Amendement Fondsversterking BOM heroverwegen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 juli 2021, ter bespreking van statenvoorstel 17/21 fondsversterking BOM,

Besluiten:

de tekst

"besluiten:

1. Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen en
bedenkingen hebben, als bedoeld in artikel 167, lid 4 van de
Provinciewet, met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde
Staten om € 22,5 miljoen beschikbaar te stellen als cofinanciering van
EZK-middelen ten behoeve van de fondsversterking van de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij in het fonds Capital I."

te wijzigen in

"besluiten:
1. Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij de navolgende wensen en
bedenkingen hebben (als bedoeld in artikel 167, lid 4 van de
Provinciewet) met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde
Staten om € 22,5 miljoen beschikbaar te stellen als cofinanciering van
EZK-middelen ten behoeve van de fondsversterking van de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij in het fonds Capital I, in het kader van Coronasteun.

a. met de Minister in gesprek te gaan over de mogelijkheid om de gezamenlijke inzet op een andere wijze in te zetten, zodanig dat de steun terecht gaat komen bij de bedrijven die het hardst geraakt zijn. Dit voor zover dit binnen de aandeelhoudersinstructie I past of Indien nodig hiervoor de betreffende aandeelhoudersinstructie hierop aan te passen.
Dit, gezien de gedateerdheid van de aankondiging van de EZK-middelen (sept 2020).
En in combinatie met het voortschrijdend inzicht dat die sectoren die onder het huidige voornemen van GS van de fondsversterking kunnen profiteren (via het fonds Capital I) relatief weinig economisch geraakt zijn door de coronamaatregelen, dit terwijl er vele sectoren zijn die juist wel hard geraakt zijn door de coronamaatregelen nu mogelijk niet via het fonds Capital I worden ondersteund.

b. gedurende de gesprekken al een concreet plan van aanpak te maken waarbij de hardst getroffen sectoren worden geïdentificeerd.

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen

PVV Noord-Brabant