Amendement Negatieve zienswijze hoogspanningsstation Tilburg

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 april 2022, behandelend het Statenvoorstel 12/22 Ontwerp-inpassingsplan hoogspanningsstation Tilburg,

Besluiten

dat beslispunt 1 komt te luiden:

“1. Richting het Rijk een negatieve zienswijze uit te brengen op het ontwerp-Rijksinpassingsplan hoogspanningsstation Tilburg.”

Toelichting:
In de kern gaat het erom dat dit hoogspanningsstation niet nodig zou zijn wanneer alle overbodige en ongewenste wind- en zonprojecten zouden worden geschrapt. In dat geval zouden de netverzwaring en de nieuwe 380kV-lijn ook niet nodig zijn. Nu wordt er een landschapsplan opgezet, terwijl datzelfde landschap totaal bedorven wordt met windturbines. Kortom, in de zienswijze aan het Rijk zou een scherp afwijzende reactie moeten staan.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant