VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV NOORD-BRABANT PS 2015

"Het beste voor Brabant!"

Het verkiezingsprogramma in pdf kunt u hier vinden: pdfProgramma_PVV_Noord-Brabant_2015-2019.pdf

Hieronder vindt u de inhoud van het programma:
Inleiding
Voor u ligt het PVV-verkiezingsprogramma 2015-2019 voor de Provinciale Statenverkiezingen van Noord-Brabant. "U wilt een beter Brabant, wij ook" was het motto van het PVV-verkiezingsprogramma van de afgelopen bestuursperiode. Daar heeft de PVV zich vier jaar lang consequent voor ingezet en dat zullen we voor de Brabantse burgers ook blijven doen! Onze focus lag vooral op mobiliteit en economie, waarbij de PVV zorgde voor de stok achter de deur voor noodzakelijke infrastructuur. Een goed leef- en vestigingsklimaat, zonder overlast van asielzoekerscentra of windparken had onze permanente aandacht. Daarnaast legden wij steevast de vinger op de zere plek als het ging om onzinnige subsidies, linkse hobby’s en buitensporige beloningen.

Zo heeft de PVV Noord-Brabant stevig stelling genomen tegen snoepreisjes, zoals het Parma-reisje, hoogdravende miljoenenverslindende projecten zoals Brabant Culturele Hoofdstad en de instelling van het Groenfonds, Energiefonds, Cultuurfonds en Breedbandfonds voor in totaal 375 miljoen euro publiek Brabants geld. Deze projecten kregen en krijgen teveel prioriteit in de langetermijnvisie ‘Agenda van Brabant’ en het bestuursakkoord van de afgelopen periode.

Het zijn immers de belangen van de Brabanders die gediend moeten worden. Daarom kiezen wij zeer duidelijk niet voor déze ‘Agenda van Brabant’, maar voor de Agenda van de Brabanders, een visie waarin de burgers van Brabant centraal staan, die wij in en met dit verkiezingsprogramma verwoorden. Het Beste voor Brabant dus.


- Alexander van Hattem, lijsttrekker PVV Noord-Brabant
Onze visie
De Provincie moet er zijn voor de Brabanders. 

Een efficiëntere en kleinere provinciale bestuurslaag met minder overheidsbeleid, minder bureaucratie en minder ambtenaren, daar heeft Brabant behoefte aan.

Daarom wil de PVV Noord-Brabant dat de Provincie zich met haar activiteiten beperkt tot de échte kerntaken. En die liggen wat de PVV betreft op het terrein van de leefbaarheid, de Brabantse economie, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en veiligheid & handhaving. 

Ondanks dat de afgelopen vier jaar de begroting van de Provincie flink lijkt te zijn gekrompen, komt dat deels vanwege overheveling van taken naar bijvoorbeeld gemeenten en wat de PVV betreft nog onvoldoende door daadwerkelijke beperking tot de kerntaken. 

De provinciale inkomsten en uitgaven zijn volstrekt niet in balans wat betreft hun aard. Zo worden bijvoorbeeld de opbrengsten uit de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting nog niet voor de helft uitgegeven aan provinciale wegen (inclusief fietspaden, bruggen, en veiligheids- en doorstromingsmaatregelen) maar voor het grootste deel gebruikt voor de financiering van hobby’s als onzinnige kunst- & cultuursubsidies, windturbines, ecoducten, klimaateducatie en bovenmatige aanleg van nieuwe nepnatuur. 

Kortom, Brabant is toe aan een flinke herbezinning en heroriëntatie. De PVV stelt voor om een stevige kerntakendiscussie te voeren, waarbij de provincie zich beperkt tot de echte kerntaken en waarbij ondernemers ruimte krijgen om Brabant in de volle omvang weer tot bloei te laten komen. Laat Brabant werken!
Bestuurlijke organisatie
Geen eurofiel beleid

De Brabantse bestuurders laten hun oren steeds meer hangen naar Brussel. Alles wordt uit de kast gehaald om het de Brusselse subsidieverstrekkers naar de zin te maken, tot en met een compleet lobbykantoor in Brussel en EU netwerkfeestjes. De Brusselse machthebbers winden de regio's om hun vinger en ondermijnen daarmee de nationale soevereiniteit en zeggenschap. Niet de EU-agenda, maar de kerntaken van de Provincie moeten leidend zijn.

Nederland zou sowieso uit de Europese Unie moeten stappen. Zolang dat nog geen feit is, is het zaak ons eigen Brabantse belastinggeld zoveel als mogelijk terug te halen uit Brussel. Maar: daar dient geen millimeter van onze zeggenschap bij verloren te gaan en ook moet het gaan om middelenaanvragen voor projecten die we toch al zouden uitvoeren, voor zover het voor Brabant zinnige doelen betreft.

Ook moet het niet zo zijn dat iedere euro die onze provincie terughaalt uit Brussel middels een naheffing aan de Rijksoverheid weer wordt teruggevorderd: daar schiet de burger per saldo tenslotte niets mee op!


Geen islamisering van Brabant

Nederland is geen islamitisch land en zal het ook nooit worden als het aan de PVV ligt. Boerka's en hoofddoekjes zijn tekenen van onderdrukking van vrouwen. Halalproducten zijn dieronvriendelijk en een teken van oprukkende islamisering. De PVV wil voorkomen dat er ook maar één cent subsidie naar islamitische organisaties gaat. De islam kan en mag geen voet aan de grond krijgen in ons mooie Brabant: onze eigenheid, onze joods-christelijk-humanistische kernwaarden en onze Brabantse culturele identiteit en tradities moeten leidend zijn.


Gemeentelijke herindeling 

Grootschalige gemeentelijke herindelingen zijn wat de PVV betreft geen uitgangspunt van beleid. Gemeenten kunnen ook op andere manieren zaken efficiënter organiseren. Gemeentelijke herindelingen moeten alleen plaatsvinden als ze van onderop worden gedragen, bij voorkeur gepeild via referenda onder de inwoners van de gemeenten in kwestie. 


Het IPO lidmaatschap moet worden opgezegd

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is steeds duidelijker een verlengstuk van Brussel aan het worden, in plaats van de belangenbehartiger van de provincies die zij zou moeten zijn. Van windmolenlobby tot het hijgerig najagen van de EU2020 strategie. Brabantse belangen kunnen daarom het beste door de Brabantse bestuurders -met een opdracht en een mandaat op pad gestuurd door de volksvertegenwoordiging- zelf worden behartigd, in plaats van overgelaten aan het IPO. Het lidmaatschap daarvan kan worden opgezegd, wat ook veel kosten zal besparen.


En verder:

- Waterschappen onderbrengen bij provincie;

- Geen betaalde nevenfuncties voor Commissaris van de Koning en Gedeputeerden;

- Regionale bestuurlijke organen opheffen, ook geen Metropoolregio Eindhoven als bestuurlijk speeltje;

- Doorontwikkelen en verbeteren openbaar subsidieregister: actueel, vindbaar, transparant en verantwoording verschaffend;

- Zoveel mogelijk transparantie door actieve openbaarmaking van bestuurlijke documenten;

- De Brabantnorm dient te worden uitgebreid, en vooral gehandhaafd: geen Brabantnorm, dan geen subsidie;

- Geen diversiteitbeleid of ‘positieve’ discriminatie; 

- Onzinsubsidies schrappen;

- Focus op kerntaken provincie: voorkomen moet worden dat de provincie opnieuw subsidies gaat verstrekken aan multiculturele organisaties, ontwikkelingshulpprojecten, ‘krachtwijken’, Turkse seniorenwoningen of islamitische verpleegtehuizen.
Economie en leefbaarheid
Een echte kerntaak van de Provincie ligt wat de PVV betreft bij de regionale economie. Brabant heeft enorm veel te bieden als provincie, maar alles staat of valt met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Een goede infrastructuur is onontbeerlijk zodat zowel goederen als personen fatsoenlijk en snel van A naar B kunnen. Ondernemers moeten kunnen ondernemen en daartoe zo min mogelijk worden gehinderd door ambtelijke regeltjes. De belangen van ondernemers gaan wat de PVV betreft vóór de belangen van natuur- en milieuclubs. 

