Amendement Gezondere lucht voor Brabantse scholieren

Provinciale Staten van Noord- Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 1 oktober 2021 ter bespreking van de Tweede Bestuursrapportage 2021 54/21.

 Besluiten

1. Het volgende beslispunt te schrappen:
“2 f: Budget voor verduurzaming provinciehuis (€ 2 mln)”

2. Beslispunt 7 aan het besluit toe te voegen, luidend:
“€ 2 mln beschikbaar te stellen voor budget voor hygro- en CO2-meters voor schoollokalen”

Lees meer: Amendement Gezondere lucht voor Brabantse scholieren