Motie inzet cultuurhistorische methodes bij verdrogingsaanpak

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 19 juni 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie inclusief uitwerking bestuursopdracht ‘Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant’,

Constaterende dat:

- In het Brabantse landschap veel overblijfselen van traditionele cultuurhistorische methodes voor waterbeheer aanwezig zijn, zoals oude warandes, vloeiweiden , kweekvijvers of weteringen;

Overwegende dat:

- Onze voorouders met relatief eenvoudige technieken waterbeheer konden toepassen rekening houdend met specifieke factoren in landschap en bodem;
- Dankzij deze vorm van lokaal maatwerk het vasthouden van water in het landschap geoptimaliseerd kan worden;
- Cultuurhistorische methodes van toegevoegde waarde zijn voor het behoud van erfgoed, natuur en landschappelijke kwaliteit;
- Deze traditionele methodes als voorbeeld kunnen dienen voor hedendaagse toepassingen ter bestrijding van verdroging;

Verzoekt het college:

Bij de verdrogingsaanpak onder andere in te zetten op het gebruik van traditionele cultuurhistorische methodes van waterbeheer;

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem