Motie "maatwerk voor knelgevallen"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 maart 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening Noord-Brabant

Constaterende dat:


• Brabantse kalverhouders al geruime tijd en uitvoerig onderbouwd aangeven dat de deadline van 1 januari 2024 voor hun sector te snel komt en zal leiden tot de verkeerde investeringen en het mislopen van de gewenste innovatie in technieken;
• Brabantse vleeskuikenhouders daarnaast hebben aangegeven dat de huidige eisen van de BZV en het stalderen voor een ongelijk speelveld binnen Nederland zorgen, waardoor zij meer belemmeringen kennen dan veehouders in andere provincies bij het overschakelen op nieuwe stallen die voldoen aan de eisen van 1 ster bij het Beter Leven-keurmerk, dat per 2023 door Nederlandse retailers wordt verplicht;

Overwegende dat:
• Het de provincie Noord-Brabant zou sieren wanneer rigide eisen waar nodig losgelaten kunnen worden en er binnen de omgevingsverordening ruimte wordt gecreëerd voor maatwerk voor deze knelgevallen;

Dragen GS op:
• Om nog voor het zomerreces met vertegenwoordigers van de vleeskuiken- en vleeskalverensector in gesprek te gaan over het oplossen van de genoemde knelpunten;
• Aan PS te rapporteren over de uitkomsten van deze gesprekken;
• De omgevingsverordening waar nodig te wijzigen zodat deze knelpunten worden weggenomen en deze sectoren levensvatbaar blijven;
• Deze wijzigingen middels een wijzigingsverordening zo spoedig mogelijk aan PS voor te leggen;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant