Amendement “Aantal spreektermijnen”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 6 maart 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 21/20 B Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020”

Besluiten:

Artikel 27 lid 1 te veranderen in:

“Het presidium stelt regels vast over het aantal termijnen waarin de beraadslaging over een onderwerp of voorstel plaatsvindt, waarbij het minimaal aantal termijnen twee bedraagt.”

Toelichting:

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem