Statenvragen Brabantse bushaltes rookvrij

Geacht college,

Uit de media heeft onze fractie vernomen dat het college van plan in om alle Brabantse bushaltes rookvrij te maken.[1] Waar mogelijk worden bij bushaltes tegels geplaats om mensen te wijzen op de rookvrije zone, anders volgt een sticker. Hoewel de meeste bushaltes in onze provincie onder beheer van gemeenten vallen, wil de provincie deze taak toch op zich nemen. Al met al zou dit 400.000 euro moeten gaan kosten.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Brabantse bushaltes rookvrij

Spreektekst Toestemming voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Voorzitter,

tijdens de bespreking van de ambtelijk voorgekookte voorstellen voor herziening van de GR-en werd PS in slaap gesust door de gedeputeerde met zijn verhaal dat we nog heel wat in te brengen zouden hebben ten aanzien van deze aanpassingen van de GR-en.

Het was dan ook wel heel bijzonder dat ze nu als hamerstuk op deze agenda geplaatst werden, en dat er nu plotseling alleen maar ja of nee gezegd kan worden. Dat wringt, zeker gezien hetgeen ik zometeen nog aankaart.

Inhoudelijke punten voorzitter.

Lees meer: Spreektekst Toestemming voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling...

Spreektekst Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west)

Voorzitter,

In de themavergadering gaf gedeputeerde Dirken aan “als we nu from scratch zouden beginnen, dan misschien hadden we het misschien anders aangepakt en op andere onderdelen, maar nu opnieuw opdelen zou nieuwe procedure betekenen”. Zegt de gedeputeerde daarmee eigenlijk niet gewoon dat het GOL in een tunnelvisie zit, waarbij het zo’n kostbaar prestigeproject is geworden dat andere afwegingen niet meer mogelijk zijn? Daarom de vraag in hoeverre het GOL nog wel behulpzaam is aan de ooit beoogde doelen: worden die überhaupt nog wel behaald? En staan die nog wel in verhouding tot de kosten en gevolgen voor de leefomgeving? Zou het daarom niet verstandig zijn om een actuele MKBA-analyse op te stellen en vooral ook de omwonenden hierbij betrekken?

Lees meer: Spreektekst Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke...

Spreektekst Beleidskader Wonen en Werken

Voorzitter,

Zoals we ook al in de themavergadering benadrukt hebben, voldoet dit stuk niet aan Sturen met Kaders en zijn bovenal de beleidsindicatoren véél te abstract. Het kan toch niet zo zijn dat we éérst een beleidskader in PS vaststellen en daarna pas de indicatoren worden uitgewerkt door GS in de Uitvoeringsagenda Wonen en Werken? Wat blijft er dan nog over van de kaderstellende rol van PS? Het is volstrekt onvoldoende om de werkgroep indicatoren de concept Uitvoeringsagenda te laten behandelen en deze daarna middels een Statenmededeling aan PS voor te leggen. Dan is de trein van de uitvoering al vertrokken en de kaderstelling reeds een gepasseerd station. Kortom, dit Statenvoorstel is wat de PVV betreft vandaag nog niet rijp voor besluitvorming: éérst moeten de indicatoren duidelijk zijn en daarna kan pas besluitvorming over het Statenvoorstel plaatsvinden. Daarom de vraag aan GS: is het college bereid om de voor de Uitvoeringsagenda beoogde indicatoren eerder aan PS aan te bieden, zodat PS de besluitvorming vandaag kan aanhouden totdat deze integraal met het beleidskader behandeld zijn? De PVV-fractie stelt daarom ook voor om in afwachting van deze indicatoren de verdere beraadslaging en besluitvorming over dit beleidskader vandaag aan te houden. Dit middels een ordevoorstel na reactie van GS op dit punt.

Lees meer: Spreektekst Beleidskader Wonen en Werken

Spreektekst controleverordening

Voorzitter, we staan hier vandaag wederom voor de behandeling van de controleverordening, een belangrijk sturingsinstrument van PS.

 Wat direct opvalt is dat GS zonder blikken of blozen exact dezelfde verordeningstekst voorstelt als zij eerder deed.

Dat, terwijl Sturen met kaders bij de behandeling van deze verordening nog steeds niet is toegepast, terwijl het hier belangrijk sturingsinstrumentarium van PS betreft.

Lees meer: Spreektekst controleverordening

Statenvragen Overlast van fatbikes

Geacht college,

De overlast van de fatbike, de elektrische fiets met dikke banden en een groot zadel, neemt hand over hand toe. Vooral de jeugd rijdt op de fatbike o.a. vanwege het stoere uiterlijk en omdat met minimale krachtsinspanning een hoge snelheid kan worden gehaald. De fatbike is voor veel jongeren hét alternatief voor de scooter omdat het rijden op een scooter aan veel meer regels is gebonden. Daarom wordt de fatbike ook wel de sjoemelscooter genoemd. De fatbike die normaal gesproken een snelheid van ongeveer 25 kilometer per uur haalt kan makkelijk worden opgevoerd. Daardoor rijden veel fatbikes veel harder tot wel 50 of zelfs 60 kilometer per uur. De bestuurders zijn daarnaast ook vaak zeer jong en daardoor extra kwetsbaar. Deze ontwikkeling is reden tot grote zorg, daarom dat eind vorig jaar al 43 gemeenten een brandbrief[1] naar demissionair minister Harbers hebben gestuurd met een oproep om de verkoop van opvoersetjes van e-bikes, dus ook de fatbike, te verbieden. Het is überhaupt raar dat bv. scooterrijders wel aan allerlei strenge regels moeten voldoen en de bestuurders van een snelle fatbike niet.
Uit recente cijfers[2] van het CBS is gebleken dat in Brabant wederom de meeste dodelijke verkeersslachtoffers zijn gevallen. En dat waren vooral fietsers. De opkomst van de populaire maar dus ook gevaarlijke fatbike zal deze cijfers niet doen dalen, daarom is het noodzakelijk dat er snel maatregelen worden getroffen.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Overlast van fatbikes

Statenvragen over de veiligheid langs de N270

Geacht college,

Tijdens een bijeenkomst waar bewoners konden meepraten over de herinrichting van de N270, werden door inwoners o.a. zorgen geuit over de veiligheid van kinderen in Walsberg, die de vangrail langs de N270 gebruiken als speeltoestel. Deze situatie komt vaak voor bij de oprit vanaf de Milhezerweg richting Helmond, waar kinderen via olifantenpaadjes het talud beklimmen, het fietspad oversteken en op de vangrail klimmen. De afwezigheid van speelruimtes in dit gebied draagt bij aan dit probleem. JA21 en de PVV hebben naast dit probleem zorgen over de hele ombouw van de N270. Daarom hebben wij de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen over de veiligheid langs de N270

Achterbanavond 13 mei

Beste PVV-vrijwilligers en sympathisanten,

GMFkoEKXIAAL1BdOp maandag 13 mei organiseert de PVV Noord-Brabant een achterbanavond. We willen je hiervoor van harte uitnodigen.

De achterbanbijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur, in het provinciehuis te 's-Hertogenbosch (Adres: Brabantlaan 1).

Tijdens de achterbanavond laten we enkele locaties van het Provinciehuis zien, waaronder de atoombunker onder het provinciehuis. Deze is gebouwd ten tijde van de koude oorlog en heeft ten tijde van de hoog-waterperiodes in de jaren '90 nog dienst gedaan als crisiscentrum.

De Statenleden vertellen voorts waar ze mee bezig zijn en welke ontwikkelingen er in de Brabantse politiek spelen. Dit alles doen we op een interactieve manier. Er zal alle ruimte zijn om met elkaar en de statenleden van gedachten te wisselen.

We nodigen u ook uit om introducees mee te nemen.

Let op: Vooraf aanmelden voor de achterbanavond is verplicht en kan tot 8 mei. Vermeld daarbij duidelijk je naam en de namen van je introducees.

Tot maandag 13 mei!

Spreektekst Perspectiefnota 2025

Voorzitter.

Deze Perspectiefnota, die op de themadag van 22 maart werd aangeduid als de “hoogmis” van deze bestuursperiode biedt ons als PVV-fractie de gelegenheid om vol op het orgel te kunnen gaan en een litanie aan moties in te dienen. En waar GS bij deze Perspectiefnota spreekt over een ‘kralenketting van knelpunten’ is die kralenketting vooral een rozenkrans van de broeders en zusters van de Orde der Heilige Ecologisten in dit college, die als klimaatkwezels met de rozenkrans tussen de vingers het rozenhoedje bidden met het geloof om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Lees meer: Spreektekst Perspectiefnota 2025

Spreekteksten Controleverordening, Financiële verordening

Voorzitter, middels ingediende vragen heeft de PVV al vele pijnpunten blootgelegd rondom de aanpassingen die GS ten aanzien van de financiële verordening en de controleverordening voorlegt.

Sturen met kaders is bij de behandeling van deze verordeningen niet toegepast, terwijl het hier belangrijk sturingsinstrumtarium van PS betreft. Daarnaast gaat het om veel en ingrijpende aanpassingen dan, zoals het statenvoorstel onterecht suggereert, slechts wat technische aanpassingen of aanpassingen i.v.m. de RMV (rechtmatigheidsverordening).

Lees meer: Spreekteksten Controleverordening, Financiële verordening

Statenvragen Provinciale lening voor ontwikkeling van windmolen De Roover in het kader van het project Windenergie A16

Geacht college,

In een statenmededeling dd. 23 januari jl.[1] maakt het college kenbaar dat het voornemens is om via het provinciaal Ontwikkelbedrijf een lening te verstrekken voor de ontwikkeling van windmolen De Roover in het kader van het project Windenergie A16. Het betreft een “excentrisch gelegen windmolen”, van “een afwijkend type”. Dat wil zeggen: het is lagere turbine met een lager rendement, maar relatief duur in aanschaf. De windmolen kent een dergelijke business case dat banken deze niet willen financieren, vandaar dat de provincie te hulp wil schieten.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Provinciale lening voor ontwikkeling van windmolen De Roover in het kader van het...

Spreektekst Statenvoorstel toekomstbestendig bestuur

Voorzitter,
Dit “beleidskader” toekomstbestendig bestuur is zo’n slecht stuk dat het niet rijp is voor besluitvorming. En al helemaal niet als beperkt bespreekstuk. Het stuk beschrijft vooral vage algemeenheden, open deuren, bestaande instrumenten, wet- en regelgeving, afspraken en werkwijzes, maar laat nauwelijks kaders voor nieuw beleid zien. Moet dat “slagvaardig bestuur” zijn?

De Gedeputeerde was in de themavergadering ook onduidelijk: "we zijn nog zoekende" stelde hij letterlijk. Hij wil eerst nog "naar gemeenten toe, met raadsleden spreken, informatie ophalen en dit in de uitvoeringsagenda verwerken". Kaders komen hiermee in een uitvoeringsagenda, dus sorteert GS voor op uitvoering en is het volstrekt niet in lijn met de kaderstellende bevoegdheid van PS middels Sturen met Kaders. Zo is het kader rond ondermijnende criminaliteit volgens de gedeputeerde "net op stoom" en nog "niet klaar".

Lees meer: Spreektekst Statenvoorstel toekomstbestendig bestuur

Statenvragen Steeds meer problemen op de provinciale wegen door overvloedige regenval

Geacht college,

Al maandenlang is er sprake van overvloedige regenval. Ook in onze provincie hebben we daar veel last van. Kelders staan blank, er ontstaan steeds meer sinkholes en de rioleringen hebben het zwaar te verduren. De grondwaterstand is erg hoog en de grond is daarom overal drassig. Op sommige plekken in de natuur is het gewoon een complete modderpoel. Ook onze provinciale wegen hebben flink te lijden onder de wateroverlast. De bermen zijn compleet verzadigd en er liggen grote plassen op de weg zoals op de N617[1]. De provincie Brabant heeft iedere dag 14 inspecteurs op de weg om de wegen te controleren en problemen te verhelpen.

De PVV Noord-Brabant vindt het zorgelijk dat zelfs pas gerenoveerde provinciale wegen de grote hoeveelheid water niet aankan.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Steeds meer problemen op de provinciale wegen door overvloedige regenval

Spreektekst Vaststellen Nota verbonden partijen 2024

Voorzitter, de aangepaste Nota verbonden partijen is geen verbetering.

Eerst iets in het algemeen. De PVV is van mening dat het participeren in een privaatrechtelijke verbonden partij slechts bij hoge uitzondering mogelijk zou moeten zijn, en nooit op initiatief van de provincie zelf ingesteld zou mogen worden. Privaatrechtelijke verbonden partijen zijn door PS niet goed controleerbaar, al was het maar omdat informatie vaak gewoon niet verstrekt wordt. Bij gebrek aan een tweede termijn dien ik een motie hierover in.

Lees meer: Spreektekst Vaststellen Nota verbonden partijen 2024

Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer ‘Kwaliteit informatie over investeringsfondsen aan PS’

Voorzitter de ZRK constateert dat de informatievoorziening over de investeringsfondsen een onvoldoende krijgt, en vat het samen in constateringen als ‘Zicht op voortgang belemmerd’, ‘Geen inzicht in tastbare/merkbare resultaten en doelbereik’, ‘Inconsistente informatie’, ‘op punten aandacht nodig voor zicht op sturingsmogelijkheden PS’.

Voorzitter, als de informatievoorziening niet op orde is, dan is de constatering ‘op punten aandacht nodig voor zicht op sturingsmogelijkheden PS’ ontegenzeggenlijk te vertalen naar de conclusie ‘het zicht is ontnomen op de sturingsmogelijkheden van PS’.

Lees meer: Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer ‘Kwaliteit informatie over investeringsfondsen aan PS’

Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer Voortgang Energietransitie provincie Noord-Brabant

Voorzitter,

Eerst een woord van dank aan de ZRK. De bevindingenrapportages van de ZRK zijn altijd uitermate degelijk en dat is ook hier weer het geval.

In het voorstel wordt gevraagd om de aanbevelingen aan PS en GS over te nemen. De PVV kan met een aantal van deze aanbevelingen best instemmen. Met een aantal aanbevelingen hebben we echter moeite en daarnaast vinden we dat de ZRK vollediger had mogen zijn. Aan de kaderstellende rol van PS wordt in dit rapport bijvoorbeeld nauwelijks aandacht besteed.

Voorzitter, het onderzoek van de ZRK maakt duidelijk dat de Brabantse doelstellingen van de energietransitie onduidelijk en niet haalbaar zijn. De lat is daarbij ook nog eens een stuk hoger gelegd dan landelijk.

Lees meer: Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer Voortgang Energietransitie provincie Noord-Brabant

Statenvragen Provincie helpt boeren aan niet-presterende luchtwasser

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant uit diepe bezorgdheid over de provinciale beleidsprioriteiten[1] en voorziet in de toekomst ernstige juridische problemen voor boeren die te goeder trouw luchtwassers willen installeren. Tevens onderstrepen wij met klem de verontrustende stilstand in vergunningsaanvragen voor stalsystemen, waarbij op dit moment maar liefst 720 aanvragen onbehandeld blijven. In het kader van deze urgente kwesties richt de PVV Noord-Brabant zich met dringende vragen tot het college. Wij eisen niet alleen onmiddellijke opheldering maar tevens concrete garanties voor de boeren in onze regio.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Provincie helpt boeren aan niet-presterende luchtwasser

Statenvragen Een nieuwe provinciale weg tussen de A73 en de A50?

Geacht college,

Op verzoek van de gemeenteraad van Land van Cuijk is er een onderzoek[1] gestart naar de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de A73 en de A50. Deze oost-westverbinding zou er als mogelijk alternatief moeten komen i.p.v. het doortrekken van de A77 vanaf knooppunt Rijkevoort naar de A50, en is bedoeld om plaatsen als Sint Hubert, Oeffelt en Grave te ontlasten want daar hebben ze nu veel last van doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen. Het doortrekken van de A77 lijkt bij voorbaat kansloos omdat het Rijk momenteel vooral investeert in het onderhoudt van bestaande snelwegen i.p.v. het aanleggen van nieuwe snelwegen. Dit i.v.m. het huidige stikstofbeleid van het demissionaire kabinet. In het onderzoek wordt ook gekeken naar sneller openbaar vervoer en betere fietsverbindingen.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Een nieuwe provinciale weg tussen de A73 en de A50?

Statenvragen Gemeente Maashorst negeert voorzieningenrechter door toch asielzoekers op te vangen in hotel

Geachte Commissaris, geacht College,

Vandaag deed de voorzieningenrechter in kort geding uitspraak over de door de gemeente Maashorst verleende omgevingsvergunning voor de opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden. De rechter heeft de omgevingsvergunning geschorst tot de inhoudelijke behandeling van deze zaak aanstaande vrijdag, waardoor op dit moment het opvangen van asielzoekers in het hotel illegaal is. Desondanks wordt een groep van 95 asielzoekers nu toch in het hotel opgevangen en heeft de gemeente Maashorst publiekelijk gecommuniceerd hier niet op te handhaven.

Lees meer: Statenvragen Gemeente Maashorst negeert voorzieningenrechter door toch asielzoekers op te vangen...