Spreektekst Startdocument Omgevingsvisie

In de themacommissie over dit onderwerp heeft de PVV al aangegeven dat het startdocument een veel te lang en wollig verhaal is. De gedeputeerde was daarentegen juist lyrisch over dit stukje ambtelijk proza, in de zweverige vergezichten in dit stuk zag hij een herwaardering van het holistisch denken. Voor een PvdA-bestuurder is het opstellen van een integrale visie natuurlijk het middel bij uitstek om volledig los te gaan met de ultieme maakbaarheidsgedachte. Noord-Brabant heeft wederom Noord-Korea als grote voorbeeld genomen: “Juche”, de communistische staatsideologie van Noord-Korea, betekent letterlijk: “de mens centraal” en laat ‘de mens centraal’ nu ook een kernbegrip van deze omgevingsvisie zijn.

Wat de PVV betreft hadden de ambtenaren hun kostbare tijd kunnen besparen. In plaats van deze utopische fantasie was een realistische en doelmatige startnotitie nuttig geweest. Met als uitgangspunt de doelstelling van de Omgevingswet: ‘Eenvoudig beter’, overzichtelijkere kaders en snellere en makkelijkere procedures voor burgers, ondernemers en andere overheden. De reactie die GS naar aanleiding van de themavergadering in een Memorie van Antwoord stuurde was dan ook teleurstellend. Hoe nietszeggend is de omschrijving van een échte Brabantse aanpak, ik citeer: “een voor Brabant onderscheidende specifieke aanpak mogelijk maken en gebruik maken van de kracht in de Brabantse samenleving”.

Voorzitter, wat moet “de kracht” hier voorstellen, heeft GS soms teveel naar Star Wars films gekeken? Wat is dit voor totale onzin?

Maar zo verwonderlijk is het niet dat dit stuk zo’n linkse agenda herbergt, met name in de opgaven wordt immers teruggegrepen op het even wollige en socialistische bestuursakkoord van dit college. En met name daar knelt de schoen: een omgevingsvisie moet als lange termijnvisie de hoofdlijnen van de fysieke leefomgeving in onze provincie beschrijven. Dan past het niet om dit door één college te sterk politiek in te kleuren, er moet ruimte zijn voor flexibiliteit, voor andere afwegingen door toekomstige colleges. Daarmee dus ook ruimte aan onze burgers om bij verkiezingen voor een andere koers te kiezen. Daarnaast is het onduidelijk hoe deze visie zich verhoudt tot de nog altijd geldende Agenda van Brabant, of heeft dit document voor GS geen betekenis meer als provinciale toekomstvisie?

Vooral in de nu benoemde opgave ‘Brabant, klimaatzeker’ gaat dit college vol op het klimaatorgel. Gij zult 80 procent minder broeikasgassen uitstoten en gij zult energieneutraal worden zijn hier geheel volgens de dogmatiek van de klimaatkerk geponeerd. En wat moeten we ons voorstellen bij de genoemde “klimaatvluchtelingen”, kan GS uitleggen waar zij dat op baseert? Kan zij dit fenomeen onderbouwen? En wat is hiervan het provinciaal belang?

Voorzitter, wat de PVV betreft mogen er dan nog wel andere zaken als provinciaal belang worden opgenomen. Geen ruimte voor asielzoekerscentra bijvoorbeeld, ook niet voor de zogenaamde klimaatvluchtelingen. In de Memorie van Antwoord gaf GS aan ‘landschap’ als verbindend thema voor omgevingskwaliteit te willen gebruiken. Een landschap met specifiek Brabantse kwaliteiten, zoals het stuk stelt. Bezien vanuit dat uitgangspunt, passen in dat landschap noch minaretten, noch klimaatminaretten aan de horizon. Een moskee of windpark is geen Brabantse kwaliteit.

Tot slot voorzitter, het voorstel voor het forum van Brabantse pioniers. Hoe nep is het om bepaalde, voorgeselecteerde burgers hiervoor uit te nodigen: dit is georganiseerde inspraak om kunstmatig draagvlak te scheppen. Als je echt draagvlak en inspraak wil, dan moet je ook álle burgers in beginsel daartoe gelegenheid geven. Daaraan heeft de politieke elite echter geen behoefte, als landelijk de uitkomst van een referendum al wordt genegeerd, hebben provinciale regenten al helemaal geen trek in de mening van burgers. Daarom de vraag: wanneer stelt GS nu eens écht de burger centraal?