Motie “Doorgaand vrachtverkeer uit de dorpen”

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking van het Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat zowel de Belgische tolheffing als de dichtslibbende hoofdwegen zorgen voor een toenemend sluipverkeer in vele dorpen en steden
- dat met name het toenemend aantal vrachtwagens in dorpen zorgt voor problemen op het gebied van veiligheid, geluidsoverlast, trillingen, schade aan wegen en luchtvervuiling
Overwegende:
- dat middels bebording, waarbij alleen vrachtwagen-bestemmingsverkeer wordt toegelaten in de dorpen, op een eenvoudige en goedkope wijze onnodig vrachtverkeer uit de dorpen en steden geweerd kan worden
- dat handhaving weliswaar lastig kan zijn, maar dit nooit een reden mag zijn om noodzakelijk geachte maatregelen te nemen
Roept het college op:
- de vrachtwagensluipproblematiek bij het bereikbaarheidsakkoord te betrekken en waar mogelijk eenvoudige oplossingen snel uit te (laten) voeren
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg