Spreektekst Vaststellen Nota verbonden partijen 2024

Voorzitter, de aangepaste Nota verbonden partijen is geen verbetering.

Eerst iets in het algemeen. De PVV is van mening dat het participeren in een privaatrechtelijke verbonden partij slechts bij hoge uitzondering mogelijk zou moeten zijn, en nooit op initiatief van de provincie zelf ingesteld zou mogen worden. Privaatrechtelijke verbonden partijen zijn door PS niet goed controleerbaar, al was het maar omdat informatie vaak gewoon niet verstrekt wordt. Bij gebrek aan een tweede termijn dien ik een motie hierover in.

Lees meer: Spreektekst Vaststellen Nota verbonden partijen 2024

Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer ‘Kwaliteit informatie over investeringsfondsen aan PS’

Voorzitter de ZRK constateert dat de informatievoorziening over de investeringsfondsen een onvoldoende krijgt, en vat het samen in constateringen als ‘Zicht op voortgang belemmerd’, ‘Geen inzicht in tastbare/merkbare resultaten en doelbereik’, ‘Inconsistente informatie’, ‘op punten aandacht nodig voor zicht op sturingsmogelijkheden PS’.

Voorzitter, als de informatievoorziening niet op orde is, dan is de constatering ‘op punten aandacht nodig voor zicht op sturingsmogelijkheden PS’ ontegenzeggenlijk te vertalen naar de conclusie ‘het zicht is ontnomen op de sturingsmogelijkheden van PS’.

Lees meer: Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer ‘Kwaliteit informatie over investeringsfondsen aan PS’

Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer Voortgang Energietransitie provincie Noord-Brabant

Voorzitter,

Eerst een woord van dank aan de ZRK. De bevindingenrapportages van de ZRK zijn altijd uitermate degelijk en dat is ook hier weer het geval.

In het voorstel wordt gevraagd om de aanbevelingen aan PS en GS over te nemen. De PVV kan met een aantal van deze aanbevelingen best instemmen. Met een aantal aanbevelingen hebben we echter moeite en daarnaast vinden we dat de ZRK vollediger had mogen zijn. Aan de kaderstellende rol van PS wordt in dit rapport bijvoorbeeld nauwelijks aandacht besteed.

Voorzitter, het onderzoek van de ZRK maakt duidelijk dat de Brabantse doelstellingen van de energietransitie onduidelijk en niet haalbaar zijn. De lat is daarbij ook nog eens een stuk hoger gelegd dan landelijk.

Lees meer: Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer Voortgang Energietransitie provincie Noord-Brabant

Statenvragen Provincie helpt boeren aan niet-presterende luchtwasser

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant uit diepe bezorgdheid over de provinciale beleidsprioriteiten[1] en voorziet in de toekomst ernstige juridische problemen voor boeren die te goeder trouw luchtwassers willen installeren. Tevens onderstrepen wij met klem de verontrustende stilstand in vergunningsaanvragen voor stalsystemen, waarbij op dit moment maar liefst 720 aanvragen onbehandeld blijven. In het kader van deze urgente kwesties richt de PVV Noord-Brabant zich met dringende vragen tot het college. Wij eisen niet alleen onmiddellijke opheldering maar tevens concrete garanties voor de boeren in onze regio.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Provincie helpt boeren aan niet-presterende luchtwasser

Statenvragen Een nieuwe provinciale weg tussen de A73 en de A50?

Geacht college,

Op verzoek van de gemeenteraad van Land van Cuijk is er een onderzoek[1] gestart naar de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de A73 en de A50. Deze oost-westverbinding zou er als mogelijk alternatief moeten komen i.p.v. het doortrekken van de A77 vanaf knooppunt Rijkevoort naar de A50, en is bedoeld om plaatsen als Sint Hubert, Oeffelt en Grave te ontlasten want daar hebben ze nu veel last van doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen. Het doortrekken van de A77 lijkt bij voorbaat kansloos omdat het Rijk momenteel vooral investeert in het onderhoudt van bestaande snelwegen i.p.v. het aanleggen van nieuwe snelwegen. Dit i.v.m. het huidige stikstofbeleid van het demissionaire kabinet. In het onderzoek wordt ook gekeken naar sneller openbaar vervoer en betere fietsverbindingen.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Een nieuwe provinciale weg tussen de A73 en de A50?

