Amendement Natuurakkoord

De Provinciale Staten van Noord-Brabant,

In vergadering bijeen op 17 februari 2012,

Overwegende:

- Dat de ambities om de EHS in Brabant volledig te voltooien in huidige tijden van bezuinigingen hoog gegrepen is;

- Dat de in het bestuursakkoord '10 voor Brabant' vastgelegde ambities hiertoe bijgesteld kunnen worden;

- Dat deze ambities daarom niet gekoppeld moeten worden aan het Statenvoorstel over het deelakkoord natuur;

Besluit:

De volgende overweging uit het Statenvoorstel deelakkoord natuur te schrappen:

gelet op de ambities van het provinciaal bestuur in Brabant zoals zijn

vastgelegd in het bestuursakkoord '10 voor Brabant'

En gaat over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant

------------------------

Amendement ingetrokken,  gewijzigd amendement verworpen