fratsen mogen wat de PVV betreft echter direct van tafe, en 'duurzaamheid' is geen selectiecriterium voor de concessies.

Kleine kernen, ziekenhuizen, scholen en gemeentehuizen moeten bereikbaar zijn. Experimenten met kleinschalig openbaar vervoer zijn zeer welkom, zeker als die de 'dunne' lijnen betaalbaar maken of houden. Gemeentes kunnen daarbij actief betrokken worden en mogen meer regie krijgen om gepaste oplossingen te ontwikkelen.

Voorts:
- Versnellen van de procedures, knelpunten voorspoedig aanpakken;
- Beroepsklagers hard aanpakken: registreer naast het aantal klachten van overlast ook het aantal verschillende klagers;
- Blijven investeren in recreatieve infrastructuur zoals brede, veilige en goed verlichte fietspaden en mooie bewegwijzerde wandel- en fietsroutes;
- Inzet op innovatie in het verkeer: doorstroming, slimme verkeerslichtinstallaties, goede weginrichting;
- Burgers betrekken bij het oplossen van verkeersknelpunten (optimalisering van kennis van de regio en de verkeerssituatie en verbetering van draagvlak);
- Robuust onderliggend wegennet: de vangnetfunctie van N-wegen is essentieel;
- Chauffeurs in het openbaar vervoer dragen geen hoofddoek;
- Geen Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-hobbyisme ten koste van de automobilist;
- Een algeheel inhaalverbod voor vrachtauto's;
- Doorgaand vrachtverkeer moet uit dorpskernen worden geweerd;
- Kosten van onderhoud van provinciale rotondes zoveel mogelijk terugverdienen via het 'adopteer een rotonde'- principe;
- Goede waterwegen zijn van strategisch belang en dienen zowel transport als toerisme.

Voor de economie is een goede infrastructuur een absolute noodzaak in Brabant. En de mogelijkheden om dat te bereiken zijn voorhanden.

- 100 km/h op N2 Eindhoven, N279 Den Bosch -Veghel en nieuwe N69;
- Waar mogelijk binnen huidige, maar straks bij nieuwe ov-concessies de markt (bijvoorbeeld Flixbus) de ruimte geven;
- Meer handhavers op risicolijnen in het busvervoer: veiligheid voor chauffeurs en passagiers moet voorop staan;
- Geef Eindhoven Airport de ruimte om zich te ontwikkelen;
- De PVV wil zeker geen tolheffing op de Brabantse wegen.
Veiligheid en handhaving
Een veilig Brabant met een veilig buitengebied
De PVV ziet een belangrijke taak weggelegd voor de provincie in het kader van veiligheid en handhaving. Met name in het buitengebied kan de provincie, samen met andere overheden en instanties, veel meer doen om de veiligheid te verbeteren. Het Brabantse buitengebied is steeds meer een vrijplaats voor criminelen geworden: met name drugscriminaliteit, (drugs)afvaldumpingen en stroperij zijn aan de orde van de dag. De provincie moet actief inzetten om dit aan te pakken. Handhavers in het buitengebied moeten ondersteund worden met alle benodigde middelen zoals cameratoezicht, zelfverdedingsmiddelen en drones. De PVV pleit voor terugkeer van de ‘veldpolitie’ om de criminele activiteiten stevig aan te pakken. De PVV wil de Taskforce tegen zware criminaliteit voortzetten en uitbreiden, onder andere gericht op de aanpak van drugsafvaldumpingen.

Illegale vreemdelingen
Ook illegale immigranten en mensensmokkelaars, zoals bij de haven van Moerdijk en bij snelwegparkeerplaatsen, moeten met prioriteit worden aangepakt. Op deze plaatsen zijn nu al illegale tentenkampen waardoor Moerdijk een ‘Klein Calais’ dreigt te worden. Ook hebben vrachtwagenchauffeurs te maken met illegale vreemdelingen die in hun vrachtwagens klimmen. De provincie moet voor de veiligheid van de vrachtwagenchauffeurs en onze burgers opkomen en samen met andere overheden al het mogelijke doen om deze illegale vreemdelingen keihard aan te pakken. Het goed bewaken en beveiligen van onze havens, parkeerplaatsen én onze grenzen is daarbij essentieel.

Onze veiligheid
Voor de veiligheid in onze hele provincie moet Omroep Brabant worden aangespoord om meer zendtijd beschikbaar te stellen in de strijd tegen de criminaliteit, bijvoorbeeld door de zendtijd die Bureau Brabant enige jaren geleden heeft moeten inleveren op zijn minst weer terug te geven.

Waterveiligheid
Veiligheid betreft ook de verkeersveiligheid, de bescherming tegen water en de aanrijtijden van hulpdiensten, alsook het voorkomen van natuurbranden en het aanpakken van milieuovertreders. Bij al deze aspecten van veiligheid ziet de PVV een prominente en proactieve rol voor de provincie weggelegd. De provincie moet ten aanzien van de waterveiligheid er ook voor zorgen dat Brabant droge voeten houdt door solide dijk- en waterbeheer. De PVV vindt dat hier op geen enkele wijze op bezuinigd mag worden. Om Brabant tegen water te beschermen moet er blijvend aandacht zijn voor dijkonderhoud en watersystemen. Ontpoldering ten behoeve van klimaatwaanzin of natuurcompensatie is ongewenst.

Voorts:
- Coördinerend, ondersteunend en faciliterend optreden bij de aanpak van diverse veiligheidsproblemen;
- Gebruik van de Brabantroute door giftreinen moet zo snel als mogelijk worden beëindigd;
- Waarborgen van de aanrijtijden van hulpdiensten;
- Streng toezien op handhaving van alle veiligheids- en milieunormen op bedrijven- en industrieterreinen en overtreders aanpakken;
- Illegale lozingen en bodemverontreiniging tegengaan: overtreders dienen keihard te worden aangepakt;
- Permanente aandacht voor risico’s voor het drinkwater en de diepere ondergrond;
- Op veiligheid en handhaving wordt niet bezuinigd.
Ruimtelijke ordening en energie
De PVV wil een kwalitatief goed Brabants landschap behouden. Tussen de stedelijke gebieden mogen de landelijke gebieden een mooie afwisseling zijn van dorpsgezichten, heidegebied, boerderijen, weilanden, akkers, bossen, vennen enz. De PVV ziet daarbij geen ruimte weggelegd voor landschapsvervuilende zaken zoals windturbines of moskeeën. Ook dient elke bemoeienis vanuit Brussel met onze ruimtelijke ordening, zoals Natura 2000, krachtig te worden bestreden.

Energie / windturbines
De provincie moet stoppen met de geldverslindende maatregelen voor de energietransitie. Windturbines draaien op subsidie en zijn een volstrekt nutteloos instrument tegen de veronderstelde opwarming van de aarde. Desondanks worden hiervoor miljarden belastinggeld verspild met de bouw van deze steeds hogere klimaatminaretten, wat ontwrichtend is voor het landschapen schadelijk voor het milieu én de economie. Bovendien worden nu via de achterkamertjes van de ‘klimaattafels’ nog meer windparken aan onze provincie opgedrongen: via opgelegde klimaatdoelstellingen en ‘regionale energiestrategieën’ wil men ‘energielandschappen’ afdwingen. Dit zou betekenen dat vrijwel heel Brabant vol komt te staan met windturbines en grootschalige zonne-akkers. Deze landschapsverwoesting is voor de PVV absoluut onacceptabel.

Binnenstedelijke ontwikkelingen
De provincie heeft zichzelf via de nieuwe Agenda Wonen voortaan ook betrokken verklaard bij binnenstedelijke ontwikkelingen. Vanuit die rol wil de PVV dat de provincie actief stuurt op leefbaarheid voor onze Brabantse burgers bij ruimtelijke ontwikkelingen in de steden. Bijvoorbeeld ziekenhuizen in de nabijheid van de burgers behouden, voldoende woningen voor ónze Brabantse burgers waarborgen (en dus niet om de massa-immigratie te faciliteren), het weren van asielzoekerscentra en moskeeën, tegengaan van opgedrongen huisvesting van arbeidsmigranten en het behoud van ons cultureel erfgoed.

Ook dient de provincie, vooruitlopend op de nieuwe landelijke omgevingswetgeving, een visie op de omgeving te benoemen door te stellen dat er in het Brabantse landschap geen plaats is voor moskeeën, windturbines of zonne-akkers.

Bedrijventerreinen
Bestaande bedrijventerreinen dienen goed onderhouden te worden, want verpauperde bedrijventerreinen zijn een magneet voor overlast en criminaliteit. Nieuwe bedrijventerreinen aanleggen dient alleen te gebeuren als bestaande vol zijn. Wat de PVV betreft worden eerst oude bedrijventerreinen hergebruikt, desnoods met een flinke opknapbeurt.

Dus:
- Geen ruimte voor moskeeën;
- Geen windturbines;
- Geen landschapsvervuilende zonne-akkers;
- Brabant moet vooroplopen met de ontwikkeling van thorium;
- Geen 380kV hoogspanningsleiding in West-Brabant;
- De boer is de beste landeigenaar en landschapsbeheerder;
- Geen nieuwe Natura 2000 gebieden; behoud van Brabants cultureel landgoed (einde opofferen tuin- en landbouwgronden);
- Bestaand natuurgebied wordt goed onderhouden, maar er wordt geen nieuwe nepnatuur aangelegd;
- Knap oude bedrijventerreinen op;
- Permanente bewoning op recreatieparken moet mogelijk zijn.
Landbouw, natuur en dierenwelzijn
De PVV komt keihard op voor ónze boeren, voor onze hardwerkende boerenfamilie- en gezinsbedrijven in het bijzonder. De belangrijkste boodschap van de PVV wat betreft de landbouw is: de boer moet boer kunnen blijven. Daarom wil de PVV de door het huidige college doorgedrukte onevenredig zware maatregelen voor de veehouderij terugdraaien. Door deze maatregelen gaan juist de familie- en gezinsbedrijven kapot en blijven straks alleen de grootschalige bedrijven met megastallen over. Een volstrekt ongewenste ontwikkeling die de PVV absoluut wil voorkomen.

Door de veelheid van regels opgestapeld uit Brussel, Den Haag en Den Bosch is het voor boeren welhaast onmogelijk om fatsoenlijk een bedrijf te runnen. Een boer moet kunnen ondernemen en daarom moeten er zo min mogelijk belemmeringen zijn via onzinregels of doorgeslagen natuurregelgeving.

Voor de PVV is het van belang dat er een veehouderijsector in Brabant is met voldoende oog voor de omgeving: volksgezondheid, dierenwelzijn en leefbaarheid moeten zijn geborgd. Maatwerk moet mogelijk zijn. De inzet van de provincie moet er niet op gericht zijn om alles te verpakken in regels, maar te zorgen voor de aanpak van overlast en de handhaving daar waar dat nodig blijkt. De huidige milieumaatregelen zorgen juist voor een averechts effect: deze regelgeving is door het huidige college tegen eerdere afspraken in onevenredig vervroegd. Dit is zó verstrekkend dat agrariërs – als ze überhaupt nog kunnen voortbestaan – door de kostbare maatregelen geen mogelijkheid meer hebben om te investeren in dierenwelzijn en leefbaarheid.

De PVV ziet veel meerwaarde in een belangrijke rol voor de agrariër bij natuurbeheer. De regels daarvoor dienen vereenvoudigd te worden. Een wei met koeien of een akker met graan past in het geheel van beekdalen, vennen, bossen en heidegebieden. Wat de PVV betreft wordt deze natuur vervolmaakt met de aanwezigheid van schaapskuddes of grazende vleesrunderen. Van het introduceren van ‘nieuwe’ soorten, zoals edelherten, lynxen en wisenten, moet geen sprake zijn.

De PVV wil daarnaast inzetten op het ruimhartig faciliteren van alternatieve inkomensbronnen voor landbouwers. Te denken valt aan zorgprojecten, educatieve projecten gerelateerd aan het agrarisch bedrijf, Bed and Breakfasts, mini-campings, verblijf voor ouderen en gehandicapten, caravanstalling of dagrecreatie. Ook moeten kleine bedrijven op de agrarische locaties mogelijk zijn.

Voorts over landbouw, natuur en dierenwelzijn:
- Niet megastallen, maar familie- en gezinsbedrijven zijn in de landbouw het ideale uitgangspunt;
- Mestverwerkingsbedrijven: kleinschalig op eigen erf, grootschalig alleen naar industrieterreinen als daar lokaal draagvlak voor is;
- Veiligheid voorop, draagvlak en gezondheid: heldere eenduidige regelgeving;
- Bij-vriendelijke maatregelen, zoals bij-vriendelijk bermbeheer, bijenkasten op overheidsgebouwen en ondersteuning van initiatieven om de bijen in stand te houden;
- Geen subsidie voor mestvergisters;
- Geen bemoeienis met bedrijfsvoering, export van meststoffen moet mogelijk zijn;
- Stroperij aanpakken;
- Tegen ritueel slachten;
- Dierenmishandeling streng aanpakken;
- Alternatieven voor dierproeven stimuleren;
- Tegen plezier- druk- en drijfjacht. Noodafschot of beheersjacht indien strikt noodzakelijk of wanneer gevaar dreigt voor mens en dier en waar mogelijke diervriendelijke alternatieve benutten;
- Toezien op voldoende capaciteit dierenopvang;
- Keurmerk voor zorgvuldige agrarische producten van Brabantse kwaliteit;
- Geen nieuwe provinciale nepnatuur, maar goed behoud en beheer van bestaande natuurgebieden;
- Ruimte voor recreanten in de natuur.
Economie en leefbaarheid
Economie
Regionale economie is een kerntaak van de provincie. Brabant heeft enorm veel te bieden als provincie, maar alles staat of valt met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Een goede infrastructuur is onontbeerlijk zodat zowel goederen als personen fatsoenlijk en snel van A naar B kunnen. Ondernemers moeten kunnen ondernemen en daartoe zo min mogelijk worden gehinderd door ambtelijke regeltjes. De belangen van ondernemers gaan wat de PVV betreft vóór de belangen van natuur- en milieuclubs.

En bovenal: het moet goed toeven zijn in ons mooie Brabant, zowel wat betreft werken alsook ten aanzien van wonen en recreëren. De PVV ziet meer kansen voor de toeristische sector en wil leefbaarheid hoog op de provinciale bestuurlijke agenda plaatsen. Leefbaarheid moet het vestigingsklimaat in onze provincie waarborgen, waarbij initiatieven van bewoners het uitgangspunt zijn. Bijvoorbeeld burgerinitiatieven voor aanvullende zorg of het behouden van voorzieningen in kleine kernen. De PVV zou graag zien dat daarvoor de Idop-regeling (integrale dorpsontwikkelingsplannen) weer terugkeert. In bestuurlijk overleg in de regio moet leefbaarheid de aandacht krijgen die het verdient.

Erfgoed
Daarnaast is het Brabants erfgoed een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van onze provincie, en dient -niet in de laatste plaats- om die reden gekoesterd te worden. Ons erfgoed omvat ons gehele Brabantse culturele doen en laten inclusief onze geschiedenis: van gildes, harmonieën en fanfares tot aan amateurtoneelverenigingen en zangkoren, carnaval of de kermis en van kloosters, heemkundekringen en monumenten tot aan streekproducten, molens en hoeves. Deze culturele basis legt een fundament onder het fenomeen van goed toeven in Brabant.

Maar in plaats van investeren in deze zaken heeft de provincie nu gekozen voor miljoenen verslindende fondsen gevuld met Brabants geld dat wordt opgemaakt aan windturbines en klimaatprojecten, elitaire kunstprojecten en de aanleg van nieuwe tekentafelnatuur. Allemaal zaken die door de markt zonder subsidie zouden moeten worden opgepakt, of bij gebrek daaraan volstrekt overbodig of irrelevant zijn.

En daarom:
- Meer ontwikkelkansen voor toerisme aangrijpen en meer inzetten op toerisme en recreatie als een belangrijke economische motor van Brabant;
- Zet met prioriteit in op leefbaarheid in steden en dorpen, met name de kleine kernen dienen daarbij de aandacht te krijgen;
- Handhaven van ons Brabants cultureel erfgoed, leegkomende monumentale kerken passend herbestemmen;
- Niet-materieel erfgoed zoals het verenigingsleven, gildes, toneel, bibliotheken en musea dient gekoesterd en gesteund te worden;
- Geen pensions of campings met voornamelijk arbeidsmigranten;
- Behouden van basisscholen in kleine dorpskernen, inzet op kleinschaligheid;
- Toegankelijkheid van voorzieningen en gebouwen voor gehandicapten waarborgen;
- De zeggenschap over economisch vitale infrastructuur, zoals Eindhoven Airport en de zeehaven Moerdijk, moet volledig in Nederlandse handen blijven;
- Stimuleren van ondernemerschap: ondernemers met ideeën en plannen worden gefaciliteerd in plaats van ontmoedigd, regels mogen niet in de weg zitten;
- Aantrekken en behouden van ondernemingen, zeker ook het MKB;
- Handelsbetrekkingen met andere R&D-regio’s (Research & Development), met name Israël, versterken;
- Het Groenfonds, Energiefonds en Brabant C fonds dienen direct te worden opgeheven;