MOTIE afblijven van latente ruimte december 2022

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 december 2022, ter bespreking de tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november jl. aanvaarde motie M174a-2022

Constaterende dat:


• In de statenmededeling Afhandeling motie 174a 'Stilstaan is geen optie' wordt aangegeven dat het intrekken van de latente ruimte in vergunningen wordt verkend;
• Ondernemers leges hebben betaald en andere kosten hebben gemaakt bij de aanvraag van de vergunning;

Overwegende dat:
• Veehouders de ruimte in hun vergunningen nodig kunnen hebben om noodzakelijke toekomstige investeringen in hun bedrijf te kunnen doen;
• Het onvrijwillig innemen van latente ruimte zonder passende compensatie wordt ervaren als diefstal van eerlijk vergunde rechten;
• Het op deze wijze aantasten van de bestaande vergunningsruimte derhalve volstrekt onacceptabel is;

Dragen GS op:
• Af te zien van het verkennen van het intrekken van de latente ruimte, zoals aangegeven in de statenmededeling Afhandeling motie 174a 'Stilstaan is geen optie';

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant