MOTIE: Doorgaand vrachtverkeer uit de dorpen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017,

Constaterende dat:

- er veel overlast is van file- en Belgische tol mijdend vrachtverkeer in de dorpen;

- het vrachtverkeer in de dorpen de veiligheid, luchtkwaliteit en leefbaarheid nadelig beïnvloedt;

Overwegende dat:

- doorgaand vrachtverkeer niets te zoeken heeft in de dorpen;

- de overlast in Baarle Nassau en Chaam ernstig is;

Roepen het college op:

- de kernen van Baarle Nassau en Chaam zo spoedig mogelijk te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer en dit verkeer te dwingen gebruik te maken van de N260 (richting Gilze);

- in kaart te brengen waar doorgaand vrachtverkeer overlast veroorzaakt in dorpen en steden en daarvoor samen met de gemeenten beleid te ontwikkelen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant