Opinie: Ruit en Noodzaak

De Brabantse wegen hebben te maken met steeds groter wordende capaciteitsproblemen. Om de problemen te verlichten zijn er verschillende projecten gestart, zoals de verbreding van delen van de A58, A27 en gedeeltelijke ombouw van de N65. Indien de economie weer gaat groeien, dan wordt een verder vastlopen van het wegennet voorzien.

Specifiek naar de situatie in en rond Eindhoven kijkend, kunnen we concluderen dat de huidige Randweg nu al niet meer helemaal voldoet. Wat de PVV betreft was daar de Randweg A2-A67 destijds omgebouwd tot een 2x 6 rijstroken tellende snelweg, in plaats van de huidige situatie waarin lokaal en transitverkeer wordt gescheiden.

Op de Randweg loopt het verkeer zeer regelmatig vast. De N2 is vaak overbelast en de A67 wordt steeds drukker, ook in het verdere verloop naar Antwerpen enerzijds en Venlo anderzijds. Doordat de Westerschelde uitgediept is, kunnen grotere schepen de haven van Antwerpen bereiken. Vanuit Antwerpen zal hierdoor steeds meer verkeer via de A67 richting het Duitse achterland gaan rijden. De laatste jaren is de A67 al snel voller geworden en binnen afzienbare tijd zal ook hier naar onze verwachting de capaciteitsgrens bereikt worden.

Het opnieuw geheel op de schop gooien van de Randweg biedt volgens de PVV onvoldoende soelaas. In ieder geval dient de A67 verbreed te worden en dient er wat ons betreft een goede onderliggend alternatief te komen, welke meteen de noordkant van Eindhoven en Helmond goed ontsluit. Met de Noord-Oost Corridor wordt aan deze behoefte voldaan, met relatief geringe schade aan het landschap.

Het nieuwe deel van de weg loopt voor het overgrote deel parallel aan het Wilhelminakanaal, waarbij ontegenzeggelijk op enkele plaatsen mooie stukjes natuur geofferd moeten worden, maar waar door de Provincie ook stevig wordt gecompenseerd door verfraaiing van het aanpalende gebied.

De Noord-Oost Corridor zou wat de PVV betreft geheel ongelijkvloers aangelegd moeten worden tussen de A58 bij Ekkersrijt en de A67 bij Asten. Deze weg moet een regionale ontsluitingfunctie krijgen, waarbij doorgaand vrachtverkeer op dit traject verboden moet worden, uitgezonderd bij grote calamiteiten op de hoofdroute A2-A67. Vrachtverkeer dat in Helmond-Zuid moet zijn mag dan vanuit Ekkersrijt wel over de Corridor, vrachtverkeer dat in Venlo moet zijn mag dat niet.

De PVV denkt met deze oplossing het draagvlak voor de weg te kunnen vergroten. Vervuiling is gezien de huidige moderne motoren nauwelijks nog een issue (het verkeer is 90-95% schoner dan in 1980), maar met name de geluidsoverlast kan door het weren van doorgaand vrachtverkeer een flink stuk gereduceerd worden. In dat geval profiteert de regio optimaal van de nieuwe weg, zonder met eenvoudig te vermijden overlast opgescheept te worden.

De Ruit is wat de PVV betreft een belangrijke aanvulling. Een stedelijk gebied met bijna een half miljoen inwoners heeft wat ons betreft een Ringwegstructuur nodig om economisch goed te functioneren. Binnen de Ring zal de verkeersdruk afnemen, waardoor ook de bereikbaarheid van de dorps- en stadscentra zal verbeteren. Daarnaast is er een alternatief voorhanden in geval van calamiteiten op de huidige Randweg. Bij een ongeval bij Geldrop bijvoorbeeld loopt het verkeer nu hopeloos vast. Bij een Ringstructuur kunnen de problemen aanzienlijk verlicht worden.

Voor de PVV is het niet de vraag wat de keuze moet zijn; de Ruit of de A58 / A67. Wat ons betreft wordt het én de A58 én de A67 én de Ruit, voor een optimale bereikbaarheid van één van Nederlands belangrijkste economische centra.

Harry van den Berg

Woordvoerder mobiliteit PVV Noord Brabant