En bovenal: het moet goed toeven zijn in ons mooie Brabant, zowel wat betreft werken alsook ten aanzien van wonen en recreëren. De PVV ziet meer kansen voor de toeristische sector en wil leefbaarheid hoog op de provinciale bestuurlijke agenda plaatsen. Leefbaarheid moet het vestigingsklimaat in onze provincie waarborgen, waarbij initiatieven van bewoners het uitgangspunt zijn. Bijvoorbeeld burgerinitiatieven voor aanvullende zorg of het behouden van voorzieningen in kleine kernen. In bestuurlijk overleg in de regio moet leefbaarheid de aandacht krijgen die het verdient.

Daarnaast is het Brabants erfgoed een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van onze provincie, en dient -niet in de laatste plaats- om die reden gekoesterd te worden. Ons erfgoed omvat ons gehele Brabantse culturele doen en laten inclusief onze geschiedenis: van gildes, harmonieën en fanfares tot aan amateurtoneelverenigingen en zangkoren, carnaval of de kermis en van kloosters, heemkundekringen en monumenten tot aan streekproducten, molens en hoeves. Deze culturele basis legt een fundament onder het fenomeen van goed toeven in Brabant.

Maar in plaats van investeren in deze zaken heeft de Provincie nu gekozen voor miljoenen verslindende fondsen gevuld met Brabants geld dat wordt opgemaakt aan windturbines en klimaatprojecten, elitaire kunstprojecten, de aanleg van nieuwe tekentafelnatuur en de financiering van een onrendabel breedbandnetwerk. Allemaal zaken die door de markt zonder subsidie zouden moeten worden opgepakt, of bij gebrek daaraan volstrekt overbodig of irrelevant zijn.

En daarom:

- Meer ontwikkelkansen voor toerisme aangrijpen en meer inzetten op toerisme en recreatie als een belangrijke economische motor van Brabant;

- Zet met prioriteit in op leefbaarheid in steden en dorpen, met name de kleine kernen dienen daarbij de aandacht te krijgen; 

- Handhaven van ons Brabants cultureel erfgoed, leegkomende monumentale kerken passend herbestemmen;

- Niet-materieel erfgoed zoals het verenigingsleven, gildes, toneel, bibliotheken en musea dient gekoesterd en gesteund te worden;

- Geen pensions of campings met voornamelijk Oost-Europese arbeidsmigranten; 

- Geen asielzoekerscentra in Noord-Brabant;

- Geen voorkeursbeleid woningtoewijzing voor asielzoekers en Oost-Europese arbeidsmigranten;

- Behouden van basisscholen in kleine dorpskernen, inzet op kleinschaligheid;

- Toegankelijkheid van voorzieningen en gebouwen voor gehandicapten waarborgen;

- Eindhoven Airport moet kunnen groeien. Van belang is dat dit vliegveld goed bereikbaar is, met voldoende parkeerplaatsen;

- De zeggenschap over economisch vitale infrastructuur, zoals Eindhoven Airport en de zeehaven Moerdijk, moet volledig in Nederlandse handen blijven;

- Stimuleren van ondernemerschap: ondernemers met ideeën en plannen worden gefaciliteerd in plaats van ontmoedigd, regels mogen niet in de weg zitten; 

- Aantrekken en behouden van ondernemingen;

- Innovatiebeleid blijven stimuleren ten behoeve van structuurversterking, vooral ook voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB); 

