Motie “geen omleiding Dierdonk”

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat 2x 2 rijstroken op het huidige tracé van de N279 bij Dierdonk passen indien de maximumsnelheid beperkt blijft tot 80 kilometer per uur
Overwegende:
- dat door snel verbeterende voertuig- en asfalttechniek de geluidsoverlast en luchtvervuiling niet of nauwelijks nog een issue is, zeker niet over 5 tot 10 jaar - dat er een mooi gebied bij Dierdonk behouden blijft - dat het niet aanleggen van de omleiding aanzienlijke kostenvoordelen geeft
Roept het college op:
- definitief af te zien van de omleiding bij Dierdonk
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg