"Brabant weer leefbaar:
onze beurzen vol, onze grenzen dicht"

Het verkiezingsprogramma in pdf kunt u hier vinden: pdfverkiezingsprogramma_PVVNB_2023-2027.pdf

Hieronder vindt u de inhoud van het programma:

Onze missie

De PVV komt op voor ónze Brabanders. En de PVV wil dat het provinciebestuur voortaan ook enkel de belangen van ónze Brabanders centraal stelt. Dus niet de belangen van bestuurlijke elites, asielmigranten en Brusselse bemoeiallen, maar onze éigen mensen. De PVV wil ook niet dat de Provincie haar oor laat hangen naar de dictaten van de EU, of het beleid richt op de wensen van globalistische supranationale organisaties zoals de VN, maar dat er wordt geluisterd naar ónze boeren, burgers en bedrijven.

De belangen van onze burgers zijn niet gediend met de manier waarop onze provincie nu wordt bestuurd. Er wordt alleen maar meer beleid opgetuigd voor veelal nep-problemen of er worden bewust problemen gecreëerd. Dat beleid dient veelal ter meerdere eer en glorie van beroepsbestuurders, die als keizers zonder kleren pronken met gebakken lucht. Om de rare fratsen zoals co-creaties, triple-helix initiatieven, netwerkverbanden en hipsterbeleid te bedenken en uit te voeren worden steeds meer consultants, designers, netwerkers, lobbyisten, klimaatcoaches en communicatiemanagers aangesteld, veelal tegen peperdure uurtarieven. Het publieke geld wordt dan ook in rap tempo uitgegeven aan elitaire en vooral overbodige projecten, veel te risicovol uitgeleend aan andere overheden die er hún onzinprojecten mee financieren, of geïnvesteerd in projecten die aan de markt overgelaten moeten worden.

Intussen worden de boerensector én het MKB bewust kapot gemaakt, worden burgers de energiearmoede ingedreven, en zij die nog naar hun werk kunnen mogen stilstaan in de file.
De PVV wil dan ook een efficiëntere en kleinere provinciale bestuurslaag met drastisch minder overheidsbeleid, minder bureaucratie en minder ambtenaren. De volledige inzet en aandacht dient uit te gaan naar de échte kerntaken, zoals leefbaarheid, economie, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, veiligheid & handhaving en behoud van ons mooie erfgoed.

Bovenal moet het realisme en het gezond boerenverstand weer regeren in het Provinciehuis, zodat de Provincie daadwerkelijk iets kan betekenen voor onze boeren, burgers en bedrijven. Niet met holle frasen en onzinbeleid, maar met een rechte rug richting Den Haag en Brussel, een streep door alle bovenwettelijke hinderende regels en beleid, en zoveel als mogelijk lastenverlichting. Wij zien het als onze missie om dát te realiseren.

Sinds 2011 zet de PVV zich in Provinciale Staten van Noord-Brabant in, met de belangrijke missie om op te komen voor onze éigen burgers. Met trots presenteert de PVV Noord-Brabant dan ook het verkiezingsprogramma 2023-2027 voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023.

De belangrijkste speerpunten daarbij noemen we hier alvast:

1. Géén AZC's in Brabant en géén voorrang op voorzieningen voor asielzoekers
2. Stop de geldverslindende energietransitie, zet in op echte oplossing zoals kernenergie of Thorium
3. De Provincie moet geen medewerking verlenen aan de (asiel-)dwangwet
4. Referenda inzetten bij beslissingen die veel burgers raken
5. Stop de inzet op XXL-logistiek, die niet ónze mensen, maar vooral de arbeidsmigratie helpt
6. De Provincie moet zich bezighouden met de kerntaken en die naar behoren uitvoeren
7. Óns MKB moet gekoesterd worden, in plaats van kapot gemaakt
8. Forse verlaging van de opcenten motorrijtuigenbelasting
9. Een dikke streep door de maatregelen voor de veehouderij (de 'deadline 2024' van tafel)
10. Op veiligheid en handhaving niet bezuinigen, daarnaast hard aanpakken van overtreders
11. Knelpunten op de wegen zo snel mogelijk aanpakken met meer asfalt
12. Landbouw en natuur gaan hand in hand, de boer heeft een belangrijke rol bij natuurbeheer

Alexander van Hattem
Lijsttrekker PVV Noord-Brabant

Bestuur

De PVV Noord-Brabant blijft zich keihard voor ónze burgers inzetten. Onder meer:

- Stoppen van de asielwaanzin: géén asielzoekerscentra (AZC's), geen voorrang voor statushouders bij woningen;
- Mogelijk maken van referenda;
- Respecteren van lokale autonomie;
- De islamisering een halt toeroepen;
- Weg met bestuurlijke achterkamers;
- Lidmaatschap van het Interprovinciaal Overleg (IPO) opzeggen;
- Alle statenvoorstellen zijn voorzien van informatie over de provinciale rollen en belangen in het dossier;
- Herindelingen alleen als de burgers dat zelf willen;
- Subsidiëren van adviesorganisaties zoals het PON & Telos en BrabantKennis stoppen;
- Zoveel mogelijk transparantie door actieve openbaarmaking van bestuurlijke documenten en open data: - Versnelde inzet op realisatie van WOO-verplichtingen (Wet Open Overheid, de opvolger van de WOB);
- De Brabantnorm (bovenmatig salaris als weigeringsgrond voor begrotingssubsidies) dient te worden uitgebreid naar álle vormen van subsidie: géén Brabantnorm, dan géén subsidie;
- Waterschappen onderbrengen bij provincie;
- Geen diversiteitsbeleid of ‘positieve’ discriminatie;
- Geen betaalde nevenfuncties voor de Commissaris van de Koning en Gedeputeerden;
- Stoppen met alle lobbyactiviteiten richting Brussel, stoppen met het ‘Huis van de Nederlandse Provincies’ in Brussel;
- Geen ruimte voor de door de provincie omarmde SDG-deugdoelen ('Sustainable Development Goals');
- Geen cofinanciering van EU-programma's: elke ingezette euro kost een veelvoud aan belasting;
- Verwijder de EU-vlag bij het provinciehuis en uit onze Statenzaal;
- En vooral: Focus op kerntaken provincie, in plaats van de koers van al maar uitdijende bemoeizucht.

Stop de asielwaanzin en de massa-immigratie
Het huidige Brabantse provinciebestuur staat voorop om de massa-immigratie te faciliteren. Ook zijn er nieuwe regels in de maak die de Provincie nieuwe rollen geeft op het gebied van immigratie, asiel, en integratie, zoals onder meer de asieldwangwet. De PVV strijdt tegen deze asielwaanzin en zal dat ook blijven doen.

Het huidige provinciebestuur werkt hard mee aan de overheidsinspanningen om van Brabant één groot AZC te maken. Zo dreigt de provincie met een snelle komst van de 'spreidingswet' (asieldwangwet) er en dat gemeenten daarom maar beter alvast vooraf vrijwillig door het hoepeltje kunnen springen. Ook zet de provincie volop in op XXL-logistiek, waardoor sprake is van grootschalige onnodige arbeidsmigratie.

Bewoners werd en wordt nooit iets gevraagd, en informatie wordt voor hen geheim gehouden. Dat terwijl hún belangen, hún veiligheid en hún leefbaarheid willens en wetens verkwanseld worden door het lafhartige faciliteren van de asielinvasie door het huidige Provinciebestuur.

De islamisering een halt toeroepen
De PVV wil de toenemende islamisering van Brabant stoppen en kiest daarom voor deïslamisering. Onze vrijheid, eigenheid, onze kernwaarden én onze Brabantse culturele identiteit en tradities moeten leidend zijn.
Daarom staat de PVV voor strikte handhaving van het boerkaverbod door Brabantse overheden en instellingen, voor een verbod op halal producten, moet er geen cent subsidie of anderszins facilitering naar islamitische organisaties, en is er in Brabant géén ruimte voor moskeeën.

Referenda
Met het doordrukken van asielzoekerscentra, windparken, krankzinnige stikstofmaatregelen, en onzinnige prestigeprojecten kiest de Provincie er bewust voor om totaal niet te willen luisteren naar onze burgers. De PVV wil dat er wel serieus naar onze burgers geluisterd wordt. Daarom willen wij via een Provinciale referendumverordening de mogelijkheid voor burgers om zich te kunnen uitspreken over onderwerpen die hen aangaan.

Respecteren van lokale autonomie
Lokale autonomie wordt steeds verder ingeperkt. Gemeenten krijgen steeds meer taken en hebben daar vaak beperkt middelen voor. De provincie heeft een toezichthoudende rol op gemeenten voor een aantal beleidsvelden. Behalve deze wettelijke rol trekt de provincie steeds meer beleid en taken naar zich toe. Ook de mogelijke komst van de Asieldwangwet die gemeenten verplichtingen oplegt die niet lokaal democratisch verankerd zijn is een ramp voor de lokale autonomie. De provincie moet stoppen met alle bovenwettelijke bemoei- en betutteldrang, en ten aanzien van toezicht zich uiterst terughoudend opstellen. Ten aanzien van het toezicht op de huisvesting van statushouders pleit de PVV voor een uiterst minimalistische inzet op het toezicht.

Stop de eurofilie en de woke-agenda
De PVV Noord-Brabant vindt dat de agenda van Brabant niet de agenda moet zijn van eurocratische of globalistische elites zoals de EU of de VN, maar de agenda van en voor de Brabanders.

De ongekozen elites verpakken hun ideeën als fraaie doelstellingen waar niemand tegen kan zijn, maar die intussen een desastreuse uitwerking hebben. Denk aan de Brusselse 'Green Deal', waarmee 1.000 miljard euro belastinggeld, ook úw geld, wordt stukgeslagen aan zaken die op geen enkele manier bijdragen aan ons milieu of daadwerkelijke energiebesparing. Of de SDG-doelen van de VN, een ongekozen bestuursclub die vervangingsmigratie aanmoedigt en bizarre 'woke'-doelen propageert.

De vigerende Agenda van Brabant moet dan ook leidend zijn voor beleid.

Weg met bestuurlijke achterkamers
De besluiten die over ons Brabant worden genomen komen meer en meer tot stand via ondemocratische bestuurlijke achterkamers. Denk aan het toenemende aantal 'Regietafels' waar over de asielopvang of 'Klimaattafels' waar over de RES-sen wordt gesproken. Dergelijke overleggen -waar ingrijpende beslissingen voor de portemonnee en leefomgeving van onze burgers worden genomen- vinden plaats ver weg van de burger, buiten het zicht van de volksvertegenwoordiging, zijn niet openbaar of toegankelijk, en documenten worden niet gedeeld of grotendeels zwartgelakt. Deze overlegvormen dienen wat de PVV betreft te worden opgeheven.

Het IPO-lidmaatschap moet worden opgezegd
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is allang niet meer een solide samenwerkingsorgaan en de belangenbehartiger van de provincies, die het wel zou moeten zijn. Deze privaatrechtelijke organisatie tuigt steeds meer beleid op: van klimaat- en windturbinelobby tot het najagen van de EU-agenda.
Behalve dat het IPO steeds meer taken naar zich toetrekt, is het orgaan niet te controleren door de volksvertegenwoordiging. Ondertussen verschuilen gedeputeerden zich bij het verdedigen van hun megalomane provinciale beleidsplannen achter datzelfde IPO.
Wat de PVV betreft moet de Provincie het lidmaatschap opzeggen. Sterke bestuurders zouden zelf prima in staat moeten zijn om de Brabantse belangen in Den Haag te behartigen.

Herindelingen
Gemeentelijke herindelingen moeten alleen plaatsvinden als ze van onderop worden gedragen, bij voorkeur gepeild via referenda onder de inwoners van de gemeenten in kwestie. Grootschalige gemeentelijke herindelingen zijn wat de PVV betreft geen uitgangspunt van beleid. Gemeenten kunnen ook op andere manieren zaken efficiënter organiseren. Ongewenst doorgedrukte herindelingen dienen teruggedraaid te worden.

Financiën

Met het belastinggeld van onze burgers moet zorgvuldig worden omgegaan. De provincie moet dus stoppen met potverteren en altijd uitgaan van het principe éérst beleid en pas dán geld.

De PVV wil:
- Meer geld in de portemonnee van de burger, onder meer door de uitgaven drastisch te verlagen;
- Forse verlaging van de opcenten motorrijtuigenbelasting
- Onzinsubsidies schrappen;
- Openbaar subsidieregister doorontwikkelen: de bijbehorende subsidiestukken moeten direct te raadplegen zijn;
- Inkoopregister: actueel, vindbaar, transparant en verantwoording afleggend;

Uitgaven verlagen
Een belangrijke prioriteit voor de komende periode is meer geld in de portemonnee van de burger, onder meer door het verlagen van de uitgaven. De Provincie verspilt vele miljoenen belastinggeld aan onzinprojecten. Behalve de projectgelden zelf, vraagt dat ook nog eens veel ambtelijke capaciteit of de inhuur van peperdure externe krachten. De kosten voor externe inhuur rijzen de pan uit, en er kan voor tientallen miljoenen worden bezuinigd op adviezen, rapporten, infographics, communicatieadviezen, netwerkbijeenkomsten en andere fratsen door scherpe keuzes te maken zoals focus op de Provinciale kerntaken.

Opcenten motorrijtuigenbelasting
De provincie ontvangt een flink deel van haar inkomsten via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Omdat de opcenten geen doelbelasting meer zijn verdwijnt de ongeveer 250 miljoen euro in de algemene middelen, waar ze vervolgens worden ingezet voor allerlei beleid waar de burger niets aan heeft. De PVV wil dat de provinciale opcenten weer een doelbelasting worden en enkel besteed mogen worden aan Provinciale wegen (inclusief fietspaden en bruggen, veiligheid en doorstroming). Momenteel wordt nog niet de helft van die opbrengst daaraan besteed. Het tarief zou dan ook flink omlaag moeten.

Fondsen
De provincie heeft een aantal fondsen in het leven geroepen, waaronder het Energiefonds, het Groen Ontwikkelfonds en het Brabant C fonds. Deze fondsen fungeren vooral als bestuurlijke speeltjes en het publieke geld is via deze fondsconstructie buiten het zicht en de controle van de volksvertegenwoordiging geplaatst. Wat de PVV betreft moeten de bestaande fondsen direct worden opgeheven, en mogen er geen nieuwe fondsen worden ingesteld.

Essentgelden en treasurybeleid
De verkoop van Essent heeft voor de provincie Noord-Brabant enkele miljarden euro’s opgeleverd, geld dat mede via de energierekeningen van onze Brabantse burgers is opgebracht. Dat kapitaal levert rente-inkomsten op, maar door de lage rente van de afgelopen jaren daalden de rente-inkomsten. Omdat de provincie koste wat kost die rente-inkomsten wilde behalen om de hoge uitgaven in de begroting (aan veelal onzinbeleid) te kunnen betalen, werden in toenemende mate risico's genomen.
De provincie ontwijkt het verplichte schatkistbankieren, heeft de kredietwaardigheidseisen neerwaarts bijgesteld en speelt gretig voor (risicovol) bankier om koste wat kost de jaarlijkse renteopbrengsten op peil te kunnen houden. Wat de PVV betreft is het rendement op de immunisatieportefeuille uit de Essentgelden niet heilig. Minder geld uitgeven is veel beter, want met onzekere inkomsten moeten geen structurele uitgaven worden gedekt.
De Essentmiddelen mogen wat de PVV betreft direct ten gunste komen van de Brabanders. Bijvoorbeeld door het (voor)financieren van grote infrastructurele oplossingen op onze Brabantse wegen of het versneld investeren in Brabantse kernenergie, zodat de torenhoge energierekeningen van onze Brabanders omlaag kunnen.

Landbouw, natuur en dierenwelzijn

De PVV komt keihard op voor ónze boeren, en dan vooral voor onze hardwerkende boerenfamilie- en gezinsbedrijven. Onze kernboodschap wat betreft de landbouw is: de boer moet boer kunnen blijven. De doorgedrukte onevenredig zware maatregelen en onhaalbare deadlines voor de veehouderij moeten resoluut worden teruggedraaid.

En daarom:
- Familie- en gezinsbedrijven zijn in de landbouw het ideale uitgangspunt;
- Een dikke streep door de maatregelen veehouderij ('Deadline 2024' van tafel);
- Geen onteigening van boeren of agrarisch land in het kader van stikstof- en klimaatmaatregelen of voor zogenaamde nieuwe "natuur";
- Geen actieve handhaving bij Brabantse PAS-melders (conform aangenomen PVV-motie van december 2022), die immers door onkunde van provincie en Rijksoverheid nog geen geldige vergunning hebben;
- De provincie dient bestaande vergunningen van boeren te respecteren, van het afnemen van ongebruikte (latente) stikstofruimte kan dan ook geen sprake zijn;
- Mestverwerkingsbedrijven: kleinschalig op eigen erf, grootschalig alleen naar industrieterreinen als daar lokaal draagvlak voor is;
- Veiligheid voor mensen en dier moet voorop staan;
- Bij-vriendelijke maatregelen, zoals bij-vriendelijk bermbeheer, bijenkasten op overheidsgebouwen en ondersteuning van initiatieven om de bijen in stand te houden;
- Geen subsidie voor mestvergisters;
- Geen bemoeienis met bedrijfsvoering, export van meststoffen moet mogelijk zijn;
- Stroperij aanpakken;
- Tegen ritueel (onverdoofd) slachten;
- Dierenmishandeling streng aanpakken;
- Alternatieven voor dierproeven stimuleren;
- Tegen plezier- druk- en drijfjacht. Noodafschot of beheersjacht alleen indien strikt noodzakelijk of wanneer gevaar dreigt voor mens en dier. Waar mogelijk diervriendelijke alternatieve benutten;
- Toezien op voldoende capaciteit dierenopvang;
- Geen nieuwe provinciale nepnatuur, maar goed behoud en beheer van bestaande natuurgebieden;
- Ruimte voor recreanten in de natuur.

Ónze boeren
Een boer moet kunnen ondernemen en daarom moeten er zo min mogelijk belemmeringen zijn via onzinregels of doorgeslagen natuurregelgeving. Door de veelheid van regels opgestapeld uit Brussel, Den Haag en Den Bosch is het voor onze boeren echter steeds moeilijker om fatsoenlijk een bedrijf te kunnen runnen. Er is zelfs geen sprake meer van een gelijk speelveld, omdat de provincie nog drastischere maatregelen heeft genomen dan de landelijke regels.

De PVV staat voor het behoud van de landbouw en met name de veehouderijsector in Brabant. Daarbij geldt dat er voldoende oog voor de omgeving moet zijn: volksgezondheid, dierenwelzijn en leefbaarheid moeten zijn geborgd.

De doorgedrukte maatregelen hebben een averechts effect: de onevenredige vervroeging van deadlines is zó verstrekkend dat agrariërs – als ze überhaupt nog kunnen voortbestaan – door de kostbare maatregelen geen mogelijkheid meer hebben om te investeren in dierenwelzijn en leefbaarheid.

De provincie moet alternatieve inkomensbronnen voor landbouwers ruimhartig faciliteren. Te denken valt aan zorgprojecten, educatieve projecten gerelateerd aan het agrarisch bedrijf, Bed and Breakfasts, mini-campings, verblijf voor ouderen en gehandicapten, caravanstalling of dagrecreatie. Ook moeten kleine bedrijven op de agrarische locaties mogelijk zijn. Voor zonnepanelen is op landbouwgrond wat de PVV betreft geen millimeter ruimte.

Natuur
De PVV vindt dat landbouw en natuur samen gaan, en dat de agrariër een belangrijke rol heeft bij natuurbeheer. De regels daarvoor dienen vereenvoudigd te worden. Een wei met koeien of een akker met graan past in het Noord-Brabantse geheel van beekdalen, vennen, bossen en heidegebieden. Wat de PVV betreft wordt deze natuur vervolmaakt met de aanwezigheid van schaapskuddes of grazende vleesrunderen. Van het introduceren van ‘nieuwe’ soorten, zoals edelherten, lynxen en wisenten, moet geen sprake zijn.

Verkeer en vervoer

De afgelopen bestuursperiode met drie coalities onder leiding van de VVD heeft niet alleen de automobilist stilgestaan, noodgedwongen in de files, maar ook het college bij de aanpak van het Brabantse wegennet. Tot overmaat van ramp willen ze daar nu zelfs nog méér op gaan beknibbelen, terwijl de belastingheffing voor provinciale wegen die de automobilist moet betalen jaarlijks blijft stijgen. Het roer moet wat de PVV betreft drastisch om!

En dus:
- Versnellen van de procedures, knelpunten daadkrachtig en met voorrang aanpakken;
- Meer asfalt, inzet op veiligheidsverhogende maatregelen bij de weginrichting;
-De Ruit om Eindhoven wordt zo snel mogelijk aangelegd;
- N65 ongelijkvloers maken en opwaarderen naar 100 kilometer per uur;
- 100 km/h op N2 Eindhoven, N279 Den Bosch-Veghel en de nieuwe N69;
- Beroepsklagers aanpakken: registreer naast het aantal klachten van overlast ook het aantal verschillende klagers;
- Blijven investeren in recreatieve infrastructuur zoals brede, veilige en goed verlichte fietspaden en mooie bewegwijzerde wandel- en fietsroutes;
- Inzet op innovatie in het verkeer: doorstroming, slimme verkeerslichtinstallaties, goede weginrichting;
- Burgers betrekken bij het oplossen van verkeersknelpunten (optimalisering van kennis van de regio en de verkeerssituatie en verbetering van draagvlak);
- Robuust onderliggend wegennet: de vangnetfunctie van N-wegen is essentieel;
- Chauffeurs in het openbaar vervoer dragen geen hoofddoek;
- Geen Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-hobbyisme ten koste van de automobilist;
- Een algeheel inhaalverbod voor vrachtauto's;
- Doorgaand vrachtverkeer moet uit dorpskernen worden geweerd;
- Kosten van onderhoud van provinciale rotondes zoveel mogelijk terugverdienen via het 'adopteer een rotonde'- principe;
- Goede waterwegen zijn van strategisch belang en dienen zowel transport als toerisme;
- Veiligheid voor chauffeurs en passagiers in het OV: overlast gevend tuig dient te worden aangepakt;
- Geef Eindhoven Airport de ruimte om zich te ontwikkelen;
- Geen 'deelvervoer' initiatieven: vrije keuze en de vrijheid over een eigen vervoermiddel te beschikken dient altijd het uitgangspunt te zijn;
- De PVV wil zeker geen tolheffing op de Brabantse wegen.

Infrastructuur
Een goede infrastructuur is cruciaal voor onze Brabantse economie en het realiseren en onderhouden daarvan is bij uitstek een kerntaak voor de provincie. Het Brabantse wegennet slibt in hoog tempo dicht, Brabanders die naar hun werk willen of vrachtauto's die hun spullen willen afleveren staan veel te vaak en veel te lang in de file. Bij ongevallen zijn te weinig alternatieve routes beschikbaar waardoor het verkeer compleet vastloopt. Met name door het ontbreken van een volledige Ruit om Eindhoven, is de situatie in Zuidoost Brabant problematisch. Het huidige college blijft halsstarrig weigeren de oplossing te omarmen en heeft geen enkel effectief alternatief geboden. De PVV wil wél echt werk maken van de bereikbaarheid in Brabant en wil daarom de schop in de grond om de Ruit om Eindhoven, met een Noordoostcorridor, zo snel mogelijk aan te leggen.

Ook de knelpunten op provinciale wegen en dagelijkse files op onder andere de A58, A27, A67, A59, A50,en A2, moeten met de grootst mogelijk spoed worden aangepakt. Brabant moet zich niet laten gijzelen door langdurige bezwaarprocedures en beroepsactivisten die hun dag vullen met het (op kosten van de belastingbetaler) procederen tegen elke meter asfalt die wordt gepland. Ook stikstofbeleid, waardoor op basis van een nepprobleem onze economie, bouw en efficiëntie infraverbeteringen lamlegt, mag geen hinderpaal meer zijn wat de PVV betreft.

Openbaar vervoer
De PVV staat voor degelijk en betaalbaar openbaar busvervoer in Brabant. Zero-emissie fratsen mogen wat de PVV betreft direct van tafel, en 'duurzaamheid' moet geen selectiecriterium voor de concessies zijn.

Kleine kernen, ziekenhuizen, scholen en gemeentehuizen moeten bereikbaar zijn. Experimenten met kleinschalig openbaar vervoer zijn zeer welkom, zeker als die de 'dunne' lijnen betaalbaar maken of houden. Gemeenten kunnen daarbij actief betrokken worden en mogen meer regie krijgen om gepaste oplossingen te ontwikkelen. Ook kan waar mogelijk de markt (bijvoorbeeld Flixbus) de ruimte krijgen om lijnen te verzorgen.

Veiligheid en handhaving

De PVV ziet een belangrijke taak weggelegd voor de provincie in het kader van veiligheid en handhaving. Met name in het buitengebied kan de provincie, samen met andere overheden en instanties, veel meer doen om de veiligheid te verbeteren (bijvoorbeeld ten aanzien van drugsdumpingen). Ook de overlast en criminaliteit in en rond asielzoekerscentra dient door de provincie te worden aangepakt, zeker nu de provincie een steeds actievere rol meent te moeten oppakken in het asielbeleid.

En dus:
- Coördinerend, ondersteunend en faciliterend optreden bij de aanpak van diverse veiligheidsproblemen;
- Gebruik van de Brabantroute door giftreinen moet zo snel als mogelijk worden beëindigd;
- Waarborgen van de aanrijtijden van hulpdiensten;
- Streng toezien op handhaving van alle veiligheids- en milieunormen op bedrijven- en industrieterreinen en overtreders aanpakken;
- Illegale lozingen en bodemverontreiniging tegengaan: overtreders dienen keihard te worden aangepakt;
- Permanente aandacht voor risico’s voor het drinkwater en de diepere ondergrond;
- Op veiligheid en handhaving wordt niet bezuinigd;
- Omroep Brabant moet worden aangespoord om meer zendtijd beschikbaar te stellen in de strijd tegen de criminaliteit, bijvoorbeeld werk maken van meer zendtijd voor Bureau Brabant.

Asielzoekers
De overlast en criminaliteit in en rond asielzoekerscentra is onacceptabel. Nu de provincie een actieve rol op zich neemt in het asielbeleid moet de provincie zich ook actief inzetten voor de veiligheid bij AZC's. Overlast en asielcriminaliteit moet samen met mede overheden keihard worden aangepakt en de provincie moet zich hard maken om deze AZC's zo snel mogelijk te sluiten. Hetzelfde geldt voor de overlast van asielzoekers in het openbaar (bus)vervoer: onze Brabantse reizigers moeten veilig in de bus kunnen zitten, zonder lastig te worden gevallen door agressief asieltuig, zoals nu regelmatig gebeurt.

Buitengebied
Het Brabantse buitengebied is steeds meer een vrijplaats voor criminelen geworden: met name drugscriminaliteit, (drugs)afvaldumpingen en stroperij zijn aan de orde van de dag. De provincie moet actief inzetten om dit aan te pakken. Handhavers in het buitengebied moeten ondersteund worden met alle benodigde middelen zoals cameratoezicht, zelfverdedigingsmiddelen en drones. De PVV pleit voor terugkeer van de ‘veldpolitie’ om de criminele activiteiten stevig aan te pakken. De PVV wil de Taskforce tegen zware criminaliteit voortzetten, effectiever maken en uitbreiden, onder andere gericht op de aanpak van drugsafvaldumpingen.

Waterveiligheid
Veiligheid betreft ook de verkeersveiligheid, de bescherming tegen water en de aanrijtijden van hulpdiensten, alsook het voorkomen van natuurbranden en het aanpakken van milieuovertreders. Bij al deze aspecten van veiligheid ziet de PVV een prominente en proactieve rol voor de provincie weggelegd. De provincie moet ten aanzien van de waterveiligheid er ook voor zorgen dat Brabant droge voeten houdt door solide dijk- en waterbeheer. Hier mag niet op worden bezuinigd. Om Brabant tegen water te beschermen moet er blijvend aandacht zijn voor dijkonderhoud en watersystemen. Ontpoldering ten behoeve van klimaatwaanzin of natuurcompensatie is ongewenst.

Ruimtelijke ordening en energie

De PVV wil een kwalitatief goed Brabants landschap behouden. Tussen de stedelijke gebieden mogen de landelijke gebieden een mooie afwisseling zijn van dorpsgezichten, heidegebied, boerderijen, weilanden, akkers, bossen, vennen enz. De PVV ziet daarbij geen ruimte weggelegd voor landschapsvervuilende zaken zoals windturbines of moskeeën. Ook dient elke bemoeienis vanuit Brussel met onze ruimtelijke ordening, zoals Natura 2000, krachtig te worden bestreden.

Dus:
- Geen ruimte voor moskeeën;
- Geen windturbines;
- Geen landschapsvervuilende zonne-akkers;
- Brabant moet vooroplopen met de ontwikkeling van thorium, kernfusie en andere moderne vormen van kernenergie;
- De boer is de beste landeigenaar en landschapsbeheerder;
- Geen nieuwe Natura 2000-gebieden en de status van bestaande Natura 2000-gebieden herzien;
- Behoud van Brabants cultureel landgoed (einde opofferen tuin- en landbouwgronden);
- Bestaand natuurgebied wordt goed onderhouden, maar er wordt geen nieuwe nepnatuur aangelegd;
- Knap oude bedrijventerreinen op;
- Permanente bewoning op recreatieparken moet mogelijk zijn.

Energie / windturbines
De provincie moet stoppen met de geldverslindende maatregelen voor de energietransitie. Windturbines draaien op subsidie en zijn een volstrekt nutteloos instrument tegen de veronderstelde opwarming van de aarde. Desondanks worden hiervoor miljarden belastinggeld verspild met de bouw van deze steeds hogere klimaatminaretten, wat ontwrichtend is voor het landschap en schadelijk voor het milieu én de economie. Bovendien worden nu via de achterkamertjes van de ‘klimaattafels’ nog meer windparken aan onze provincie opgedrongen: via opgelegde klimaatdoelstellingen en ‘regionale energiestrategieën’ wil men ‘energielandschappen’ afdwingen. Dit zou betekenen dat vrijwel heel Brabant vol komt te staan met windturbines en grootschalige zonne-akkers. Deze landschapsverwoesting is voor de PVV absoluut onacceptabel.

Binnenstedelijke ontwikkelingen
De provincie heeft zichzelf via de nieuwe Agenda Wonen voortaan ook betrokken verklaard bij binnenstedelijke ontwikkelingen. Vanuit die rol wil de PVV dat de provincie actief stuurt op leefbaarheid voor onze Brabantse burgers bij ruimtelijke ontwikkelingen in de steden. Bijvoorbeeld ziekenhuizen in de nabijheid van de burgers behouden, voldoende woningen voor ónze Brabantse burgers waarborgen (en dus niet om de massa-immigratie te faciliteren), het weren van asielzoekerscentra en moskeeën, tegengaan van opgedrongen huisvesting van arbeidsmigranten en het behoud van ons cultureel erfgoed.

Ook dient de provincie, vooruitlopend op de nieuwe landelijke omgevingswetgeving, een visie op de omgeving te benoemen door te stellen dat er in het Brabantse landschap geen plaats is voor moskeeën, windturbines of zonne-akkers.

Bedrijventerreinen
Bestaande bedrijventerreinen dienen goed onderhouden te worden, want verpauperde bedrijventerreinen zijn een magneet voor overlast en criminaliteit. Nieuwe bedrijventerreinen aanleggen dient alleen te gebeuren als bestaande vol zijn. Wat de PVV betreft worden eerst oude bedrijventerreinen hergebruikt, desnoods met een flinke opknapbeurt.

Economie

Regionale economie is een kerntaak van de provincie. Brabant heeft enorm veel te bieden als provincie, maar alles staat of valt met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarom is een uitstekende wegeninfrastructuur essentieel, en moet ondernemen zo min mogelijk worden gehinderd door ambtelijke regeltjes. De belangen van ondernemers gaan wat de PVV betreft ook vóór de belangen van natuur- en milieuclubs.

De PVV staat voor de volgende zaken:
- De provincie moet meer inzetten op toerisme en recreatie als motor van de economie;
- Het MKB dient gekoesterd te worden;
- XXL-logistiek dient uit het economisch programma te worden geschrapt;
- Stimuleren van ondernemerschap: ondernemers met ideeën en plannen worden gefaciliteerd in plaats van ontmoedigd, regels mogen niet in de weg zitten;
- Meer ontwikkelkansen voor toerisme aangrijpen en meer inzetten op toerisme en recreatie als een belangrijke economische motor van Brabant;
- Aantrekken en behouden van ondernemingen, vooral het MKB;
- Handelsbetrekkingen met andere R&D-regio’s (Research & Development), met name Israël, versterken;
- Vriendschapsband met de slavenstaat China beëindigen;
- De zeggenschap over economisch vitale infrastructuur, zoals Eindhoven Airport en de zeehaven Moerdijk, moet volledig in Nederlandse publieke handen blijven.

Inzet op toerisme, recreatie en (hoogwaardige) maakindustrie
In tegenstelling tot de huidige inzet van de provincie moet de nadruk weer komen te liggen op sectoren waar we in Brabant het verschil mee kunnen maken. De PVV ziet meer kansen voor maakindustrie en de toeristische en recreatieve sector: Brabant heeft op dat vlak veel te bieden.

Stop op XXL-logistiek
Helaas wordt onze mooie Provincie in rap tempo verpest met de komst van de vele wanstaltige XXL-distributiecentra, de kolossale blokkendozen die ons fraaie landschap ruïneren.

Ondanks dat de Provincie de schijn probeert op te werpen dat deze goed zijn voor de Brabantse economie, zijn ze dat juist niet: enkel een paar grote ondernemers worden er beter van. Nederland is een fiscaal vriendelijk land voor de XXL-logistiek en voor het huren van arbeidsmigranten. Het zijn dus vooral deze ondernemers die dubbel profiteren met het bewust laag houden van de lonen: zo wordt bewust ingezet op zogenaamd noodzakelijke maar vooral goedkope arbeidsmigranten, in plaats van op het aan de slag krijgen van onze eigen mensen. Het naar Nederland halen van honderdduizenden arbeidsmigranten zorgt bovendien ook voor nóg meer druk op de huisvesting en allerlei voorzieningen.

De PVV wil dan ook een streep door de inzet op XXL-logistiek door de provincie.

Koester ons MKB!
Het MKB wordt door de overheid volledig kapot gemaakt. Behalve gedwongen sluitingen gedurende de belachelijke coronamaatregelen, hebben zij ook te maken met niet op te brengen energierekeningen en belachelijke overheidsregeltjes. Het wordt tijd dat we ons realiseren dat het MKB in totaal de grootste werkgever in Nederland, en dus ook in Noord-Brabant is.

De PVV wil dan ook geen nepmaatregelen zoals MKB-loketten die gebakken lucht verkopen en subsidiepotjes voor deugbeleid, maar een daadwerkelijke inzet om het ondernemen mogelijk te houden voor onze winkeliers, bakkers, slagers, kroegeigenaren, garagebedrijven, kappers, groentehandelaren, restaurants, taxichauffeurs, kermisexploitanten etc. etc.

Cultuur, erfgoed en leefbaarheid

Het moet goed toeven zijn in ons mooie Brabant, zowel wat betreft werken alsook ten aanzien van wonen en recreëren. De PVV wil leefbaarheid hoog op de provinciale bestuurlijke agenda plaatsen. Leefbaarheid moet het vestigingsklimaat in onze provincie waarborgen, waarbij initiatieven van bewoners het uitgangspunt zijn.

En daarom:
- Koesteren van óns Brabantse erfgoed;
- Meer ontwikkelkansen voor toerisme aangrijpen en meer inzetten op toerisme en recreatie als een belangrijke economische motor van Brabant;
- Zet met prioriteit in op leefbaarheid in steden en dorpen, met name de kleine kernen dienen daarbij de aandacht te krijgen;
- Handhaven van ons Brabants cultureel erfgoed, leegkomende monumentale kerken passend herbestemmen;
- Niet-materieel erfgoed zoals het verenigingsleven, gildes, toneel, bibliotheken en musea dient gekoesterd en gesteund te worden;
- Geen pensions of campings met voornamelijk arbeidsmigranten;
- Behouden van basisscholen in kleine dorpskernen, inzet op kleinschaligheid;
- Toegankelijkheid van voorzieningen en gebouwen voor gehandicapten waarborgen;
- Koesteren van onze amateurkunst, toneel, gildes, fanfares, sportclubs en musea in plaats van vullen van de bankrekening van snobistische koepelorganisaties voor kunst.

Erfgoed
Het Brabants erfgoed is een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van onze provincie, en dient -niet in de laatste plaats- om die reden gekoesterd te worden. Ons erfgoed omvat ons gehele Brabantse culturele doen en laten inclusief onze geschiedenis: van gildes, harmonieën en fanfares tot aan amateurtoneelverenigingen en zangkoren, carnaval of de kermis en van kloosters, heemkundekringen en monumenten tot aan streekproducten, molens en hoeves. Deze culturele basis legt een fundament onder het fenomeen van goed toeven in Brabant.

Géén Agenda voor zogenaamde 'Brede Welvaart', wél een Agenda voor onze Brabanders
Leefbaarheid is van het grootste belang om onze provincie aantrekkelijk te maken en houden. De PVV wil dat burgers hierbij centraal staan, en dat zij ook bij uitstek degenen zijn wier plannen en initiatieven gehoord en gesteund worden. Bijvoorbeeld burgerinitiatieven voor aanvullende zorg of het behouden van voorzieningen in kleine kernen. De PVV zou graag zien dat daarvoor de Idop-regeling (integrale dorpsontwikkelingsplannen) weer terugkeert.
In bestuurlijk overleg in de regio moet leefbaarheid de aandacht krijgen die het verdient. Dat moet echter niet via de agenda van het college voor zogenaamde ‘Brede Welvaart’: die agenda is niet specifiek gericht op Brabant en onze Brabanders, maar veel meer een agenda voor “elders in de wereld”. Dat gaat juist ten koste van de welvaart van onze Brabanders. De PVV zal daarentegen juist altijd kiezen voor de welvaart en leefbaarheid van onze eigen Brabanders, en zij staan in onze agenda bovenaan.