Motie Gezamenlijk platform een Veilig Ondernemen (PVO)

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020, ter bespreking van het Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht “Veilig en weerbaar Brabant” en Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen “Bestuur en Veiligheid”,

Constaterende dat:


• Ondermijning een maatschappelijk probleem is;
• De aanpak van ondermijning al langer geen exclusieve taak van de politie en het Openbaar Ministerie is;
• Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft; ·
• Er een platform Veilig Ondernemen (PVO) wordt opgericht;

Overwegende dat:
• Andere provincies al gezamenlijk actief zijn in een PVO;
• In de provincie Limburg al een PVO bestaat;
• Een gezamenlijk PVO effectiever en efficiënter kan zijn;

Dragen GS op:
• Om de voor- en nadelen van een gezamenlijk PVO met Limburg te onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek te rapporten richting Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant