Motie Respecteer pensioenplan van stoppers

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2020-2023,

Constaterende dat:


• De nieuwe coalitie veehouders tot 1 januari 2024 de tijd geeft om te voldoen aan de emissie-eisen van de Interim Omgevingsverordening;

Overwegende dat:
• Stoppers hun veestapel al geleidelijk afbouwen;
• Stoppers tijdens het opstellen van hun pensioenplan 2028 als pensioendatum hadden staan;
• Het van slecht beleid zou getuigen om veehouders die van plan zijn om in de nabije toekomst te stoppen met hun bedrijfsvoering op te zadelen met extra kosten voor nieuwe investeringen;

Dragen GS op:
• In de Interim Omgevingsverordening een uitzonderingsregel voor de emissie-eisen op te nemen voor veehouders die vóór 1 januari 2024 bij de provincie een officiële melding hebben gedaan dat zij uiterlijk 1 januari 2028 zullen stoppen met hun bedrijfsvoering;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant