Motie Deadline op 2028

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 december 2022, ter bespreking van de tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november jl. aanvaarde motie M174a-2022

Constaterende dat:


● Brabant in het landbouwbeleid strengere regels en termijnen hanteert dan die in andere provincies;
● Vanuit de statenmededeling “Stilstaan is geen optie” is af te leiden dat Gedeputeerde Staten (GS) stelt dat in strikte zin het college van GS niet in staat is de motie 174a “Stilstaan is geen optie” uit te voeren;
● Het college in de statenmededeling Afhandeling motie 174a 'Stilstaan is geen optie' duidelijk heeft gemaakt dat de deadline voor het indienen van een vergunbare aanvraag een half jaar wordt verzet, maar dat de deadline om aan de emissie-eisen in de IOV te voldoen blijft staan op 1 januari 2024;

Overwegende dat:

● Brabantse boerenbelangenorganisaties de statenmededeling Afhandeling motie 174a met ontsteltenis hebben gelezen en zowel de deadline voor het aanpassen van de stallen zelf als ook die voor het indienen van een vergunbare aanvraag op 1 oktober 2023 als onhaalbaar kenschetsen;

Dragen GS op:
● Om de datum van 1 januari 2024 voor het aanpassen van de stallen in de interim omgevingsverordening en omgevingsverordening per direct op te schorten en
● om PS zo snel mogelijk een wijzigingsverordening op de Omgevingsverordening Noord-Brabant voor te leggen, waarmee de deadline voor huisvestingssystemen om aan de emissie-eisen te voldoen wordt gewijzigd van 1 januari 2024 naar 1 januari 2028;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon 
PVV Noord-Brabant