Spreektekst ZW-Delta

Vz,

Wat de PVV betreft zijn de zoetwatermaatregelen een essentiële randvoorwaarde bij het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. In de commissievergadering hebben wij duidelijk aangegeven dat de hierbij gebruikte term “klimaatbestendig” een loze kreet is.

Robuust en veilig moeten de uitgangspunten zijn en niet de klimaatideologie.

Vz, op 26 mei 2014 is in PS van Zeeland dit onderwerp ook besproken. Het Zeeuwse college van GS stelde toen ten aanzien van het Brabantse deel van het pakket dat – ik citeer: “er in Brabant nog veel méér moet gebeuren”, er is hier “sprake van een krekenstelsel waar heel veel geld in gestoken moet worden” – einde citaat.

Vz, in hoeverre maakt de hier bedoelde aanpak van het krekenstelsel uit van de nu te alloceren middelen of moet hiervoor nog extra geld bij?

Verder stelde men in Zeeland dat er geen sprake is van open einden, alles wat men wil doen zit in het regiobod. Hoe verhoudt zicht dit tot de kanttekening bij de begrotingswijziging dat de bekostiging van de zoetwatermaatregelen nog niet volledig rond is en er nog voor 23 miljoen euro aan dekking moet worden gevonden?

Voor wat de financiële onderbouwing betreft is sprake van een totaalpakket van € 50 miljoen voor de zoetwatermaatregelen. Is hierbij de 35 miljoen euro provinciale bijdrage alléén de Brabantse bijdrage of is dit inclusief het Zeeuwse deel? Bij het optellen van de bijdragen van het Rijk en Zeeland komen we overigens nog steeds niet tot de genoemde 50 miljoen euro, hoe is dit bedrag nu concreet opgebouwd?

Tot slot: bij de in het presidium aangekondigde overdrachtsdossiers wordt het Deltaprogramma als majeur thema genoemd waarover in het komend najaar nog besloten moet worden. Wij willen graag weten welke beslissingen in dit kader dan nog genomen moeten worden.