Strategisch ICT beleid

Voorzitter,

De zuidelijke rekenkamer heeft een niet mis te verstaan rapport opgesteld, waarin de conclusies voor zichzelf spreken.

Uit de reactie van GS blijkt dat zij de aanbevelingen overnemen.

Een aantal zaken wil de PVV fractie hier nog opmerken.

Ten eerste -we hebben het reeds in de commissie opgemerkt- kan het niet zo zijn dat de aanbeveling om op basis van de strategische visie in meerjarig perspectief de benodigde financiële en personele middelen te formuleren letterlijk ter harte wordt genomen. Dat betekent namelijk: eerst allerlei mooie plannen maken en dan kijken hoeveel het gaat kosten . De PVV vraagt het college dan ook hier om eerst een budget vast te stellen, en van daaruit op basis van een heldere strategie de wensen en noodzakelijkheden te prioriteren. Oftewel maak vanwege budgettaire beperkingen de noodzakelijke strategische keuzes.

Ten tweede blijkt uit het 217a rapport over ICT projectportfoliomanagement dat wij in de commissie ook hebben besproken nog een aantal zaken die zeker ook in het kader van het ZRK rapport aandacht verdient. Het is vreemd om te constateren dat het rapport van de ZRK nauwelijks rept over de rol en functie van de ICT-controller in het geheel. Op het gebied van ICT control en strategisch informatiebeleid is dat immers een sleutelfunctie, een functie die erop toeziet dat er ICT strategie is of op een samenhangende manier tot stand aan het komen is, dat beheerskwesties goed zijn geregeld, dat rollen en taken zijn belegd, en dat verantwoording wordt afgelegd over informatiebeleid in de ruimste zin van het woord.

Wij willen in dit kader het college vragen om in plaats van bij aanbeveling 4 te bestuderen of de verankering van de rol van Chief Informaton Officer nuttig is, daarnaast ook de huidige stand van zaken te beschouwen van de rol van ICT-controller in het geheel. Graag de reactie van het college op dit punt.

Tot zover voorzitter.