- Handelsbetrekkingen met andere R&D-regio’s (Research & Development), met name Israël, versterken;

- Het Groenfonds, Energiefonds, Cultuurfonds en Breedbandfonds dienen direct te worden opgeheven;

- Essentgeld alleen naar automobiliteit (inclusief oplossen van knelpunten op rijkswegen), leefbaarheid of cultureel erfgoed, en anders terug naar de portemonnee van de Brabanders;

- Haal de Brabantse belasting terug uit de EU, maar alleen als het project ook zonder EU subsidie zou worden uitgevoerd en zonder toe te geven aan Brusselse beleidseisen en regelzucht.
Verkeer en vervoer
Voor de economie is een goede infrastructuur een absolute noodzaak in Brabant. En de mogelijkheden om dat te bereiken zijn voorhanden. Brabant moet zich niet laten gijzelen door langdurige bezwaarprocedures en beroepsactivisten die hun dag vullen met het (op kosten van de belastingbetaler) procederen tegen elke meter asfalt die wordt gepland.

De Provincie ontvangt een flink deel van haar inkomsten via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Deze inkomsten -meer dan 200 miljoen euro- verdwijnen in de algemene middelen, waar ze vervolgens worden ingezet voor allerlei slecht renderende bewustwordings-, milieu- en klimaatprojecten of kunst waar nauwelijks vraag naar is. 

De PVV wil de provinciale opcenten –wij noemen dit een doelbelasting- enkel besteden aan de aanleg en het onderhoud van wegen (inclusief fietspaden en bruggen, veiligheid en doorstroming). Een eventueel overschot in een jaar dient ook geoormerkt gereserveerd te worden dan wel teruggegeven aan de burger via een tariefsverlaging van de provinciale opslag op de motorrijtuigenbelasting.

Knelpunten op provinciale wegen en dagelijkse files op de A58, A27, A67, A59, A50, A2: Aanpakken! Met de hoogste prioriteit moeten deze vervoersaders van Brabant worden verbreed en de N65 tussen Tilburg en Den Bosch moet aangepast worden met ongelijkvloerse kruisingen. Dat mag middels voorfinancieren of door geld uit de Essentmiddelen in te zetten. Het zorgen voor een goede infrastructuur is bij uitstek een kerntaak van de Provincie.

Voorts:

- Versnellen van de procedures, knelpunten voorspoedig aanpakken;

- Beroepsklagers hard aanpakken: registreer naast het aantal klachten van overlast ook het aantal verschillende klagers;

- Blijven investeren in recreatieve infrastructuur zoals brede, veilige en goed verlichte fietspaden en mooie bewegwijzerde wandel- en fietsroutes;

- De schop de grond in wat betreft de Ruit, de Noordoostcorridor moet doorgaan;

- Inzet op innovatie in het verkeer: doorstroming, slimme verkeerslichtinstallaties, goede weginrichting; 

- Burgers betrekken bij het oplossen van verkeersknelpunten (optimalisering van kennis van de regio en de verkeerssituatie en verbetering van draagvlak);

- Robuust onderliggend wegennet: de vangnetfunctie van N-wegen is essentieel;

- Efficiënt openbaar vervoer: goede busverbindingen zijn van belang, experimenteren met kleine busjes en buurtbussen wordt van harte aangemoedigd, waarbij een grotere rol voor gemeenten ligt bij dun bezette lijnen;

- Chauffeurs in het openbaar vervoer dragen geen hoofddoek;

- Geen Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) hobbyisme ten koste van de automobilist;

- Een algeheel inhaalverbod voor vrachtauto's;

- Doorgaand vrachtverkeer moet uit dorpskernen worden geweerd;

- Kosten van onderhoud van provinciale rotondes zoveel mogelijk terugverdienen via het 'adopteer een rotonde'- principe;

- Goede waterwegen zijn van strategisch belang en dienen zowel transport als toerisme.
Veiligheid en handhaving
De PVV ziet een belangrijke taak weggelegd voor de Provincie in het kader van veiligheid en handhaving. Dat betreft zowel veiligheid in het verkeer, de bescherming tegen water en de aanrijtijden van hulpdiensten, alsook het voorkomen van natuurbranden en het aanpakken van milieuovertreders.


De PVV wil door blijven gaan met de Taskforce tegen drugscriminaliteit. Hierbij moet ook de problematiek van het dumpen van drugsafval worden betrokken. Alles op alles moet worden gezet om drugsafvaldumpers op te pakken en streng te straffen. De veldpolitie kan worden versterkt en dient daarin een prominente rol te krijgen.
Daar waar mogelijk dient de Provincie een coördinerende of ondersteunende rol te spelen in het aanpakken van mensensmokkel, het tegengaan van ladingdiefstallen en het zorgen voor veiligheid op parkeerplaatsen.
Omroep Brabant moet worden aangespoord om meer zendtijd beschikbaar te stellen in de strijd tegen de criminaliteit, bijvoorbeeld door de zendtijd die Bureau Brabant enige jaren geleden heeft moeten inleveren op zijn minst weer terug te geven.
De Provincie moet ervoor zorgen dat Brabant droge voeten houdt door solide dijk- en waterbeheer. De PVV vindt dat hier op geen enkele wijze op bezuinigd mag worden. Om Brabant tegen water te beschermen moet er blijvend aandacht zijn voor dijkonderhoud en watersystemen. Ontpoldering ten behoeve van 
klimaatwaanzin of natuurcompensatie is ongewenst.
Voorts:- Coördinerend, ondersteunend en faciliterend optreden bij de aanpak van diverse veiligheidsproblemen; 

- Facilitering en ondersteuning van gemeentes bij de regionale aanpak van jihadisme;

- Gebruik van de Brabantroute door giftreinen moet zo snel als mogelijk worden beëindigd;

- Waarborgen van de aanrijtijden van hulpdiensten;

- Streng toezien op handhaving van alle veiligheids- en milieunormen op bedrijven- en industrieterreinen en overtreders aanpakken;

- Illegale lozingen en bodemverontreiniging tegengaan: overtreders dienen keihard te worden aangepakt;

- Permanente aandacht voor risico’s voor het drinkwater en de diepere ondergrond;

- Op veiligheid en handhaving wordt niet bezuinigd.
Ruimtelijke ordening
De PVV hecht aan een goed Brabants landschap. Tussen de stedelijke gebieden mogen de landelijke gebieden een mooie afwisseling zijn van dorpsgezichten, heidegebied, boerderijen, weilanden, akkers, bossen, vennen enz. De PVV ziet daarbij geen ruimte weggelegd voor landschapsvervuilende zaken zoals windturbines of moskeeën. Ook dient elke bemoeienis vanuit Brussel met onze ruimtelijke ordening, zoals Natura 2000, krachtig te worden bestreden.


Windturbines draaien op subsidie en zijn een volstrekt nutteloos instrument tegen de veronderstelde opwarming van de aarde. Desondanks worden hiervoor miljarden belastinggeld verspild met de bouw van steeds hogere klimaatminaretten, wat ontwrichtend is voor het landschap en de economie.
De PVV wil vanuit de Provincie ontwerpbestemmingsplannen ten behoeve van de bouw van moskeeën tegenhouden. Ook dient de Provincie, vooruitlopend op de nieuwe landelijke omgevingswetgeving, een visie op de omgeving te benoemen door te stellen dat er geen plaats is voor nieuwe moskeeën.
Bestaande bedrijventerreinen dienen goed onderhouden te worden, want verpauperde bedrijventerreinen zijn een magneet voor overlast en criminaliteit. Met de huidige forse leegstand is het niet verantwoord om zomaar nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen. Wat de PVV betreft worden eerst oude bedrijventerreinen hergebruikt, desnoods met een flinke opknapbeurt.
Dus:- Geen ruimte voor moskeeën;

