MOTIE Doe-Budgetten

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant;

Constaterende dat:

Er behoefte is aan aandacht voor Leefbaarheidsprojecten vanuit de samenleving;

Overwegende dat:

Er in het programma Sociale Veerkracht een niet-smart geformuleerde plaats is voor de doe-budgetten;

Verzoeken GS:

In samenwerking met gemeenten te komen tot een beleid waarbij initiatieven met betrekking tot leefbaarheid kunnen worden ondersteund op basis van cofinanciering;

Hierbij de uitvoeringskosten tot een minimum te beperken;

Provinciale Staten bij de begroting 2018 hieromtrent een voorstel voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Louis Roks

PVV Noord-Brabant