Motie steun aan politie en rechtsstaat

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht `Veilig en weerbaar Brabant` : Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen `Bestuur en Veiligheid`

Constaterende dat:


• Er in het huidige (politieke) klimaat steeds meer geluiden klinken die onze politie en de Nederlandse rechtsstaat wegzetten als racistisch;

Overwegende dat:
• Deze volstrekt onjuiste voorstelling van zaken ondermijning in de hand werkt;

Spreken onomwonden uit:
• Dat de Nederlandse politie en de rechtsstaat niet institutioneel racistisch zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant