Motie “laat-palen”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016 ter bespreking van de begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019,

Constaterende:

- dat volgens het IBO-rapport betreffende de berekening van de kostenefficiëntie CO2-reductie blijkt dat de lasten voor de (overige) belastingbetalers per vermeden ton CO2 inzake de fiscale stimulering voor elektrische auto’s maar liefst € 5.700,00 bedraagt
- dat een ton CO2, met hetzelfde reductie-effect op de beurs ongeveer € 5,50 doet
- dat de milieuvoordelen van elektrisch rijden allesbehalve zeker zijn

Overwegende:
- dat het stimuleren van elektrische auto’s inzake CO2-reductie een kapitaalsvernietiging betekent van ruim 99,9%

Verzoekt het College:
- van het laadpalenbeleid, laatpalenbeleid te maken; dus stoppen met het verder faciliteren van plaatsing van laadinfrastructuur en de gebruikers van de laadpalen per zo snel mogelijk een kostendekkend tarief te vragen

en gaat over tot de orde van de dag


PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg