Amendement Rapport Zuidelijke Rekenkamer Ruimte voor Ruimte Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 februari 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 76/12 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Ruimte voor Ruimte Noord-Brabant,

Besluit het Ontwerpbesluit 76/12B als volgt te wijzigen:


- Onderdeel I sub 1 “debatten te voeren over” aan te vullen met:
“e. de informatievoorziening aan PS;”

- Onderdeel I sub 2 “in ieder geval informatie te verstrekken over” aan te vullen met:

“c. alle in onderdeel D/hoofdstuk 11 van het rapport van bevindingen genoemde documenten”

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant