MOTIE Stop steun windindustrie

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant

Constaterende dat:

- de minimaal geplande ca. 180 tot maar liefst 210 meter hoge windturbines (>470MW) in Noord-Brabant in 2016[i]  – als ze er gestaan zouden hebben – gemiddeld in totaal zo’n 100Mwh elektriciteit per uur geproduceerd zouden hebben en daarmee slechts 1/9e deel van de energie die de Amer-9 centrale produceert[ii]

Overwegende dat:

- een dergelijk futiele opbrengst niet in verhouding staat tot de te verwachten en deels al gerealiseerde Brabantwijde landschappelijke schade, vogel- en vleermuizenslacht, ernstige aantasting van de leefbaarheid en enorme waardedaling van onroerend goed

Roepen het college op:

- per direct te stoppen met het faciliteren en ondersteunen van windturbineprojecten

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant

[i] Rendement wind op land gemiddeld 20,9%: hoge turbines iets meer, lage iets minder

[ii] 650MW elektriciteit en 300MW warmte