Amendement “referendum over RES’en”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 19 juni 2020, ter bespreking van Herzien Ontwerpbesluit 37/ 20 F

Besluiten de tekst


• In te stemmen met de hybride converteerbare aandeelhouderslening als toe te passen financieringsinstrument dat verder reikt dan de regeling Verordening Treasury.
• Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen en bedenkingen hebben, als bedoeld in artikel 167, lid 4 van de Provinciewet, met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten om in 2020 in meerdere tranches een hybride converteerbare aandeelhouderslening te verstrekken aan Enexis met een bandbreedte
van minimaal € 150 miljoen en maximaal € 225 miljoen.”
Te wijzigen in:


• GS op te dragen ervoor te zorgen dat de provincie zo spoedig mogelijk referenda over de RES’en in Brabant kan organiseren.
• Alleen in het geval dat de uitslag van de bovengenoemde referenda duidelijk maakt dat een meerderheid van de Brabanders de plannen van de RES’en steunt, in te stemmen met de hybride converteerbare aandeelhouderslening als toe te passen financieringsinstrument dat verder reikt dan de regeling Verordening Treasury.
• Alleen in het geval dat de uitslag van de bovengenoemde referenda duidelijk maakt dat een meerderheid van de Brabanders de plannen van de RES’en kan steunen, ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen en bedenkingen hebben, als bedoeld in artikel 167, lid 4 van de Provinciewet, met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten om in 2020 in meerdere tranches een hybride converteerbare aandeelhouderslening te verstrekken aan Enexis met een bandbreedte
van minimaal € 150 miljoen en maximaal € 225 miljoen.”

Toelichting
De lening aan Enexis zou noodzakelijk zijn omdat Enexis het energienetwerk moet uitbreiden en verzwaren ten gevolge van de uitvoering van het klimaatakkoord. De uitwerking van het klimaatakkoord zal in de praktijk lopen via de zogenaamde Regionale Energie Strategieën (RES’en), waarin per regio keuzes worden gemaakt in het licht van de energietransitie en waarin deze keuzes worden vertaald naar gebieden, projecten en naar de implementatie en uitvoering van die projecten.

Het draagvlak onder de bevolking bij dit beleid is op dit moment echter nog op geen enkele wijze vastgesteld. Alvorens de lening aan Enexis beschikbaar wordt gesteld, dient dan ook eerst per Brabantse RES een referendum gehouden te worden over de eindversie van de RES die wordt opgesteld. Op die manier kunnen PS zich ervan verzekeren dat zij eventueel een miljoenenlening goedkeuren die gebruikt wordt bij beleid dat draagvlak heeft bij de Brabanders.

 

PVV Noord-Brabant
Patricia van der Kammen