Motie "terug naar 2028"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 12 maart 2021, ter bespreking van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof,

Constaterende dat:


• Brabant in het landbouwbeleid nog altijd een andere en scherpere koers vaart, met strengere regels en termijnen die afwijken van die in andere provincies;
• Dit te danken is aan de coalitiepartijen VVD, CDA, FvD, JA21 en LB;

Overwegende dat:
• Brabantse boeren recht hebben op een gelijke behandeling;
• Brabantse landbouworganisaties 10 maart jl.[1] nog duidelijk hebben gemaakt dat twee relevante rapporten[2] tot de conclusie zijn gekomen dat innovaties van brongerichte systemen niet snel genoeg op gang komen en dat bestaande systemen nog niet effectief genoeg zijn, waardoor het risico bestaat dat bedrijven gaan investeren in systemen die niet volledig en op lange termijn niet toekomstbestendig zijn;
• Brabant in het belang van behoorlijk bestuur en in het belang van haarbaarheid de deadline van 2028 voor emissiearme stalsystemen uit het Stikstofconvenant van 2009 dient te handhaven;

Dragen GS op:
• om PS zo snel mogelijk een wijzigingsverordening op de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, zoals vastgelegd als GML-bestand met plan-idn NL.IMRO.9930.InterimOvrgc-0320, voor te leggen, waarin de volgende wijzigingen zijn opgenomen:
- De deadline voor een ontvankelijke en vergunbare aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt gewijzigd naar een nieuwe datum die recht doet aan de belangen van veehouders en die zo spoedig mogelijk na nader overleg met hen tot stand komt;
- De deadline voor huisvestingssystemen om aan de emissie-eisen te voldoen wordt gewijzigd van 1 januari 2024 naar 1 januari 2028;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant

[1] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/03/10/landbouworganisaties-blijven-vechten-voor-toekomst-brabantse-boer 

[2] Het eerste is van de Brabantse Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij en het tweede rapport is het advies van de commissie-Tijssens.