Motie "geef motorcross de ruimte"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 maart 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening Noord-Brabant

Constaterende dat:


• Provinciale Staten vorig jaar al een brief hebben gekregen van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV), met daarin een uiteenzetting van hun masterplan om het voortbestaan van de motorcross te garanderen ;
• De KNMV duidelijk maakt de motorcross het lastig heeft en dat motorcrossaccommodaties dreigen te verdwijnen vanwege het ontbreken van (de juiste) vergunningen;
• De provincie volgens de omgevingsverordening ‘streeft naar de opheffing van illegaal gevestigde lawaaisportterreinen in het Landelijk gebied’ ;

Overwegende dat:
• De motorcross in Brabant vele liefhebbers kent en een zeer gewaardeerde sport is;
• De motorcross een traditie is die we in Brabant moeten koesteren;
• Illegale wildcross voorkomen kan worden door liefhebbers van de motorcross genoeg legale mogelijkheden te bieden;
• De huidige insteek in de omgevingsverordening om motorcrossterreinen op te doeken en nieuwe ontwikkeling met veel mitsen en maren alleen toe te staan op industrieterreinen feitelijk neer zal komen om het doodbloeden van deze sport;

Dragen GS op:
• In samenwerking met de KNMV en met die Brabantse gemeenten waar bestaande motorcrossterreinen problemen kennen met ontbrekende of onvoldoende vergunning te zoeken naar oplossingen en toe te werken naar legaliseren;
• Hierbij de omgevingsverordening te betrekken en deze op een juridisch houdbare manier zo te wijzigen dat bestaande motorcrossaccommodaties gelegaliseerd kunnen worden of gemakkelijker een ontheffing kunnen krijgen;
• Zo spoedig mogelijk een wijzigingsverordening op de Omgevingsverordening Noord-Brabant aan PS voor te leggen waarin dit wordt geregeld;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
Maikel Boon
PVV Noord-Brabant