- Geen windturbines; 

- Geen 380kV hoogspanningsleiding in West-Brabant;

- De boer is de beste landeigenaar en landschapsbeheerder;

- Geen nieuwe Natura 2000 gebieden; behoud van Brabants cultureel landgoed (einde opofferen tuin- en landbouwgronden);

- Bestaand natuurgebied wordt goed onderhouden, maar er wordt geen nieuwe of extra Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangelegd;

- Knap oude bedrijventerreinen op;

- Permanente bewoning op recreatieparken moet mogelijk zijn.
Landbouw, natuur en dierenwelzijn
De belangrijkste boodschap van de PVV wat betreft de landbouw is: de boer moet boer kunnen blijven. Door de veelheid van regels opgestapeld uit Brussel, Den Haag en Den Bosch is het voor boeren welhaast onmogelijk om fatsoenlijk te kunnen ondernemen.


Een boer moet kunnen ondernemen en daarom moeten er zo min mogelijk belemmeringen zijn via onzinregels of doorgeslagen natuurregelgeving. De PVV wil inzetten op het ruimhartig faciliteren van alternatieve inkomensbronnen voor landbouwers. Te denken valt aan zorgprojecten, educatieve projecten gerelateerd aan het agrarisch bedrijf, Bed and Breakfasts, mini-campings, verblijf voor ouderen en gehandicapten, caravanstalling of dagrecreatie. Ook moeten kleine bedrijven op de agrarische locaties mogelijk zijn.
Voor de PVV is het van belang dat er een veehouderijsector in Brabant is met meer oog voor de omgeving: volksgezondheid, dierenwelzijn en leefbaarheid moeten zijn geborgd. Maatwerk moet mogelijk zijn.De inzet van de Provincie moet er niet op gericht zijn om alles te verpakken in regels, maar te zorgen voor de aanpak van overlast en de handhaving daar waar dat nodig blijkt.
De PVV ziet veel meerwaarde in een belangrijke rol voor de agrariër in natuurbeheer. De regels daarvoor dienen vereenvoudigd te worden. Een wei met koeien of een akker met graan past in het geheel van beekdalen, vennen, bossen en heidegebieden. Wat de PVV betreft wordt deze natuur vervolmaakt met de aanwezigheid van schaapskuddes of grazende vleesrunderen. Van het introduceren van ‘nieuwe’ soorten, zoals edelherten, lynxen en wisenten, moet geen sprake zijn.
Voorts over landbouw, natuur en dierenwelzijn:

- Niet megastallen, maar familie- en gezinsbedrijven zijn in de landbouw het ideale uitgangspunt;

- Mestverwerkingsbedrijven: kleinschalig op eigen erf, grootschalig naar industrieterreinen;

- Veiligheid voorop, draagvlak en gezondheid: heldere eenduidige regelgeving;

- Bijvriendelijke maatregelen, zoals bijvriendelijk bermbeheer, bijenkasten op overheidsgebouwen en ondersteuning van initiatieven om de bijen in stand te houden;

- Geen subsidie voor mestvergisters;

- Geen bemoeienis met bedrijfsvoering, export van meststoffen moet mogelijk zijn;

- Stroperij aanpakken;

- Tegen ritueel slachten;

- Dierenmishandeling streng aanpakken;

- Tegen plezier- druk- en drijfjacht, noodafschot of beheersjacht indien strikt noodzakelijk of wanneer gevaar dreigt voor mens en dier en waar mogelijke diervriendelijke alternatieve benutten;

- Toezien op voldoende capaciteit dierenopvang;

- Keurmerk voor zorgvuldige agrarische producten van Brabantse kwaliteit;

- Geen provinciale EHS (Ecologische Hoofdstructuur), maar goed behoud en beheer van bestaande natuurgebieden;

- Ruimte voor recreanten in de natuur.