Statenvragen Gemeente Maashorst negeert voorzieningenrechter door toch asielzoekers op te vangen in hotel

Geachte Commissaris, geacht College,

Vandaag deed de voorzieningenrechter in kort geding uitspraak over de door de gemeente Maashorst verleende omgevingsvergunning voor de opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden. De rechter heeft de omgevingsvergunning geschorst tot de inhoudelijke behandeling van deze zaak aanstaande vrijdag, waardoor op dit moment het opvangen van asielzoekers in het hotel illegaal is. Desondanks wordt een groep van 95 asielzoekers nu toch in het hotel opgevangen en heeft de gemeente Maashorst publiekelijk gecommuniceerd hier niet op te handhaven.

Lees meer: Statenvragen Gemeente Maashorst negeert voorzieningenrechter door toch asielzoekers op te vangen...

Statenvragen Pluimveehouder in Someren moet bedrijf stilleggen wegens ontbrekende natuurvergunning

Geacht college,

Vandaag is bekend geworden dat pluimveehouder Engelen uit Someren van de rechter moet stoppen met zijn bedrijfsvoering. Dankzij rechtszaken aangespannen door milieuclubs heeft de rechtbank beslist dat het bedrijf met 82.000 dieren moet worden stilgelegd. De reden hiervoor is dat de pluimveehouder al twaalf jaar geen provinciale natuurvergunning heeft voor zijn bedrijf dat jaren terug is uitgebreid dankzij de aankoop van stikstofrechten van andere bedrijven. Enkele van deze bedrijven zouden echter al lange tijd geen dieren meer hebben gehouden, waardoor volgens natuurclubs en de rechter de stikstofuitstoot op onrechtmatige wijze zou toenemen. De provincie moet nu gaan handhaven.[1]

Hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Pluimveehouder in Someren moet bedrijf stilleggen wegens ontbrekende natuurvergunning

Spreektekst Verordening kwaliteitskader uitvoering en handhaving Omgevingswet Noord-Brabant

Vz, Hoewel dit Statenvoorstel in principe slechts een technische omzetting is van de verordening van de Wabo naar de Omgevingswet, middels een nabootsing van de modelverordeningen van IPO en VNG, is dat op zichzelf juist een punt van zorg. Deze technocratische benadering maakt de doelstellingen van dit kwaliteitskader tot een papieren werkelijkheid.

Artikel 3, de betrokkenheid van Provinciale Staten, beperkt zich tot het kennis nemen van een jaarlijkse Statenmededeling. Leveren artikel 4 over de kwaliteitsdoelen en artikel 5 over kwaliteitsborging effectief resultaat?

Lees meer: Spreektekst Verordening kwaliteitskader uitvoering en handhaving Omgevingswet Noord-Brabant

Spreektekst Financiering aan Pivot Park ten behoeve van afbouw van gebouw Grizzly

Vz, in de themavergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp, zoals daar ook aangekondigd dien ik vandaag een amendement in met wensen en bedenkingen op het voorstel tot het verstrekken van deze financiering voor het Pivot Park.

Kortheidshalve: het Pivot Park is een florerend project met een volledige bezetting door succesvolle kapitaalkrachtige ondernemingen. Met name het financieren van de inbouwpakketten van het Grizzly-gebouw zou daarom geen overheidstaak moeten zijn. Onze provincie moet niet voor bankier spelen middels de immunisatieportefeuille, maar dit soort financieringen aan de markt overlaten.

Lees meer: Spreektekst Financiering aan Pivot Park ten behoeve van afbouw van gebouw Grizzly

Spreektekst Wijziging van diverse gemeenschappelijke regelingen in verband met de implementatie van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen

Voorzitter in de themavergadering over deze voorstellen heeft de PVV reeds betoogd dat het bezwaarlijk is dat wij vandaag deze voorstellen behandelen. De voorliggende concept aangepaste GR-en zijn incompleet omdat niet alle verplichte onderdelen zijn geadresseerd. GS wil toch koste wat kost nu doordenderen, en gaf aan dat we dadelijk nog aan zet zijn. Voorzitter, waarvoor PS dadelijk nog aan zet zijn is in elk geval geen zienswijzeprocedure, het betreft slechts een ja of nee.

Participatie moet mogelijk zijn, ongeacht of GS vindt dat dat niet moet.

Lees meer: Spreektekst Wijziging van diverse gemeenschappelijke regelingen in verband met de implementatie...

Spreektekst slotwijziging 2023

Voorzitter de slotnota betreft de laatste begrotingswijziging van 2023. PS worden geacht om de begrotingswijzigingen inclusief de begrotingssubsidies vast te stellen.

Vorig jaar bij de slotnota heeft de PVV het college aangesproken op het feit dat diverse subsidieontvangers zich niet houden aan de subsidievoorwaarden, omdat zij op geen enkele manier

in hun communicatie-uitingen melding maken van het feit dat zij hun doel of project realiseren met behulp van Brabants publiek geld. Dit is een specifieke eis op grond van de ASV.

Lees meer: Spreektekst slotwijziging 2023

Statenvragen Oogsten rotten weg dankzij waterbeleid provincie

Geacht college,

IMG 20231203 WA0008Al jaren is de provincie Noord-Brabant bezig om met miljoeneninvesteringen meanderende beekjes en rivieren in het ons landschap te creëren. Dankzij de meanderende watergangen blijft het water langer vastgehouden in de beekdalen. Het Brabantse provinciebestuur noemt deze aanpak heel fraai ‘beekherstel’[1] of ‘natte natuurparels’[2], maar voor agrariërs in de beekdalen kan dit beleid nogal vervelende effecten hebben. Dankzij de hevige regenval van de afgelopen tijd zijn de kunstmatig meanderende beekjes fors en meermalig buiten hun   oevers getreden, en zijn de natuurparels wel heél erg nat geworden.[3] Het gevolg is dat water op landbouwgronden blijft staan en, tot afgrijzen van agrariërs, gewassen als wortelen en aardappelen in de grond blijven rotten. Oogsten lukt niet, want de zware machines zijn natuurlijk niet amfibisch.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Oogsten rotten weg dankzij waterbeleid provincie

Statenvragen schrappen herinrichting N65

Geacht college,

Wéér wordt een infrastructureel project in Brabant op de lange baan geschoven en wordt ook hier voor lapmiddelen gekozen i.p.v. een gedegen herinrichting.[1] Ditmaal gaat het om de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. En ook dit keer komt het door het doorgeslagen stikstofbeleid. Hierdoor zal de verkeerscongestie en verkeersonveiligheid wederom toenemen, terwijl de Brabantse autorijder snakt naar meer nieuwe wegen en herinrichting van de bestaande (onveilige) wegen. Het Brabantse wegennet zit in een vicieuze cirkel. Jarenlang worden plannen gemaakt om wegen aan te leggen of te herinrichten en op het laatste moment gaat er weer een streep door de plannen vanwege o.a. stikstof. Dat is de reden dat onze provincie dichtslibt en er veel verkeersslachtoffers te betreuren zijn. En dat terwijl Gedeputeerde Staten toch steeds maar roept dat ze het aantal verkeersslachtoffers naar 0 willen terugbrengen. Die wens is een utopie als er niet snel wat gaat veranderen aan het huidige rampzalige beleid.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen schrappen herinrichting N65

Statenvragen Ernstige ongevallen op de net gerealiseerde Westparallel (N69)

Geacht college,

Op de in oktober 2021 geopende Westparallel van de N69 t.h.v. Riethoven heeft afgelopen week een dodelijk ongeval plaatsgevonden.[1] De bestuurder schoot door de smalle middenberm en kwam op de verkeerde weghelft frontaal in botsing met een ander auto. In mei van dit jaar botste twee vrachtauto’s op elkaar, waardoor een bestuurder bekneld kwam te zitten en in oktober 2022 botste twee voertuigen frontaal op elkaar, omdat ook toen een auto door de middenberm schoot en op de verkeerde weghelft terecht kwam.[2] De PVV maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op deze Westparallel van de N69. Zeker omdat wij tijdens de realisatiefase er steeds op hebben gehamerd dat de weg 2x2 baans zou moeten worden i.v.m. de verkeerscongestie (I/C verhouding van 0.81%). Ook het ontbreken van een geleiderail in de smalle middenberm op deze drukke weg is nu al funest gebleken. Tevens zijn er geen pech- of noodstroken en kunnen de nooddiensten de plek van een ongeval vaak moeilijk bereiken omdat er maar één rijstrook is.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Ernstige ongevallen op de net gerealiseerde Westparallel (N69)

Statenvragen Eindhoven Airport gaat privévluchten weren

Geacht college,

Deze week is bekend geworden dat Eindhoven Airport vanaf 2026 privévluchten gaat weren. Dit omdat de luchthaven sneller wil verduurzamen de komende jaren. Het besluit valt onder een pakket van maatregelen om de CO2 uitstoot te reduceren en geluidsoverlast te beperken de komende jaren. De PVV wil graag duidelijkheid krijgen over de consequenties van deze maatregel.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Eindhoven Airport gaat privévluchten weren

Statenvragen Een nieuwe afslag op de N267 bij de Kromme Nol

Geacht college,

Op de N267 in Wijk en Aalburg ter hoogte van de Kromme Nol is er een groot fileprobleem. Tussen de Heusdense-Brug en de rotonde bij de N283 staat het verkeer dagelijks muurvast. Dit wordt mede veroorzaakt omdat het verkeer dat richting Genderen en Nederhemert gaat meteen nadat ze de rotonde hebben genomen weer linksaf de Kromme Nol op moet draaien. Dit stremt de doorstroming en zorgt voor een verkeersonveilige situatie. Een praktische oplossing (zie ook de bijlage) zou zijn om tussen de Heusdense-Brug en de rotonde op de N267 een afslag te creëren vanuit de richting van Heusden. Hier ligt al een fietspad dat opgewaardeerd kan worden tot een volwaardige afslag voor het verkeer. Op deze manier zou de ontvlechting van het verkeer de doorstroming sterk bevorderen zodat het fileprobleem kan worden opgelost omdat de rotonde minder verkeer krijgt te verwerken. Ook kan het verkeer dan gerichter naar Genderen en Nederhemert rijden wat scheelt in de uitstoot. Deze oplossing is ook geopperd in de gemeenteraad van Altena.[1]

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Een nieuwe afslag op de N267 bij de Kromme Nol

Statenvragen Twijfel aan natuurdoelanalyses Noord-Brabant

PVV Noord-Brabant wil helderheid van provinciebestuur over natuurdoelanalyses

De ZLTO heeft stevige kritiek geuit op de natuurdoelanalyses (NDA's) van Brabantse natura2000-gebieden. Volgens de belangenorganisatie voor boeren en tuinders rammelt de werkwijze die bij de NDA's is gehanteerd en zijn er onterechte gevolgtrekkingen geformuleerd op basis van onvolledige data. De ZLTO heeft bij de provincie de achterliggende stukken bij deze NDA's opgevraagd en heeft geconstateerd dat er wegens gebrekkige informatie geen zinvolle conclusies getrokken hadden mogen over de staat van habitats en soorten. Ook zou de monitoring niet systematisch zijn, waardoor helemaal niet vastgesteld kan worden hoe goed of slecht het met soorten gaat.

Lees meer: Statenvragen Twijfel aan natuurdoelanalyses Noord-Brabant

Spreektekst Begroting 2024

Voorzitter,

Vandaag bespreken we aan het begin van deze nieuwe bestuursperiode een door GS als ‘beleidsarm’ aangeduide begroting. Er zit inderdaad nog geen echt nieuw beleid in, maar onze Brabantse burgers worden desondanks nog steeds arm gemaakt door voortzetting van veel onzinnig beleid.

Sterk exemplarisch daarvoor is wel volstrekt onnodige Brabant Outcomes Fund 2.0. Niemand zit er op te wachten, niemand wil er in investeren, resultaten blijven achterwege, maar tóch een belastinggeldverslindende nieuwe variant opzetten. Om GS en projectmanagers maar geen gezichtsverlies te laten lijden blijven trekken aan een dood paard, wat heeft de Brabander daar aan?

Lees meer: Spreektekst Begroting 2024